تاثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه بزهای شیرده سانن

پیام:
چکیده:

جهت بررسی تاثیر مصرف ریزکپسول های روغن ماهی بر متابولیت های خونی، ترکیب اسیدهای چرب شکمبه و پلاسمای خون از 12 راس بز شیرده سانن با روزهای شیردهی 5±30 در قالب یک طرح چرخشی 2×3 در دو دوره آزمایشی 30 روزه استفاده شد. تیمارها شامل: 1) کنترل (بدون افزودنی)، 2) روغن ماهی ریزپوشانی شده (%2 روغن ماهی ریزپوشانی شده در %6 پودر آب پنیر عمل آوری شده)، 3) روغن ماهی (%2 روغن ماهی و %6 پودر آب پنیر) بود. غلظت اسید چرب اشباع استئاریک شکمبه ای در تیمار روغن ماهی محافظت شده به طور معنی داری پایین تر از تیمار کنترل بود که این نسبت در ترکیب اسیدهای چرب پلاسمای خون نیزحفظ شده بود. روغن ماهی ریزپوشانی شده باعث افزایش معنی دار درصد اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه شد و غلظت اسید لینولنیک، اسید ایکوزاپنتاانوئیک، اسید دکوزاپنتاانوئیک و اسید دکوزاهگزاانوئیک پلاسما به عنوان اسیدهای چرب امگا 3 نسبت به تیمار کنترل به ترتیب 10، 20، 10 و 13 برابر و نسبت به تیمار روغن ماهی 10، 20، 2 و 5/2 برابر افزایش یافت. غلظت لیپوپروتئین با چگالی بالای خون در تیمار روغن ماهی محافظت شده به طور معنی داری بالاتر از تیمار کنترل و روغن ماهی محافظت نشده بود. با توجه به نتایج حاصله مکمل سازی روغن ماهی می تواند با تغییر ترکیب اسیدهای چرب خون دام مقدار اسیدهای چرب امگا 3 را در تولیدات دامی افزایش دهد. افزایش این اسیدهای چرب در تیمار روغن ماهی ریزپوشانی شده نشان دهنده کارایی مثبت فرآیند ریز پوشانی در محافظت اسیدهای چرب غیراشباع از بیوهیدروژناسیون میکروبی شکمبه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
239 -248
لینک کوتاه:
magiran.com/p1360082 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.