تاثیر غلظت اسپرم و شرایط بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک گاوهای تحت تنش گرمایی بر میزان پلی اسپرمی در زیگوت های حاصل

پیام:
چکیده:
اثرات منفی ناشی از تنش گرمایی بر باروری یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی صنعت گاو شیری است. تنش گرمایی در دوره رشد فولیکولی می تواند با کاهش کیفیت تخمک و توان تکوین آن در ارتباط باشد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر کاهش میزان پلی اسپرمی در شرایط تنش حرارتی است. بدین منظور تغییراتی در غلظت اسپرم، محیط بلوغ و لقاح برای کاهش میزان پلی اسپرمی صورت گرفت. در ابتدا سه غلظت 106×5 /0، 106×75 /0 و 106×1 اسپرم در میلی لیتر محیط لقاح مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص گردید که هر سه غلظت اسپرم از لحاظ میزان پلی اسپرمی تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند (05 /0p). بنابراین برای آزمایشهای بعدی غلظت اسپرم 106×75 /0 در میلی لیتر مورد استفاده قرار گرفت. در آزمایش بعد، اثر کاهش میزان غلظت سرم جنینی گاو (FBS) در محیط بلوغ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین غلظت های 10 و 20 درصد FBS در میزان پلی اسپرمی وجود نداشت (05 /0p).
زبان:
فارسی
صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1334096 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.