ویژگی های بیولوژیکی و فیلوژنتیکی جدایه ایرانی گلایل ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV)

پیام:
چکیده:
در سال های 1388-1387، تعداد 154 پداژه از مراکز توزیع پداژه های گلایل در کرج جمع آوری و پس از کشت، بررسی بافت برگ بوته ها با آزمونDAS-ELISA حاکی از آلودگی 02/74 درصد بوته ها به ویروس موزاییک زرد لوبیا (Bean yellow mosaic virus، BYMV) بود. پس از خالص سازی بیولوژیکی و تکثیر جدایه ای به نام BYMV-GPK، دامنه میزبانی آن تعیین شد. وزن مولکولی پروتئین پوششی جدایه با استفاده از روش SDS- PAGE، 34 کیلودالتون محاسبه گردید و از طریق آزمون وسترن بلات تایید شد. بررسی حساسیت آزمون های سرولوژیکی ایمنی سنجی اثر بافت (TPIA) وDAS-ELISA در ردیابی BYMV در بافت های برگ و پداژه ها نشان داد هر دو روش ویروس را به آسانی در بافت برگ بوته های گلایل آلوده ردیابی کردند اما هیچ یک از این دو روش قادر به ردیابی ویروس در بافت پداژه های آلوده نبود. دو بخش انتهای 3 و ناحیه HC-Pro ژنوم این جدایه، به ترتیب به اندازه 600 و 1100 جفت باز، با روش RT-PCR تکثیر گردید. در تحلیل فیلوژنتیکی براساس ترادف نوکلئوتیدی و ترجمه اسید آمینه ای این نواحی، جدایه های مختلف ویروس تفکیک شد و جدایه GPK در کنار جدایه های گلایل یا شبدر قرار گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p1346636 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.