مطالعه اثر کودهای دامی، شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

پیام:
چکیده:
اندازه بنه مادری و مدیریت تغذیه، از مهم ترین عوامل در تعیین کمیت و کیفیت زعفران (Crocus sativus L.) به شمار می روند. به منظور بررسی نقش کودهای دامی، شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد زعفران، آزمایشی در دو سال زراعی 1391 و 1392 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا در آمد. در این مطالعه، اندازه بنه مادری در چهار سطح (4 گرم و کمتر از آن (کوچک)، 4/1 تا 8 گرم (متوسط)، 8/1 تا 12 گرم (نسبتا بزرگ) و بیش از 12 گرم (بزرگ)) و منابع مختلف کود در سه سطح (کود دامی (25 تن در هکتار)، کود شیمایی (150 کیلوگرم نیتروژن + 75 کیلوگرم فسفر در هکتار) و شاهد (عدم مصرف کود) به عنوان تیمار در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج آزمایش، با افزایش اندازه بنه مادری جهت کاشت (8/1 تا 12 گرم و بیشتر)، تعداد گل، عملکرد گل تر و عملکرد کلاله خشک زعفران به طور معنی داری افزایش یافت. علاوه بر این، استفاده از بنه های بزرگ تر به طور معنی دار منجر به افزایش تعداد و عملکرد کل بنه های دختری شد. اثر منابع کودی نیز بر تعداد و عملکرد بنه های دختری زعفران معنی دار بود. با این وجود، مصرف کود دامی در مقایسه با کود شیمیایی نقش بیشتری در افزایش عملکرد بنه های دختری با وزن بیش از 8 گرم و نیز عملکرد کل بنه های دختری (به ترتیب تا 21/8 و 12/5 درصد) داشت. از این رو، استفاده از بنه های مادری با وزن مناسب جهت کاشت (بیش از 8 گرم) همراه با کاربرد کودهای آلی می تواند در کاهش مشکلات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی بیش از پیش مفید باشد
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p1366511 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.