شناسایی انواع منافذ و خواص مخزنی مرتبط با آن ها در سازند آسماری، یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

پیام:
چکیده:
توزیع انواع منافذ در سنگ مخزن از کنترل کننده های اصلی حرکت سیال در مخزن می باشد. از این رو تعیین نوع و اندازه منافذ نقش اساسی در ارزیابی های مخزنی، بهینه سازی تعداد چاه ها در یک میدان و پیش بینی هیدروکربن قابل بازیافت دارد. مخازن هیدروکربنی، به ویژه انواع کربناته، از نظر نوع منافذ و شعاع منفذی بسیار متنوع هستند. در این مطالعه انواع منافذ در سازند مختلط کربناته-آواری آسماری ابتدا با استفاده از داده نگارها شناسایی شده، سپس جهت اعتبار سنجی با منافذ تعیین شده از داده مغزه نیز انطباق داده شده است. برای تعیین نوع و اندازه منافذ با استفاده از داده نگارها، تکیه اصلی بر روی نگار انحراف سرعت بوده است. با استفاده از نگار انحراف سرعت و رفتار الاستیک سنگ ها انواع منافذ در سازند مورد مطالعه به سه رده (انحراف مثبت، انحراف صفر و انحراف منفی) و هشت زیررده شامل درون دانه ای یا درون فسیلی، قالبی یا انحلالی، تخلخل میکروسکوپی، بین ذره ای، بین بلوری، بین دانه ای، تخلخل میکروسکوپی شیل و شکستگی رده بندی شده اند. در این میدان هر دو بخش آواری و کربناته سازند مورد مطالعه دارای توانایی تولید بالایی می باشند که برای تعیین کیفیت مخزنی آن ها از واحدهای جریانی با توجه به پراکنش نوع منافذ استفاده شده است. در این مطالعه واحدهای جریانی با استفاده از روش شاخص زون جریان تعیین شده اند. نتایج بدست آمده از این بررسی امکان تفکیک 3 واحد جریانی در بخش کربناته و 2 واحد جریانی در بخش آواری سازند آسماری را میسر ساخته است. هم چنین در تعیین هر یک از واحدهای جریانی توزیع نوع منافذ نیز در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه تولید از این میدان را تحت کنترل 4 نوع منفذ نشان می دهد که توسط نگار انحراف سرعت در امتدادچاه قابل شناسایی است.
زبان:
فارسی
صفحه:
12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1358772 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!