اثر تیمار هیومیک اسید و نانوذرات نقره در افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم رقم «سینگل»

پیام:
چکیده:
یکی از گل های بریده مهم تجاری در دنیا گل مریم است که عمر نسبتا کوتاه پس از برداشت از مشکلات اصلی آن به شمار می رود. برای این منظور، آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل با به کارگیری پنج غلظت مختلف هیومیک اسید و هفت غلظت نانوذرات نقره بر گل مریم رقم، سینگل، در محلول گلجای انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که میزان کاهش وزن نمونه های تیمار شده با غلظت های 25، 50 و 75 میلی گرم در لیتر هیومیک اسید در روز سوم و ششم به طور معنی داری کمتر از سایر تیمار ها بوده است. هم چنین از نظر تاثیر هیومیک اسید روی عمر پس از برداشت و شاخص جذب آب غلظت های 25 و 50 میلی گرم در لیتر هیومیک اسید مناسب تر از سایرین بودند به نحوی که عمر پس از برداشت در تیمار 25 میلی گرم در لیتر تا 25/2 روز افزایش یافت. کاربرد نانو ذرات نقره با غلظت های 5/0 و 1 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره منجر به افزایش عمر پس از برداشت، میزان جذب آب، وزن تر، پروتئین کل و کاهش میزان پراکسیداسیون لیپید نسبت به شاهد شد به طوری که عمر پس از برداشت در تیمار 1 میلی گرم در لیتر 87/2 روز افزایش نشان داد. بنابراین می توان بیان داشت که کاربرد هیومیک اسید و نانو ذرات نقره با غلظت های مناسب باعث بهبود خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی شده و در نهایت ماندگاری گل بریده مریم را به طور مطلوبی افزایش خواهد داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
185 -191
لینک کوتاه:
magiran.com/p1312057 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.