بررسی اثر پیش درمانی دارو های نوافن و ژلوفن، بر کاهش درد پس از درمان های اندودنتیک

پیام:
چکیده:
مقدمه
احساس درد پس از درمان ریشه دندان همواره از مشکلات عمده بیماران و دندانپزشکان محسوب می گردد. یکی از راهکارهای پیشنهاد شده جهت پیشگیری از درد، پیش درمانی قبل از مداخله دنداپزشکی است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه پیش درمانی با نوافن در مقایسه با ژلوفن در کنترل درد پس از درمان ریشه دندان است.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور بر روی 60 بیمار با بازه سنی 65-16 سال که اندیکاسیون درمان ریشه دندان را داشتند صورت پذیرفت. بیماران بصورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه ژلوفن (کپسول 400 میلی گرم)، گروه نوافن(کپسول 200 میلی گرم) و گروه پلاسبو که هر بیمار یک ساعت قبل از مداخله درمانی دو عدد کپسول را دریافت می نمود. میزان در قبل و 4،8،12،24 و 48 ساعت پس از درمان با استفاده از مقیاس VAS توسط هر بیمار ثبت گردید.
یافته ها
ژلوفن و نووافن اثرات ضد دردی معنی داری در طول دوره مطالعه داشتند (0/001>p) همچنین در گروه نوافن شدت درد 8 ساعت پس از درمان نسبت به سایر گروه ها اختلاف معنی دار داشته است (0/03=p) از طرفی شدت درد درمیان دو جنس و محل سکونت بیماران اختلاف معنی دار نداشته است.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج بدست آمده پیش درمانی با نووافن اثرات ضد دردی بیشتری در کوتاه مدت در مقایسه با ژلوفن دارد و می تواند به عنوان یک انتخاب در کاهش دردهای پس از اعمال اندودونتیک مطرح گردد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
37 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1385717 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.