بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست و عوامل مستعد کننده آن در دانشجویان دختر شهر یزد:کاربرد برخی سازه های مدل پرسید

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سرطان پوست سومین علت شایع مرگ و میر در استان یزد و از نظر درگیری عضوی دومین سرطان شایع در زنان استان است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید بر رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست و عوامل مستعد کننده آن در دانشجویان دختر شهر یزد طراحی و انجام شد.

روش کار

مطالعه مداخله ای نیمه تجربی حاضر با حجم نمونه 75 نفر در هر گروه که به روش تصادفی از دانشگاه های یزد انتخاب شدند، اجرا شد. روایی و پایایی پرسشنامه خودساخته تایید شد. پرسشنامه توسط همه آزمودنی ها تکمیل و داده های حاصل تحلیل شداستراتژی آموزشی مورد استفاده شامل روش های چهره به چهره و بحث گروهی بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد. سطح معنی داری مطالعه کمتر از 0/05 در نظر گرفته شد.

یافته ها

قبل از آموزش، عوامل مستعد کننده رفتار در دانشجویان در حد متوسط (56/6%) (آگاهی در سطح متوسط (51/6%)، نگرش در حد نسبتا خوب (66/1%)) و انجام رفتارهای پیشگیری کننده توسط آنها در سطح نسبتا پائینی (48%) قرار داشت. آگاهی با نگرش و رفتار و همچنین نگرش با رفتار همبستگی مستقیم معنی دار داشت. آگاهی و نگرش به عنوان عوامل مستعد کننده 25/1 درصد تغییرات رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست را پیش بینی کردند که نگرش پیش بینی کننده قوی تر بود.

نتیجه گیری

به نظر می رسد الگوی پرسید چارچوبی جهت طرح ریزی برنامه های مداخله ای به منظور ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در دانشجویان باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
55 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1351223 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.