القای ریشه های مویین با استفاده از اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه باریجه (Ferula gummosa Boiss.)

پیام:
چکیده:
باریجه (Ferula gummosa Boiss.) گیاه ارزشمند دارویی، صنعتی از خانواده چتریان و بومی ایران می باشد که درحال انقراض است. اخیرا تلاش های زیادی در زمینه تولید متابولیت های ثانویه از طریق کشت ریشه های مویین گیاهان دارویی صورت گرفته است. در پژوهش حاضر، امکان دست ورزی ژنتیکی این گیاه با هدف القای ریشه های مویین بررسی شد. هم کشتی ریزنمونه های هیپوکوتیل، کوتیلدون، برگ، ریشه، جنین های 14-10روزه و کالوس، با استفاده از چهار سویه اگروباکتریوم رایزوژنز شامل 15834، A4، 1724و 2659 انجام شد. اثر سه محیط کشت فاقد هورمونMS1، MS2/1 وMS4/1 برریشه زایی، بررسی شد. طبق نتایج بدست آمده، القای ریشه مویین در گیاه باریجه، تحت تاثیرسویه های اگروباکتریوم رایزوژنزو نوع ریزنمونه قرار گرفت، به نحوی که بعد از حدود 14روز از تلقیح فقط ریزنمونه جنین های14-10روزه و سویه اگروباکتریوم 15834 منجر به القای ریشه مویین گردید. محیط MS2/1برای ظهور ریشه های مویین موثر بود. الکتروفورز محصولات PCR، تلفیق موفق T-DNA در ژنوم ریشه های مویین را اثبات کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
251 -260
لینک کوتاه:
magiran.com/p1377784 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!