فهرست مطالب

 • سال چهل و پنجم شماره 1 (1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/04
 • تعداد عناوین: 17
|
 • حسین رنجبر اقدم، راحله محمودیان صفحات 1-11
  در این تحقیق تاثیر ارقام مختلف برنج به عنوان حلقه اول زنجیره غذایی بر فراسنجه های جدول زندگی و رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicaeبه عنوان حلقه سوم زنجیره غذایی، بررسی شد. در این راستا، چهار رقم برنج رایج در استان مازندران شامل دو رقم زودرس طارم محلی و طارم هاشمی و دو رقم دیررس فجر و ندا به عنوان میزبان های کرم ساقه خوار برنج انتخاب شدند. ساقه خوار برنج روی هر یک از ارقام ذکرشده دو نسل پرورش داده شد. تخم های نسل دوم آفت داخل لوله های آزمایش برای پارازیتیسم در معرض زنبور قرار داده شدند. براساس اطلاعات ثبت شده، مهم ترین فراسنجه های جدول زندگی زنبور پارازیتوئید مورد بررسی شامل نرخ بقا (lx)، بارآوری ویژه سنی (mx)، احتمال بقا (px)، احتمال مرگ (dx)، اختلاف بین نسبت بقا در دو سن متوالی (dx) و امید به زندگی (ex) و فراسنجه های رشد جمعیت شامل نرخ خالص تولیدمثل (R0)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت rm))، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ)، متوسط مدت زمان یک نسل(T) و مدت زمان لازم برای دو برابر شدن جمعیت (DT) برآورد شد. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد، کلیه فراسنجه های جدول زندگی و رشد جمعیت زنبور پارازیتوئید در حلقه سوم غذایی در اثر تغییر رقم برنج در حلقه اول غذایی تغییر کرد و تفاوت معنادار آماری داشت. بررسی برآوردهای انجام گرفته برای مقادیر فراسنجه های یادشده نشان داد فراسنجه های جدول زندگی و رشد جمعیت زنبور T. brassicae روی ساقه خوارانی که از ارقام دیررس تغذیه کرده بودند، نسبت به ارقام زودرس در وضعیت مطلوب تری بودند. بیشترین مقدار امید به زندگی در اولین روز ظهور زنبور بالغ مربوط به رقم دیررس ندا با مقدار عددی 14/3 و کمترین مقدار در همان سن مربوط به رقم زودرس طارم محلی 69/2 بود. به همین ترتیب بیشترین مقدار نرخ ذاتی رشد جمعیت نیز 452/0 عدد نتاج ماده / ماده / روز بود. این مقدار مربوط به زنبورهایی بود که تخم های ساقه خواران مورد استفاده برای پارازیتیسم آنها، دوره رشد و نمو خود را در نسل قبل روی رقم دیررس فجر سپری کرده بودند. کمترین مقدار فراسنجه یادشده در رقم زودرس فجر با مقدار عددی 442/0 عدد نتاج ماده / ماده / روز بود. بر این اساس مشخص شد تغییر ارقام گیاهی در حلقه اول غذایی می تواند فراسنجه های مهم زیستی و جمعیتی موجودات زنده حلقه سوم غذایی را به طور مشخص متاثر سازد.
  کلیدواژگان: پارازیتوئید تخم، جمعیت، دموگرافی، کنترل بیولوژیک، . Trichogramma
 • پریسا شریفی نظام آباد، مینا کوهی حبیبی، اکبر دیزجی، سیامک کلانتری، 5معصومه رنجبر اقدم صفحات 13-27
  در سال های 1388-1387، تعداد 154 پداژه از مراکز توزیع پداژه های گلایل در کرج جمع آوری و پس از کشت، بررسی بافت برگ بوته ها با آزمونDAS-ELISA حاکی از آلودگی 02/74 درصد بوته ها به ویروس موزاییک زرد لوبیا (Bean yellow mosaic virus، BYMV) بود. پس از خالص سازی بیولوژیکی و تکثیر جدایه ای به نام BYMV-GPK، دامنه میزبانی آن تعیین شد. وزن مولکولی پروتئین پوششی جدایه با استفاده از روش SDS- PAGE، 34 کیلودالتون محاسبه گردید و از طریق آزمون وسترن بلات تایید شد. بررسی حساسیت آزمون های سرولوژیکی ایمنی سنجی اثر بافت (TPIA) وDAS-ELISA در ردیابی BYMV در بافت های برگ و پداژه ها نشان داد هر دو روش ویروس را به آسانی در بافت برگ بوته های گلایل آلوده ردیابی کردند اما هیچ یک از این دو روش قادر به ردیابی ویروس در بافت پداژه های آلوده نبود. دو بخش انتهای 3 و ناحیه HC-Pro ژنوم این جدایه، به ترتیب به اندازه 600 و 1100 جفت باز، با روش RT-PCR تکثیر گردید. در تحلیل فیلوژنتیکی براساس ترادف نوکلئوتیدی و ترجمه اسید آمینه ای این نواحی، جدایه های مختلف ویروس تفکیک شد و جدایه GPK در کنار جدایه های گلایل یا شبدر قرار گرفت.
  کلیدواژگان: فیلوژنی، گلایل، وسترن بلات، BYMV، DAS، ELISA، TPIA
 • خشنود نوراللهی، زینب حقی، علی اشرف مهرابی اولادی صفحات 29-37
  بیماری پوسیدگی ریشه ناشی از Fusarium verticillioides یکی از مهم ترین بیماری های برنج در ایلام است. برای تعیین تنوع ژنتیکی بیمارگر در شالیزارهای استان ایلام، تعداد 56 نمونه آلوده از مزارع شهرستان های مختلف جمع آوری شد. پس از کشت، خالص سازی و شناسایی جدایه ها، آزمون مولکولی با استفاده از پنج جفت آغازگر ریزماهواره انجام گرفت. از آغازگرهای ریزماهواره 26 آلل در جدایه ها تکثیر شد. میانگین تعداد آلل در هر جایگاه 2/5 است، بیشترین تعداد به میزان 40 آلل در جایگاه های ژنی 5H08 و5H09 و کمترین تعداد به میزان 24 در جایگاه 5H12 مشاهده شد. شاخص چندشکلی نشانگرها در آغازگر 5H07 با 37/0 بیشترین و آغازگر 4H18 با 14/0 کمترین مقدار را دارا بودند. توزیع مقادیر PIC به طور میانگین برای کل نشانگرها 25/0 بود. براساس دندروگرام در سطح تشابه 8 درصد، جدایه ها در 10 گروه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که 98 درصد از تنوع ژنتیکی در بین کلیه جدایه ها و تنها 2 درصد آن به مناطق مختلف جغرافیایی اختصاص دارد. بنابراین بین جدایه ها از مناطق مختلف شباهت ژنتیکی زیادی وجود داشت. شباهت ژنتیکی بالا را می توان به مهاجرت ژن یا ژنوتیپ در اثر عوامل مختلف نسبت داد.
  کلیدواژگان: برنج، تنوع ژنتیکی، Fusarium verticillioides، SSR
 • محمد جواد سلمانی، رقیه حبیبی، ناصر صفایی، محمد علی آقاجانی، مریم امینی صفحات 39-48
  یکی از مهم ترین بیماری های گیاه روغنی آفتابگردان در استان گلستان، پوسیدگی ذغالی است که توسط قارچ خاکزی Macrophomina phaseolina ایجاد می شود. تاکنون راه حل قطعی و موثری جهت مبارزه با این بیماری یافت نشده است و تنها روش معقول و به صرفه، استفاده از ارقام مقاوم است. بر این اساس، میزان مقاومت هجده رقم مختلف متداول و توصیه شده برای منطقه، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در برابر جدایه هایM.phaseolina ارزیابی شد. آنالیزهای آماری نتایج، نشان دهنده اختلاف معنادار ارقام آفتابگردان از نظر درصد بوته های آلوده به بیماری است. سایر صفات یادداشت شده (طول دوره رویش، قطر ساقه، قطر طبق، ارتفاع بوته، عملکرد دانه و وزن هزاردانه) نیز در سطح معناداری بین تیمارها تفاوت نشان داد. بر اساس نتایج این تحقیق، رقم R-244 و رقم Cms60/52XR-256 به ترتیب مقاوم ترین و حساس ترین رقم نسبت به بیماری پوسیدگی ذغالی معرفی شدند (به ترتیب با 25/0 و 5/8 درصد بوته های آلوده)، در حالی که بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب در رقم پروگرس و رقم R-256 مشاهده شد.
  کلیدواژگان: ارقام آفتابگردان، استان گلستان، بیماری پوسیدگی ذغالی، مقاومت، Macrophomina phaseolina
 • هانا کمانگر، رقیه همتی*، علیرضا یزدی نژاد، مرتضی موحدی فاضل صفحات 49-58

  پوسیدگی ریشه از بیماری های پراهمیت لوبیا در استان زنجان دارد و دو بیمارگر قارچی Rhizoctonia solani و Fusarium solani عوامل اصلی ایجاد کننده این بیماری در منطقه اند. در این تحقیق بازدارندگی عصاره ان-هگزانی، دی اتیل اتری، کلروفرمی و اتانولی پنج گونه گیاهی شامل اسپند (Peganum harmala)، آویشن کوهی (Thymus kotschyanus)، بومادران (Achillea wilhelmsii)، پونه(Mentha pulegium) و سیر(Allium sativum) در رشد رویشی F. solani و R. solani با استفاده از روش اختلاط عصاره با محیط کشت در چهار غلظت 100، 250، 500 و 1000 پی پی ام با سه تکرار مطالعه شده است. پس از بررسی های آزمایشگاهی، موثرترین عصاره ها در شرایط گلخانه ای علیه بیماری پوسیدگی ریشه لوبیا ارزیابی شد. براساس نتایج آزمایشگاهی به دست آمده، فاز هگزانی عصاره آویشن و پونه (هر دو در غلظت 1000 پی پی ام)، بیشترین اثر بازدارندگی را علیه هر دو بیمارگر داشت. همچنین، موجب گرانوله شدن سیتوپلاسم هیف های هر دو گونه قارچی و نشت مواد درون سلولی آنها شد. در آزمون های گلخانه ای، عصاره هگزانی آویشن و پونه نه تنها موجب کاهش معنا دار درصد پوسیدگی ریشه شد، بلکه بر شاخص های رشدی گیاه لوبیا نیز آثار افزایشی معنا داری در سطح 5 درصد داشت.

  کلیدواژگان: پوسیدگی قارچی ریشه، حبوبات، عصاره گیاهی، قارچ ایستایی
 • بهار کریمیان، محمد جوان نیکخواه، دوستمراد ظفری، خلیل بردی فتوحی فر، شهرام نعیمی صفحات 59-69
  استرین های قارچ Trichoderma harzianum به دلیل کاربرد در کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی و تاثیر بر زندگی بشر، اهمیت فراوانی دارند. در تحقیق حاضر، ساختار فیلوژنتیکی این گونه به دست آمده از مناطق جغرافیایی مختلف و زیستگاه های متنوع در برخی اقلیم های ایران (NC، SCD و CSW) بررسی شد. به منظور بررسی و غربال اولیه، انگشت نگاری 239 جدایه به دست آمده از جنس Trichoderma با استفاده از نشانگر RAPD-PCR انجام گرفت. براساس گروه بندی انجام گرفته، تعدادی جدایه از هر گروه به منظور تعیین توالی ناحیه ITS1-5.8 s-ITS2 از rDNA انتخاب شدند. در مجموع، 176 جدایه از گونه T. harzianum به دست آمد. از این میان، 76 جدایه که برای ناحیه ITS آنها تعیین توالی انجام گرفته بود، با روش ماکسیمم پارسیمونی تجزیه وتحلیل فیلوژنتیکی شدند. در نتیجه، این جدایه ها در 10 فیلوتیپ (phylotype) جای گرفتند. فیلوتیپ A با یک جدایه (4414) نماینده آالل جدیدی از ITS در گونه T.harzianum می باشد، که بومی ایران است. یافتن این آلل منحصر به فرد در اقلیم CSW در شمال ایران، می تواند بیانگر تاثیر این شرایط اقلیمی در ظهور این آلل جدید در گونه T. harzianum باشد.
  کلیدواژگان: آلل، فیلوژنی، فیلوتیپ، کنترل بیولوژیک، ITS
 • اکبر قاسمی کهریزه، قدیر نوری قنبلانی، نورالدین شایسته، ایرج برنوسی صفحات 71-81
  در این بررسی ترجیح میزبانی و دوره زیستی سوسک کلرادوی سیب زمینی، Leptinotarsa decemlineata (Say)، روی 33 رقم زراعی سیب زمینی بررسی شد. در مورد تمام صفات مورد بررسی بین ارقام مختلف اختلاف معنادار مشاهده شد. کمترین تعداد حشرات کامل جلب شده روی ارقام راجا، کاردینال و بریجت به ترتیب با میانگین 33/0، 5/0 و 5/0 عدد در هر بوته و کمترین تعداد تخم روی ارقام برایت، بالتیکا و راجا به ترتیب با میانگین 50/23، 58/28 و 90/30 عدد بر بوته مشاهده شد. طولانی ترین دوره نموی آفت روی ارقام ساتینا، ایدول و ابا به ترتیب با میانگین 6/36، 02/36 و 6/35 روز و بیشترین تلفات دوره نموی آفت روی ارقام دلیکات، کارلیتا، آرمادا، راجا و بریجت به ترتیب با میانگین 1/91، 9/88، 4/84، 80 و 80 درصد مشاهده شد. بیشترین طول چرخه زندگی آفت از تخم تا حشره کامل در ارقام ایدول، ساتینا و الس به ترتیب با میانگین 9/42، 6/42، 2/42 روز مشاهده شد. از میان 33 رقم سیب زمینی بررسی شده در این تحقیق، ارقام بریجت، راجا و برایت نامطلوب ترین ارقام میزبان برای سوسک کلرادوی سیب زمینی محسوب می شوند و می توان از آنها در مدیریت تلفیقی این آفت استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ارقام سیب زمینی، ترجیح میزبانی، دوره زیستی، سوسک کلرداوی سیب زمینی
 • آزاد لاوا، محمد سالاری صفحات 83-88
  قارچ Fusarium culmorum عامل بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم، قادر به تولید داکسی نیوالنول، نیوالنول و مشتقات استیلی آنها است. بررسی حاضر به منظور ردیابی ژن Tri13 با استفاده از جفت آغازگرهای Tri13DONR/Tri13F و Tri13R/Tri13NIVF جهت تعیین پتانسیل جدایه های قارچ F. culmorum استان آذربایجان غربی در تولید داکسی نیوالنول و نیوالنول صورت پذیرفته است. بدین منظور از مزارع گندم ارومیه، خوی، میاندواب، ماکو، تکاب و مهاباد نمونه برداری انجام گرفت. نود و هشت جدایه بر اساس خصوصیات ریخت شناسی ماکرو کنیدی ها، کلامیدوسپورها و شکل پرگنه ها به عنوان F. culmorum شناسایی شدند. جهت شناسایی تکمیلی جدایه ها از جفت آغازگر اختصاصی C51F/C51R استفاده شد. قابلیت تولید توکسین های داکسی نیوالنول و نیوالنول در جدایه های قارچی بر اساس ردیابی ژن Tri13 انجام گرفت. نتایج نشان داد 2/60 درصد جدایه ها پتانسیل تولید داکسی نیوالنول و 8/39 درصد آنها پتانسیل تولید نیوالنول را دارایند.
  کلیدواژگان: بلایت فوزاریومی سنبله، داکسی نیوالنول، ژن Tri13، گندم، نیوالنول
 • لیلا زنگنه، حسین مددی، حسین اللهیاری، مجید کزازی صفحات 89-99
  در پژوهش حاضر، تاثیر دو رقم حساس و مقاوم گندم بر تعدادی از ویژگی های دموگرافیک و نرخ شکارگری تمام مراحل لاروی و حشرات کامل نر و ماده کفشدوزکHippodamia variegata Goeze با تغذیه از شته روسی پرورش یافته روی هر دو رقم بررسی شد. تجزیه داده های دموگرافی با استفاده از روش جدول زندگی دوجنسی سن - مرحله و داده های نرخ شکارگری با استفاده از برنامه نرخ مصرف تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد طول دوره پیش از بلوغ و کل دوره پیش از تخم گذاری کفشدوزک هایی که از شته های پرورش یافته روی رقم امید تغذیه کرده بودند به ترتیب 04/0±99/14و 09/0±96/16 روز بود که در مقایسه با تغذیه از شته های رقم سرداری به صورت معنا داری کوتاه تر بود. طول دوره از تخم تا مرگ (2/3±09/54 روز)، طول عمر حشره کامل (8/2±67/48روز) و دوره تخم گذاری کفشدوزک ها (42/1±24/24روز) به صورت معنا داری با تغذیه از شته های رقم امید بیشتر بود. همچنین، متوسط نرخ شکارگری در طول دوره سنین لاروی اول، دوم، سوم، چهارم و حشرات کامل ماده و نر در رقم امید به ترتیب 77/1±37/30، 57/2±51/50، 39/4±39/83، 03/6±52/259، 35/241±47/4965 و 67/406±62/8516 شته روسی و در رقم سرداری به ترتیب 16/1±1/28، 53/2±37/39، 12/4±86، 66/6±210، 11/376±4750 و 29/438±04/6971 به دست آمد.
  کلیدواژگان: جدول زندگی، شته روسی گندم، مقاومت گیاه میزبان، نرخ شکارگری، Hippodamia variegata
 • حامد غباری، جاماسب نوذری، حسین الهیاری، مارک کالاشیان صفحات 101-109
  سوسک های خانواده Buprestidae یکی از اجزای تنوع زیستی در جنگل های استان کردستان هستند. در این تحقیق خصوصیات مختلف تنوع زیستی این سوسک ها در جنگل های مذکور بررسی و مطالعه شد. با استفاده از تله های چسبنده رنگی، سطلی رنگی و تله پنجره ای، طی سال های 1389 و 1390، تعداد 1205 عدد از سوسک های مذکور متعلق به 44 گونه جمع آوری شد. ارزیابی ساختار غالب ترکیب گونه ای با روش طبقه بندی Heydemann مشخص کرد که 3 گونه حالت غالب، 3 گونه حالت نیمه غالب، 12 گونه حالت نادر و 26 گونه حالت خیلی نادر را نشان دادند. نتیجه آزمون برازش نیکویی مربع کای شاخص های پارامتری نیز نشان داد که ساختار کلی تنوع گونه ای در این زیستگاه از سری لگاریتمی پیروی می کند. علاوه بر این، بررسی تغییرات غنای گونه ای و تنوع گونه ای در طول فصل پیدایش حشرات بالغ نشان داد که بیشترین میزان غنای گونه ای به مقدار 30 گونه در خردادماه و کمترین آن به مقدار 1 گونه در مهرماه است، همچنین بیشترین مقدار شاخص تنوع گونه ای در اردیبهشت و خرداد به مقدار Bit 02/4 به ثبت رسید.
  کلیدواژگان: تنوع زیستی، جنگل، کردستان، Buprestidae
 • حسین صارمی، علی عمارلو صفحات 111-120
  خشکیدگی شاخه در درختان، نهال ها و قلمه های زیتون در ایران و بسیاری از مناطق دنیا یکی از مهم ترین بیماری های زیتون محسوب می شود. این بیماری در بسیاری از مناطق زیتون کاری کشور از جمله زنجان (طارم)، گرگان و مشهد خسارات زیادی وارد می آورد و شیوع آن رو به گسترش است. به منظور مطالعه علل بیماری و کنترل آن، باغ ها و نهال های زیتون در دو استان زنجان و گلستان در طی سال های 1388،1389 و1390 بررسی شد. نمونه هایی از شاخه های خشک شده درختان زیتون (آلوده)، نهال های گلدانی با یک شاخه خشک و نیز خاک و ریشه گیاهان، جمع آوری شد و پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلریت سدیم نیم درصد، روی محیط کشت های عمومی PDA وSDA انتقال یافت. خاک مزارع و باغ های آلوده نیز با تهیه محلول خاک در محیط آب آگار، نیم گرم در یک لیتر، بررسی و سپس قارچ عامل بیماری جدا شد. به استناد مشخصات ظاهری قارچ، عامل بیماری Verticillium dahliae تشخیص داده شد. برای کنترل بیماری از روش آفتاب دهی (Soil Solarization) در مزرعه و بهره وری از آن در گلخانه به همراه کشت قلمه تهیه شده از درختان به نسبت مقاوم استفاده شد. اثر دو عامل، نوع بستر کشت (Solarized soil وNon-solarized soil) و منشا قلمه یا کولتیوار (حساس به ورتیسیلیوم و نسبتا مقاوم) با استفاده از آزمایش های فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه ای انجام گرفت. برای این منظور، قلمه های نیمه خشبی مناسب هم اندازه از درختان آلوده و نیز نسبتا مقاوم زیتون تهیه شد. قلمه های زیتون در شرایط گلخانه میست، ریشه دار شده و سپس در گلدان های حاوی دو نوع بستر کشت شد. کاربرد آفتاب دهی به مدت دو تا شش هفته، جمعیت قارچ عامل بیماری را به شدت کاهش داد. متوسط جمعیت اندام های قارچ بعد از آفتاب دهی در خاک چهار ناحیه مطالعه شده در هر دو استان تا 30 درصد و بعد از شش هفته تا 75 درصد کاهش یافت. بدین ترتیب استفاده از خاک آفتاب دهی شده (Solarized soil) و همچنین تهیه قلمه از پایه های به نسبت مقاوم در کاهش بیماری مذکور روی قلمه های تولیدی بسیار موثر است.
  کلیدواژگان: آفتاب دهی، خشکیدگی شاخه، زیتون، Verticillium dahliae
 • اکبر شیرزاد صفحات 121-138
  در این تحقیق، از 21 استرین سودوموناس فلورسنتمختلف به منظور بررسی قدرت بازدارندگی آنها علیه قارچ عامل پاخوره غلات، (Ggt) Gaeumannomyces graminis var. triticiاستفاده شد. بدین ترتیب که بعد از بررسی ویژگی های بیوشیمیایی استرین های باکتریایی، آزمون بازدارندگی جدایه ها علیه عامل بیماری پاخوره گندم صورت پذیرفت. نتایج نشان داد برخی از این استرین ها قدرت بیوکنترلی قابل توجهی در بازداری قارچ Ggt دارند. در نهایت، از نشانگر مولکولی REP-PCR به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه ها و بررسی ارتباط تنوع ژنتیکی و قدرت بازدارندگی جدایه ها استفاده شد. الگوی انگشت نگاری DNA و دندروگرام رسم شده نشان داد، نوزده استرین باکتری در سطح تشابه 100- 25 درصد از هم جدا شدند و در قالب نه دودمان کلونی یا گروه انگشت نگاری قرارگرفتند که با حروف A تا I از هم مشخص شدند. با توجه به این نتایج، مشخص شد که بین آزمون های بازدارندگی در محیط غذایی PDA، تولید سیانید هیدروژن و دی استیل فلوروگلوسینول با گروه های انگشت نگاری DNA به روش REP-PCR رابطه مستقیمی وجود دارد. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می شود، نشانگر مولکولیREP-PCR به عنوان ابزار مفیدی در شناسایی و غربالگری استرین های سودوموناس فلورسنتموثر در کنترل بیولوژیک استفاده شود.
  کلیدواژگان: پاخوره گندم، تنوع ژنتیکی، کنترل بیولوژیک، Pseudomonas flourescens
 • روشن محمدی، دوستمراد ظفری صفحات 139-150
  در طی مطالعه درباره بیماری ریزوکتونیایی سیب زمینی در سال 1385، از مزارع و انبارهای سیب زمینی استان های همدان و کردستان، پنجاه جدایه با مشخصات قارچ Rhizoctonia. solani از ساقه و ریشه و هشت جدایه از سختینه های موجود در سطح غده ها جداسازی شد. بعد از رنگ آمیزی هسته و بررسی های فیزیولوژیکی، تمام جدایه های تحت مطالعه با عنوان گونه R. solani شناسایی شدند. برای تعیین گروه های آناستوموزی جدایه ها، عمل آناستوموز با جدایه های استاندارد انجام گرفت و در مجموع 56 جدایه به عنوان گروه آناستوموزی 3 و یک جدایه به عنوان گروه آناستوموزی 4 شناسایی شد و یک جدایه با هیچ کدام از گروه های آناستوموزی موجود در این مطالعه آناستوموز نداد. آزمایش بیماری زایی 25 جدایه، آنها را در گروه بیماری زا قرار داد. توانایی بیوکنترلی چهار گونه از جنس تریکودرما شامل Trichoderma brevicompactum، T. koningiopsis، T. andinensis و T. virens روی دو جدایه از بیمارگر (6 و 16) که در آزمایش های بیماری زایی، شدیدترین بیماری زایی را داشتند، در شرایط آزمایشگاه مطالعه شد. نتایج نشان داد که به جز گونه T. andinensis، سایر گونه های تریکودرما بعد از متوقف کردن رشد بیمارگر شروع به پیشروی، استقرار و اسپورزایی روی پرگنه آن کردند و ضمن پیچش به اطراف ریسه ها سبب تخریب آنها شدند. تاثیر متابولیت های فرار تمام گونه های تریکودرما در کاهش رشد جدایه های ریزوکتونیا در مقایسه با تیمار شاهد معنا دار بود و در این میان گونه های T. virens، T. koningiopsis و T. brevicompactum به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بودند. در بررسی تاثیر متابولیت های غیرفرار نیز گونه T. brevicompactum رشد جدایه های ریزوکتونیا را به طور کامل متوقف کرد.
  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، Rhizoctonia solani، Trichoderma spp
 • امیر خادم پور، پرویز شیشه بر، آرش راسخ صفحات 151-159
  واکنش تابعی و عددی زنبور پارازیتوئید Eretmocerus delhiensis Mani روی سفیدبالک نیشکر Neomaskellia andropogonis Corbett در وضعیت آزمایشگاهی بررسی شد. در آزمایش، واکنش تابعی یک زنبور ماده (با عمر کمتر از یک روز) به مدت 24 ساعت روی تراکم های 5، 10، 20، 40، 60 و 100 عدد پوره سن سوم سفیدبالک نیشکر در درون یک قفس گیره ای (با قطر 2 سانتی متر و ارتفاع 1 سانتی متر) بررسی شد. زنبورE. delhiensis واکنش تابعی نوع دوم را نشان داد و در تراکم های مذکور به طور میانگین به ترتیب 7/4، 9/6، 3/12، 5/17، 8/20 و 7/25 پوره را پارازیته کرد. نرخ جست و جو و زمان دستیابی این پارازیتوئید به ترتیب 06/0 بر ساعت و 76/0 ساعت محاسبه شد. در آزمایش واکنش عددی میانگین تخم کل پارازیتوئید در تراکم های یادشده به ترتیب 1/21، 2/31، 7/63، 4/76، 2/85 و 4/101 عدد تخم بود. میانگین طول عمر زنبورهای ماده در تراکم های مذکور 15 تا 17 روز بود.
  کلیدواژگان: واکنش تابعی، واکنش عددی، Eretmocerus delhiensis، Neomaskellia andropogonis
 • مریم بزرگ امیرکلایی، سید علی اصغر فتحی، علی گلی زاده، سید اسمعیل مهدویان صفحات 161-170
  کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsantیکی از کارامدترین شکارگرهای بالشک مرکبات Pulvinaria aurantii Cockerell است. در این تحقیق، ویژگی های زیستی کفشدوزک C. montrouzieri با تغذیه از کیسه های تخم P. aurantii پرورش یافته روی برگ های دو گیاه میزبان (نارنگی کلمانتین و نارنج) در شرایط کنترل شده در دمای 1±26 درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی 5±70 درصد و دوره نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی بررسی شد. داده ها براساس مدل جدول زندگی دوجنسی سن- مرحله زیستی، تجزیه وتحلیل شدند. این کفشدوزک با تغذیه از کیسه های تخم بالشک روی نارنگی کلمانتین در مقایسه با نارنج به طور معناداری نشو و نمای سریع تر و باروری بیشتری داشت. اختلافات معناداری در پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک در دو تیمار مشاهده شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ)، نرخ خالص تولیدمثل (R0) و طول دوره یک نسل (T) به ترتیب، 122/0 روز1-، 129/1 روز1-، 0/309 نتاج ماده و 1/47 روز روی نارنگی کلمانتین و 110/0 روز1-، 116/1 روز1-، 2/214 نتاج ماده و 8/48 روز روی نارنج محاسبه شد. نتایج نشان داد که تاثیرات مثبت گیاه میزبان روی پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک در تغذیه از کیسه های تخم P. aurantii روی نارنگی کلمانتین در مقایسه با نارنج بیشتر است.
  کلیدواژگان: بالشک، تولیدمثل، کفشدوزک، گیاه میزبان، نشو و نما
 • مهدی مهرابی کوشکی، حمید روحانی، عصمت مهدیخانی مقدم صفحات 171-184
  بعضی سویه های تریکودرما به عنوان عامل کنترل بیولوژیک علیه بیمارگرهای گیاهی استفاده شده اند. روش نمایش افتراقی تکثیر نسخه های معکوس mRNA (DDRT-PCR) استفاده شد تا ژن های متمایز بیان شده سویه T. harzianum T7 در طول مراحل کلونیزه شدن اسپرموسفر و سطح ریشه گوجه فرنگی ردیابی شود. تولیدات DDRT-PCR روی ژل آگارز تفکیک و 42 باند افتراقی برش خالص سازی، همسانه سازی و توالی یابی شد. قطعه توالی های بیان شده به دست آمده با استفاده از جست وجوی BLAST2GO به پایگاه اطلاعات NCBI معرفی و نسب شناسی ژنی آنها بررسی شد. اغلب قطعه توالی های بیان شده مرتبط با پروتئین های شناخته شده یا فرضی بود. این پروتئین ها مرتبط با گروه های کارکردی مختلف بودند و عمدتا در سوخت وساز، انتقال سیگنال درون و بین سلولی، برهم کنش با میزبان، انتقال پروتئین، ترجمه پروتئین ها، کنترل رشد و بقای سلولی، عادت به تغییرات محیطی، انتقال مولکول های زیستی بین هسته و سیتوپلاسم، تنظیم کارکرد پروتئین ها، تقسیم سلولی، تسریع در واکنش های آنالوگ، تعمیر مولکول های آسیب دیده DNA و دیگر کارکردهای حیاتی در موجودات مختلف نقش داشتند. بعضی قطعه توالی های بیان شده ردیابی شده در این مطالعه مرتبط با ژن هایی بودند که آنزیم های درگیر در تامین غذایی تریکودرما را در زیستگاه شان کد می کنند.
  کلیدواژگان: DDRT، PCR، ESTs، BLAST2GO و کارکرد ژن
 • رحیم عبدالهی مصباح، جاماسب نوذری، بابک قرالی صفحات 185-199
  مگس های زنبورنما (bee flies) از گرده افشان های مهم در طبیعت به شمار می روند و لاروهای آنها پارازیت یا شکارگر حشراتی از قبیل سوسک ها و کپسول تخم ملخ ها هستند. این حشرات از لحاظ تنظیم طبیعی مهم محسوب می شوند. در این بررسی با استفاده از تور حشره گیری و تله های تشتکی (pan traps)، حشرات بالغ مگس های Bombyliidae در استان البرز از تاریخ فروردین تا شهریور 1391 جمع آوری شد. نمونه برداری بیشتر در ارتفاعات مختلف مناطق مرتعی گرم و خشک و نیمه خشک صورت گرفت. نمونه های جمع آوری شده از تله های تشتکی در الکل اتانول 96% و نمونه های جمع آوری شده توسط تور عمدتا با سوزن حشرات اتاله شدند. تشخیص نمونه ها در سطح جنس با استفاده از کلید Greathead & Evenhuis (2001) و در سطح گونه با استفاده از کلیدهایی همچون Paramonov (1940، 1929، 1928)، Engel (1937-1932)، Linder (1975)، Zaitzev (1966) و Gharali (2010) انجام گرفت و نمونه ها توسط دکتر بابک قرالی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین تایید شد. کلید شناسایی مناسب در سطح جنس و گونه برای استان فراهم شد. در این بررسی 18 گونه حشره از این خانواده که به 12 جنس تعلق داشتند شناسایی شد. تمامی گونه ها برای استان گزارش جدید بوده و دو گونه (با علامت ستاره مشخص شده اند) برای ایران جدید است. گونه های شناسایی شده به شرح زیر است:Exoprosopa pectoralis Loew، 1862، E. grandis (Weidemann، 1820)، E. amseli Oldroyd، 1961*، Caecanthrax arabicus (Macquart، 1840)، Thyridanthrax. elegans (Weidemann، 1820)، T. griseolus (Klug، 1832)، Lomatia belzebul (Fabricius، 1794)، Usia bicolor Macquart، 1855، Conophorus pseudaduncus Paramonov، 1929، Heteralonia kirgizorum (Paramonov، 1928)*، H. megerlei (Meigen، 1820)، H. suffusa (Klug، 1832)، Callostoma soror Loew، 1873; Veribubo misellus (loew، 1869)، Hemipenthes subvelutina Zaitzev، 1966، Phthiria pulicaria Mikan، 1796، P. vagans Loew، 1846، Micomitra stupida (Rossi، 1790).
  کلیدواژگان: البرز، فون، گزارش جدید، Bombyliidae
|
 • Hossein Ranjbar Aghdam, Raheleh Mahmoudian Pages 1-11
  Effect of different rice varieties، as the first link of the food chain، on age specific life table and population growth parameters of the egg parasitoid wasp، Trichogramma brassicae Bezdenko، as the third link of the food chain was studied. Four commonly planted rice varieties، including two early maturity cultivars namely، Tarom-Mahalli and Tarom-Hashemi and two late maturity cultivars namely، Fajr and Neda were considered as the hosts of stripped stem borer، Chilo supressalis Walker. Stripped stem borer was reared on each variety for two generations. The eggs of the 2nd generation from each rice variety exposed to egg parasitoid wasps inside test tubes for experiments. Based on the collected data، the most important life table parameters، survival rate (lx)، age specific fertility (mx)، probability of surviving (px)، probability of dying (qx)، difference in survivorship (dx)، life expectancy (ex) and population growth parameters، net reproductive rate (R0)، intrinsic rate of increase (rm)، finite rate of increase (λ)، mean generation time (T)، and doubling time (DT) of were estimated.
  Keywords: Trichogramma brassicae, Demography, Population, Egg parasitoid, Biological contro
 • Parisa Sharifi Nezam Abad, Mina Koohi Habibi, Akbar Dizadji, Siamak Kalantari, Masoumeh Ranjbar Aghdam Pages 13-27
  During 2008-2009، a total of 154 gladiolus (Gladiolus grandiflorus) corms were collected from the distribution centers in Karaj (Iran). After cultivation، fresh leaf samples of all germinated corms were tested by DAS-ELISA، which revealed the infection of 74. 02% of plants with Bean yellow mosaic virus (BYMV). Following biological purification of an isolate، designated as BYMV-GPK، its host range was determined. The molecular mass of BYMV-GPK coat protein was estimated as 34 KDa by SDS-PAGE، which was confirmed by western blot analysis. DAS-ELISA and tissue print immunoassay (TPIA) techniques showed similar sensitivity in detection of BYMV in leaf tissue of infected gladiolus plants، but none of them was able to detect BYMV in corm tissue of the same infected plants. Two fragments of GPK genome، corresponding to HC-Pro and 3´ end regions with 600 and 1100 bp in length، respectively، were amplified by RT-PCR. Phylogenetic analysis based on the nucleotide and deduced amino acid sequence of HC-Pro and genomic 3´ end region showed that BYMV isolates clustered into separate groups according to their host origin and GPK isolate was closely related to a trifolium and other gladiolus isolates.
  Keywords: BYMV, Gladiolus, phylogeny, TPIA, Western blot
 • Khoshnood Nourollahi, Zainab Haghi, Aliashraf Mehrabi Oladi Pages 29-37
  Root rot caused by Fusarium verticillioides is one of the most important rice diseases in Ilam. In order to determine genetic diversity، 56 samples were collected from rice paddies of different regions in Ilam province. Molecular test was carried out with a set of five pairs of SSR primers after purification and identification of isolates. The SSR primers amplified a total 26 alleles. The average of allele number was 5. 2 per each primer. 40 alleles were observed in 5H08 and 5H09 loci as highest allele numbers and 24 alleles were observed in 5H12 locus as lowest. The polymorphism index content value was the highest in primers 5H07 with 0. 37 and the lowest in primers 4H18 with 0. 14. The average of PIC was 0. 25 in all primers. Cluster analysis using Neighbor joining method and Jaccard''s coefficient، divided the isolates into 10 groups at 8% similarity level. Result of AMOVA showed 98% of genetic diversity was in relation to isolates and only 2% was in related to different geographical regions. Therefore there is the high genetic similarity between isolates from different geographic regions. High genetic similarity can be attributed to emigration of gene or genotype as a result of various factors.
  Keywords: alleles, pathogen, SSR loci, paddy field
 • Mohammad Javad Salmani, Roghayeh Habibi, Naser Safaei, Mohammad Ali Aghajani, Maryam Amini Pages 39-48
  Charcoal rot، caused by Macrophomina phaseolina، is one of the most important diseases of sunflower in Golestan province. Host resistance may be the only feasible method to manage this disease. Accordingly، the resistance of 18 varieties of common recommendations for the region in the form of a randomized complete block design (RCBD) against isolates of M. phaseolina was assessed. Statistical analysis of the results showed a significant difference in sunflower varieties used in this study، in case of infected plants percentage. The other recorded traits (growth period، stem diameter، head diameter، plant height، seed yield and seed weight) also showed significant differences among treatments. Based on these results، Var. R-244 and Var. Cms60/52XR-256 were introduced as the most resistant and the most susceptible varieties to charcoal rot، respectively (0. 25 and 8. 5% of infected plants، respectively)، while the highest and lowest seed yield were belonged to Var. Progress and Var. R-256، respectively.
  Keywords: Charcoal rots disease, Macrophomina phaseolina, sunflower varieties, Resistance, Golestan province
 • Hana Kamangar, Roghayeh Hemmati, Alireza Yazdinejad, Morteza Movahedi Fazel Pages 49-58

  Root rot is one of the important diseases of bean in Zanjan province and two fungal pathogens، Rhizoctonia solani and Fusarium solani are the major causal agents of this disease in the region. In this research، the inhibitory effect of N-hexane، di-ethyl-ether، chloroform and ethanol extracts of five plant species، hermel (Peganum harmala)، thyme (Thymus kotschyanus)، yarrow (Achillea wilhelmsii)، pennyroyal (Mentha pulegium) and garlic (Allium sativum) on mycelial growth of R. solani and F. solani was studied using poisoned food technique at four levels of 100، 250، 500 and 1000 ppm with three replications. After laboratory experiments، the most effective extracts، were applied against bean root rot under green house conditions. According to the results from in vitro studies، N- hexane extract of thyme and pennyroyal (both at the level of 1000 ppm) had the most inhibitory effect against both pathogens and also caused cytoplasm granulation and leakage of intracellular compounds of hypha of both fungi. At greenhouse experiments، hexane extract of thyme and menthe not only significantly reduced the root rot percentage، but also had significant increasing effect on most plant growth parameters (P = 0. 05).

  Keywords: Beans, fungistasis, fungal root rot, plant extract, thyme
 • Bahar Karimian, Mohammad Javan Nikkhah, Doostmorad Zafari, Khalil Fotoohifar, Shahram Naiemi Pages 59-69
  Strains of Trichoderma harzianum s. l. have a great importance because of affecting mankind by being used as biological control agents against plant pathogens. In the present study، we planned to characterize the phylogenetic structure of T. harzianum recovered from different geographical origins and various habitats in some climates of Iran (NC، SCD، CSW). In order to screen 239 collected Trichoderma isolates، the strains were pre-screened by RAPD-PCR، and representatives were selected for sequencing of ITS1-5. 8 s-ITS2 genomic region. Totally، 176 T. harzianum isolates were obtained. Fourteen phylotypes were found as a result of maximum parsimony analysis of 76 ITS1 and ITS2 sequences related to T. harzianum، including one single-member phylotype representing a novel ITS allele for T. harzianum، endemic to Iran. Finding a unique ITS allele of T. harzainum in climate CSW may be an indicative of the effective role of this kind of climatic conditions on arising this new ITS allele.
  Keywords: Biological control, phylogeny, ITS, Phylotype, Allele
 • Akbar Ghasemi Kahrizeh, Ghadir Nouri-Ganbalani, Nouraddin Shayesteh, Iraj Bernousi Pages 71-81
  In this research، the host preference and life cycle of the Colorado potato beetle، Leptinotarsa decemlineata (Say)، was studied on 33 potato cultivars. Significant difference was observed for all studied traits (P>0. 05 & P>0. 01). The lowest number of adults was attracted to cultivars Raja، Carlita and Bridget with mean values of 0. 33±0. 17، 0. 50±0. 29 and 0. 50±0. 29 adults، respectively. The lowest egg masses were observed on Bright، Bridget and Raja with means values of 1. 00±0. 00، 1. 50±0. 29 and 1. 50±0. 29 egg masses per hill، respectively. The longest larval and pupal developmental times were observed on Satina، Idol and Eba with mean values of 36. 57±1. 19، 36. 25±0. 89 and 35. 58±1. 23 days، respectively. The highest larval and pupal mortalities were observed on Delikate، Carlita، Armada، Raja and Bridget with mean values of 91. 11±2. 22، 88. 89±2. 22، 84. 45±2. 22، 80. 00±3. 85 and 80. 00±7. 70 percent، respectively. The longest life cycle times of pest (egg to adult) were observed on Idol، Satina and Elles with mean values of 42. 91±0. 37، 42. 62±1. 40 and 42. 17±1. 27 days، respectively. Therefore، it was concluded that among the 33 cultivars studied in this research، cultivars Bridget، Raja and Bright were the least suitable cultivars for the Colorado potato beetle and they can be used in the IPM of the pest.
  Keywords: Colorado potato beetle, host preference, potato cultivars, life cycle
 • Azad Lava, Mohammad Salari Pages 83-88
  Fusarium culmorum which is considered as the causal agent of Fusarium head blight، can produce deoxynivalenol (DON)، nivalenol (NIV) and their acetylated derivatives. This study has been assessed in order to detect the Tri13 gene using primer pairs Tri13DONR/Tri13F and Tri13R/Tri13NIVF، to investigate the potential of F. culmorum isolates in the production of DON and NIV in West Azarbayjan province، Iran. In this study، 98 F. culmorum isolates were obtained from Urmia، Khoy، Miandoab، Maku، Tekab and Mahabad regions. For this purpose، F. culmorum isolates were identified based on the morphological characteristics as well as specific primer pairs، C51F/C51R. Production of DON and NIV were detected in these isolates according to Tri13 gene. Results showed that 60. 2 percent of isolates have the potential to produce DON and 39. 8 percent of isolates have ability to produce NIV.
  Keywords: Deoxynivalenol, Fusarium head blight, Nivalenol, tri13, Wheat
 • Leila Zangeneh, Hossein Madadi, Hossein Allahyari, Majid Kazzazi Pages 89-99
  In this study، the possible effects of host plant resistance on some demographic parameters and predation rate of Hippodamia variegata Goeze life stages have been investigated. Demographic data and predation rate have been analyzed by the age-stage two-sex life table and consumption rate program. Obtained results showed that preadult diuration and total preoviposition period (TPOP) of ladybirds that fed by Omid (resistant cultivar) originated aphids were significantly shorter (14. 99±0. 04 and 16. 96±0. 09 respectively). Additionally، time from egg to death (54. 09±3. 2)، adult longevity (48. 67±2. 8) and oviposition period (24. 24±1. 42) of these lady beetles were significantly longer. The average predation rate of first، second، third، fourth larval stages and male and females feeding on Omid cultivar were 30. 37±1. 77، 50. 51±2. 57، 83. 39±4. 39، 259. 52±6. 05، 4965. 47±241. 35 and 8516. 62±406. 67 and for Sardari were 28. 1±1. 16، 39. 37±2. 53، 86±4. 12، 210±6. 66،4750±376. 11 and 6971. 04±29، respectively.
  Keywords: Russian wheat aphid, H. variegata, host plant resistance, life table, Predation rate
 • Hamed Ghobari, Jamasb Nozari, Hossein Allahyari, Marc Kalashian Pages 101-109
  Buprestid beetles are one of the important components of the biodiversity of forest ecosystem in Kurdistan Province. Different characteristics of biodiversity of buprestid beetles were studied by use of window trap، colored pan and colored sticky trap in these forests during 2009 and 2010. A total of 1205 specimens of 44 species were caught by use of considered traps during appearance of adults. Evaluation of dominance structure of species composition by use of Heydemann’s، classification showed that Buprestid beetles of Kurdistan forests include 3 dominant species، 3 subdominant species، 12 rare species and 26 subrare species. X2 test of parametric indices showed that structure of species diversity conformed logarithmic series. Investigation of fluctuations of species richness during appearance of adults showed that maximum and minimum of considered index in May and October were 30 and 1 respectively. As well as maximum of obtained species diversity was 4/02 bit in June.
  Keywords: Forest, Kurdistan, Buprestidae, Biodiversity
 • Hossein Saremi, Ali Ammarlou Pages 111-120
  Wilt of one branch of olive trees and seedlings is one of main important disease in most parts of Iran and other countries. The disease was surveyed in various areas including Zanjan and Golestan provinces during recent years. Wilting branch، leaves، plant roots and soils around the roots have been collected from the studied areas. The samples were cultured on PDA and SDA media after surface sterilization with 0. 5% sodium hypochlorite. Soil samples were diluted in water agar for isolation of the pathogen. Morphological characteristics in particular phialide and sporse showed that the causal agent of the disease was Verticillum dahliae which is a soil borne fungi and isolated from all samples and soil. Investigation showed that some olive varieties were relatively resistant to the pathogen. After two to six weeks application of the soil solarization treatment on infected soil، the average population density of the pathogen was decreased from 30 -75% separately. Using solarized soil and resistant olive seedlings on pots in glasshouse showed the lessening of the disease visibly.
  Keywords: Olive, Branch wilt, Verticillium dahliae, Solarization
 • Akbar Shirzad Pages 121-138
  In this research different isolates of fluorescent pseudomonads was provided and after investigation of their biochemical characteristics، and their ability to control take-all disease of wheat، their genetic diversity and relation between DNA fingerprinting and biocontrol ability of the isolates was investigated using rep-PCR molecular marker. DNA fingerprinting results and the drown dendrogram showed that19 fluorescent pseudomonads isolates differentiated in 25-100% genetic similarity level and the isolates belonged to nine fingerprinting groups assigned by letters A-I. Based on these results، there was a relation between DNA fingerprinting and inhibition zone، production of HCN and diacetylphloroglucinol production bioassays. Therefore، we suggested that rep-PCR molecular marker is a useful tool for identification and screening of fluorescent pseudomonads with biocontrol ability.
  Keywords: take, all disease of wheat, Genetic diversity, Pseudomonas flourescens, Biological control
 • Roshan Mohammadi, Doostmorad Zafari Pages 139-150
  During survey of potato Rhizoctonia disease in 2006، 50 isolates with characters of Rhizoctonia solani fungus from stems and roots and eight isolates from sclerotia، on potatoes surface، were obtained from fields and storages of Hamadan and Kurdistan Provinces. After nuclear staining and physiological surveys، all of the isolates identified as R. solani. For determining anastomosis groups of isolates، anastomosis carried out with tester isolates. Finally، 56 isolates belonged to AG-3، one isolate belonged to AG-4 and one isolate did not anastomoses with any available tester anastomosis groups in this study. Pathogenicity test of 25 isolates shown they are virulence. Biocontrol potential of four species of Trichoderma، including T. brevicompactum، T. koningiopsis، T. andinensis، and T. virens were studied on two pathogen isolates (6 and 16)، that had highest pathogenicity in pathogenicity test، in laboratory. Results showed that except T. andinensis، other Trichoderma spp. developed، establish and sporulated on pathogen colony after stopping its growth and destroyed pathogen hypha as coiling them. Volatile compounds of all Trichoderma spp. had significant effects on reducing pathogen isolates growth and among them T. virens، T. koningiopsis and T. brevicompactum had a higher inhibition، respectively.
  Keywords: Rhizoctonia solani, Trichoderma spp, Biological control
 • Amir Khadempour, Parviz Shishehbor, Arash Rasekh Pages 151-159
  Functional and numerical responses of Eretmocerus delhiensis Mani parasitizing sugarcane whitefly، Neomaskellia andropogonis Corbett were investigated under laboratory conditions. Newly emerged.
  Keywords: Eretmocerus delhiensis, Neomaskellia andropogonis, functional response, numerical response
 • Maryam Bozorg-Amirkalaee, Seyed Ali Asghari Fathi, Ali Golizadeh, Seyed Esmaeil Mahdavian Pages 161-170
  The coccinellid، Cryptolaemus mointrouzieri Mulsant is one of the most efficient predators of orange pulvinaria scale، Pulvinaria auranti Cockerell. In this research، the biological characteristics of C. mointrouzieri were studied when fed on ovisacs of P. aurantii reared on leaves of two host plants (clementine mandarin and sour orange)، under controlled conditions at 26±1oC، 70±5% RH and 14:10 (L: D) h. The data were analyzed using the age-stage، two-sex life table model. This ladybird had significantly faster development and more fecundity when fed on scale ovisacs reared on clementine mandarin than on sour orange. Significant differences were observed in population growth parameters of ladybird on two treatments. The intrinsic rate of natural increase (rm)، finite rate of increase (λ)، net reproductive rate (R0) and generation time (T) were 0. 122 day-1، 1. 129 day-1، 309. 0 offspring/female and 47. 1 day on clementine mandarin and 0. 110 day-1، 1. 116 day-1، 214. 2 offspring/female and 48. 8 day on sour orange، respectively. These results demonstrated that positive effects of host plant on population growth parameters of this ladybird feeding on P. aurantii were higher on clementine mandarin than on sour orange.
  Keywords: development, reproductive, host plant, soft scale, ladybird
 • Mehdi Mehrabi-Koushki, Hamid Rouhani, Esmat Mahdikhani Moghaddam Pages 171-184
  Some Trichoderma strains are used as biocontrol agents against phytopathogens. Differential display reverse transcriptase PCR has been developed to detect differentially expressed genes of T. harzianum T7 during colonization stages of tomato spermosphere and rhizoplane. DDRT-PCR products were diplayed on gel and 62 differential bands excised، purified، cloned، and sequenced. Obtained ESTs were submit-queried to NCBI database by BLAST2GO search and evaluated their gene ontology. Most of the transcripts corresponded to known or hypothetical proteins. These proteins correspond to different functional groups، which play role in metabolism، signaling both within and between cells، host interaction، protein transport، translation، controlling of cell growth and survival، adaptation to environmental variables، transportation of biomolecules between nucleus and cytoplasm، regulating protein function، cell division، catalyzing analogous reactions، repairing damaged DNA molecules، and other vital functions in different organisms. Some of the detected ESTs in this study corresponded to genes encodes enzymes potentially involved in nutritional support of Trichoderma in its ecological niches.
  Keywords: BLAST2GO, ESTs, DDRT, PCR, Gene Function
 • Rahim Abdollahi Mesbah, Jamasb Nozari, Babak Gharali Pages 185-199
  Bee flies are important pollinators in nature. Their larvae are predators or parasites of other insects such as beetles and locust eggs so they are important for balancing of insect population. In this study the adult bee flies were collected from arid and semi-arid rangelands in Alborz province using insect nets and Pan traps from April to September in 2012. The samples which were extracted from white pan traps، stored in 96% ethanol and others were stabilized by standard insect pins. The samples were identified using some keys such sa: Greathead & Evenhuis (2001) at the genus level and keys Engel (1932-1937)، Linder (1975)، Zaitzev (1966) and Gharali (2010) at the species level. All of the species were confirmed with Dr Babak Gharali in Research Center for Agriculture and Natural Resources of Ghazvin province. A total of 18 species and 12 genera were identified. All of the species are new records for the province، of which two species are new records for Iran. Identified species are as follows: Exoprosopa pectoralis Loew، 1862، E. grandis (Weidemann، 1820)، E. amseli Oldroyd، 1961*، Caecanthrax arabicus (Macquart، 1840)، Thyridanthrax. elegans (Weidemann، 1820)،
  Keywords: Bombyliidae, New records, Fauna, Alborz