جستجوی ژنومی کوکسیلا بورنتی (Coxiella burnetii) در شیر بز به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای در شهرستان خرم آباد، ایران

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
تب کیو، یک بیماری گسترده ی جهانی است که دارای مراحل حاد و مزمن بوده و توسط باکتری کوکسیلا بورنتی ایجاد می شود. گله های گاو، گوسفندان و بزها، مخازن اصلی این بیماری هستند، ولی بسیاری از گونه های جانوری دیگر هم می توانند آلوده شده و ارگانیسم را از طریق شیر دفع کنند. از دیگر راه های انتقال بیماری به انسان، خوردن شیر یا محصولات لبنی پاستوریزه نشده می باشد. این مطالعه، با هدف تعیین میزان شیوع فصلی کوکسیلا بورنتی در شیر خام جمع آوری شده از بزها در خرم آباد انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه به صورت مقطعی- توصیفی، از اردیبهشت 1392 تا دی ماه 1392 انجام شد. در مجموع، 54 نمونه ی شیر از 8 گله بز به صورت تصادفی از روستاها جمع آوری شده و از نظر حضور کوکسیلا بورنتی، به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای (Nested PCR) مورد آزمایش قرار گرفتند.
یافته ها
در این مطالعه، از مجموع 54 نمونه ی بز، 26 نمونه (48%) از نظر وجود کوکسیلا بورنتی، مثبت بود. تعداد نمونه های فصل بهار، 20 نمونه و فصل پاییز، 34 نمونه بود. تعداد نمونه های مثبت در فصل بهار 18 (90%) و تعداد نمونه های مثبت در فصل پاییز 8 (23%) بود.
نتیجه گیری
با توجه به جدول آمار توصیفی در مورد کل داده های گردآوری شده در فصول و مناطق مختلف، مشاهده شد که حدود 48 درصد آنها مثبت بوده است. فصل و منطقه، روی میزان باکتری دفع شده تاثیر داشت. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان داد که شیر بز می تواند یکی از مخازن بالقوه کوکسیلا بورنتی در ایران باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
166
لینک کوتاه:
magiran.com/p1312229 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!