اثر ترینگزاپک اتیل بر کیفیت و ویژگی های فیزیولوژیک چمن لولیوم دائمی (Lolium perenne L.) در شرایط شوری

پیام:
چکیده:

چمن از مهم ترین گیاهان پوششی و از عناصر اصلی و جزء لاینفک طراحی فضای سبز به شمار می آید. تنظیم کننده های رشد گیاهی مثل بازدارنده های رشد به طور گسترده ای در مدیریت چمن برای کاهش رشد رویشی و در نتیجه کاهش نیاز آبی استفاده می شوند. این آزمایش برای بررسی کاربرد ترینگزاپک اتیل در شرایط تنش شوری بر میزان رشد، کیفیت ظاهری و ویژگی های فیزیولوژیک چمن لولیوم چندساله انجام شد. تیمارهای به کار رفته شامل چهار سطح شوری [5/1 (شاهد)، 5/2، 0/5 و 5/7 دسی زیمنس بر متر] و سه سطح ترینگزاپک اتیل [0، 02/0 و 04/0 گرم در متر مربع] بودند. نتایج نشان داد که هر دو تیمار شوری و ترینگزاپک اتیل سبب کاهش معنادار میزان رشد چمن لولیوم چندساله می شود، اگرچه بین دو غلظت 02/0 و 04/0 گرم در مترمربع ترینگزاپک اتیل تفاوت معناداری از نظر میزان رشد وجود نداشت. کاربرد ترینگزاپک اتیل، عمق نفوذ ریشه، وزن تر و خشک ریشه را افزایش داد و تیمار شوری موجب کاهش آن ها شد. نتایج نشان داد که میزان کلروفیل کل، کلروفیل آ، کلروفیل ب و غلظت پرولین با کاربرد ترینگزاپک اتیل افزایش یافتند، در حالی که ترینگزاپک اتیل تاثیر معناداری بر غلظت کاروتنوئیدها نداشت. تیمار شوری میزان کلروفیل کل، کلروفیل آ، کلروفیل ب و کاروتنوئیدها را کاهش داد ولی سبب افزایش میزان پرولین چمن شد. نتایج این پژوهش نشان داد برای بهبود مقاومت به شوری چمن لولیوم چندساله تا شوری 5/2 دسی زیمنس و کاهش تعداد دفعات سربرداری، می توان از کاربرد ماهانه 02/0 گرم در مترمربع ترینگزاپک اتیل استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1305891 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.