ارزیابی تنوع زیستی گروه های بوم شناختی گیاهی جنگل وزگ یاسوج

پیام:
چکیده:
از مهم ترین مباحث در مدیریت جنگل، حفظ و توسعه تنوع زیستی می باشد. هدف از این تحقیق طبقه بندی گروه های بوم شناختی جنگل وزگ یاسوج و بررسی شاخص های تنوع گونه ای در این گروه های بوم شناختی بود. بدین منظور برای مطالعه پوشش گیاهی 52 قطعه نمونه 450 مترمربعی بهصورت تصادفی سیستماتیک برداشت شد. گروه های بوم شناختی گیاهی با استفاده از تحلیل دوطرفه گونه های شاخص و از روش رسته بندی تحلیل تطبیقی متعارف نیز جهت بررسی روابط بین توزیع قطعات نمونه و شاخص های تنوع زیستی استفاده شد. شاخص های تنوع زیستی گیاهی بر مبنای وفور گونه ها و با استفاده از فرمول های متداول بررسی تنوع زیستی تعیین شد. همچنین از مقایسات گروهی میانگین ها به روش توکی و تحلیل همبستگی پیرسون جهت تفاوت معنی دار در بین گروه ها و از تجزیه تابع تشخیص جهت تعیین اهمیت شاخص ها در تفکیک گروه های بوم شناختی استفاده شد. نتایج نشان داد که در منطقه مزبور چهار گروه گونه بوم شناختی وجود دارد. گروه اولQuercus branti-Anchusa italiica، گروه دوم Heteranthelium piliferum-Avena clauda، گروه سوم Teucrium polium و گروه چهارم Salvia reautreana بود و گروه های بوم شناختی گیاهی از لحاظ کلیه شاخص های تنوع، غنای گونه ای و یک نواختی اختلاف معنی داری داشتند، به طوری که مقدار این شاخص ها در گروه های بوم شناختی سوم و چهارم که در ارتفاع بالاتر و دامنه شمالی قرار گرفته بودند، بیشتر بود. گروه های بوم شناختی دوم و سوم به ترتیب دارای بیش-ترین و کم ترین تنوع بتا بودند. در هر چهار گروه بوم شناختی تروفیت ها بالاترین شکل زیستی را به خود اختصاص دادند و از لحاظ پراکنش جغرافیایی گروه چهارم دارای بیشترین گونه های ایرانی–تورانی و جهان وطنی بود. نتایج نشان داد که شاخص های تنوع شانون وینر و غنای منهینیک به عنوان مهم ترین شاخص ها در تفکیک گروه های بوم شناختی می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1366384 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.