پارگی زودرس پرده های جنینی وسطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
پارگی زودرس پرده های جنینی، یکی از علت های عمده ی زایمان زودرس و ناتوانایی های پره ناتال است. با توجه به اهمیت این عارضه و عدم وجود عوامل قطعی مساعدکننده ی آن، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین PROM و سطح سرب خون مادران در نیمه ی اول بارداری انجام شده است.
مواد و روش ها
این مطالعه ی طولی، درسال های 1389 90 بر روی 1100 مادر باردار در سن حاملگی 20-14 هفته در درمانگاه های بیمارستان های آموزشی دانشگاه های تهران انجام شده است. از واحدهای پژوهشی مورد مطالعه، نمونه ی خون جهت سنجش سرب اخذ و پرسش نامه ی دموگرافیک و بارداری تکمیل گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری کای دو، تی مستقل، من ویتنی و رگرسیون لجستیک با سطح معناداری کمتر از 05/0 انجام یافته است.
یافته ها
میانگین سن مادران3/4±7/26سال، میانگین سطح سرب خون مادران μg/dl 9/4±7/4 و وقوع پارگی زودرس پرده های جنینی 8/6%گزارش گردیده است. جهت بررسی ارتباط PROM با سطح سرب خون مادر، از آزمون آماری تی مستقل استفاده شده که ارتباط معنادار آماری میان میانگین لگاریتم سطح سرب خون در دو گروه با PROM و بدون PROM مشاهده ن گردیده است (8/0P=). همچنین جهت بررسی ارتباط بین PROM و سطح سرب خون بالا (بیش از μg/dl 10) با استفاده از آزمون آماری کای دو، ارتباط معنادار آماری مشاهده نشده است (8/0P=).
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داده که بین سطح سرب خون مادران در نیمه ی اول بارداری، با پارگی زودرس پرده های جنینی ارتباطی وجود ندارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
217
لینک کوتاه:
magiran.com/p1295065 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!