تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکولار Glomus mosseae و G. intraradices روی بیماری زایی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica و تغییرات هیستوپاتولوژیکی در گیاه گو

پیام:
چکیده:
نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica (Treub، 1885 یکی از بیمارگرهای مهم در بسیاری از محصولات کشاورزی به ویژه گوجه فرنگی می باشد. تشکیل سلول های غول آسا توسط نماتد یکی از تغییرات مهم سلولی در فرآیند ایجاد بیماری در گیاه می باشد. به منظور بررسی تاثیر قارچ های میکوریز روی بیماریزایی و تغییرات سلولی و بافتی ریشه گوجه فرنگی، از دو گونه قارچ میکوریز Glomus mosseae و G. intraradices استفاده شد. پس از تکثیر قارچ های مذکور روی شبدر سفید و شناسایی گونه نماتد و تکثیر آن روی رقم حساس گوجه فرنگی، آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در شرایط گلخانه انجام شد. پس از طی 90 روز، شاخص های رشد و نموی نماتد و تغییرات سلولی ریشه گیاهان مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری نتایج حاصل، نشان دهنده اثر مثبت قارچ های میکوریز در کاهش بیماریزایی و خسارت نماتد بود. مقایسه میانگین تعداد و اندازه سلول های غول آسای ریشه نشان دهنده اختلاف معنی دار آماری بین گیاهان آلوده به نماتد میکوریزی و گیاهان آلوده به نماتد غیرمیکوریزی بود. به عبارت دیگر قارچ های مذکور تعداد و اندازه سلول های غول آسا را کاهش دادند. این کاهش به نوبه خود باعث کاهش رشد لاروها و تکامل آن ها گردیده بود. بنابراین قارچ های مورد بررسی می توانند به عنوان کاندیداهای مناسبی جهت استفاده درکنترل بیولوژیکی نماتد ریشه گرهی مورد توجه قرارگیرند.
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1384628 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.