مقایسه اثر سه روش آموزشی بر دانش و نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به الکتروشوک مغزی در دانشگاه شهید صدوقی یزد درسال 1390

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مهمترین هدف هر رویکرد آموزشی ارتقاء سطح دانش و نگرش یادگیرنده است و روش های سنتی آموزش مانند سخنرانی که در حال حاضر اجرا می شود به تنهایی پاسخ گوی نیازهای دانشجویان ما نیست. این مطالعه با هدف تاثیر روش های آموزشی بر دانش و نگرش دانشجویان پرستاری مرکز جامع روانپزشکی استان یزد نسبت به الکتروشوک انجام شده است.
مواد و روش ها
شرکت کنندگان شامل 60 نفر از دانشجویان پرستاری بودند که به طور تصادفی به 3 گروه آموزشی سخنرانی، مشاهده زنده الکتروشوک و مشاهده فیلم تقسیم شدند. اطلاعات به کمک دو پرسشنامه آگاهی و نگرش جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 و آزمون های t، کای دو، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
مقایسه نمرات پس آزمون در سه گروه در حیطه دانش اختلاف معنی دار داشت. میانگین اختلاف نمرات پیش آزمون و پس آزمون در سه گروه مشاهده مستقیم، مشاهده فیلم و روش سخنرانی نیز مورد مقایسه قرار گرفت که اختلاف آماری معنی داری را نشان داد اما نمرات نگرش دانشجویان در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت.
نتیجه گیری
با توجه به بالاتر بودن اختلاف نمرات دانش در هر سه گروه، به نظر می رسد مداخله هر سه روش آموزشی باعث ارتقاء سطح دانش دانشجویان پرستاری در زمینه ECT شده اما نمرات نگرش دانشجویان تفاوت معنی دار نداشته است، با وجود این میانگین نمرات نگرش در گروه مشاهده مستقیم بیانگر ایجاد نگرش منفی در دانشجویان می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -7
لینک کوتاه:
magiran.com/p1365781 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.