بررسی عوامل اجتماعی موثر در به کارگیری اقدامات خاک ورزی حفاظتی: موردمطالعه کشاورزان دهستان شباب، استان ایلام

پیام:
چکیده:
تصمیم برای به کارگیری عملیات حفاظتی آب وخاک از سوی کشاورزان یک فرایند تصمیم گیری چندمرحله ای بوده که به عوامل و شرایط مختلفی مرتبط است. هدف از مطالعه ی حاضر که از نوع توصیفی تحلیلی است، بررسی و سنجش عوامل موثر رفتاری کشاورزان در به کارگیری اقدامات خاک ورزی حفاظتی در دهستان شباب می باشد. جامعه آماری موردنظر این مطالعه شامل کلیه ی کشاورزان ساکن در دهستان شباب بوده که در سال زراعی 91-1390 اقدام به کشت گندم نموده اند و از این میان، 187 نفر با استفاده از رابطه کوکران و از طریق روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه هدف انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات میدانی در این مطالعه پرسش نامه بود که روایی و پایایی آن، با استفاده از آزمون مقدماتی و از طریق 30 پرسش نامه مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که می توان گندم کاران را بنا بر نمره ی رفتاری شان به چهار دسته ی کشاورزان سنتی (18/39 درصد)، نسبتا سنتی (98/26 درصد)، تغییرپذیر (54/20 درصد) و کشاورزان صلاحیت دار (3/13 درصد) طبقه بندی کرد. همچنین نتایج تحلیل تشخیصی گویای آن است که متغیرهای سن کشاورزان، میزان مالکیت کل اراضی، درصد درآمد خانوار از بخش کشاورزی و روحیه نوپذیری در مقایسه با دیگر متغیرها، بهتر قادر به پیش بینی طبقه رفتاری کشاورزان هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -119
لینک کوتاه:
magiran.com/p1307201 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.