تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه علمی پژوهشی پیاورد سلامت

پیام:
چکیده:
مقدمه
تحلیل استنادی و محتوایی از مهم ترین روش های ارزیابی مجلات علمی هستند. هدف از این مطالعه، تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه علمی پژوهشی پیاورد سلامت است.
روش کار
این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی و ابزار گردآوری داده ها، سیاهه وارسی محقق ساخته است. جامعه مورد بررسی 164 مقاله مندرج در تمامی شماره های مجله پیاورد سلامت طی 1392-1386 است. داده ها با استفاده از نرم افزار Excel 2007 تجزیه و تحلیل و در قالب آمار توصیفی به صورت جدول و نمودار ارائه شد.
یافته ها
یافته ها نشان از مشارکت فعال تر مردان در تالیف مقالات نسبت به زنان داشت. بیشتر نویسندگان در مرتبه کارشناسی ارشد قرار داشتند. ضریب همکاری نویسندگان 72% بوده است. مقالات بیشتر با روش توصیفی انجام شده بود و در گردآوری داده ها، پرسشنامه بیش از سایر ابزارها استفاده شده بود. بیشتر مقالات منتشر شده در حوزه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و بدون حمایت سازمانی بودند. به طور متوسط هر مقاله 31/22 منبع استناد شده دارد و بیشتر این استنادات به مقالات بوده است. خود استنادی مجله نیز 44/2 است.
نتیجه گیری
میزان همکاری گروهی در مجله پیاورد سلامت مطلوب بوده و همچنین خوداستنادی این مجله نیز بسیار پایین است که عامل مطلوبی برای آن به شمار می رود. توصیه می شود در انتشار مقالات در حوزه های موضوعی علوم پیراپزشکی تعادل بیشتری رعایت شده و برای ارائه نتایج از نمودار و جداول بیشتری در مقالات آن استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
22 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1383880 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!