ارزیابی ژن MHC-class IIα درماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) به روش SSCP

پیام:
چکیده:
مولکول های MHC در مهره داران نقش مهمی در عملکردسیستم ایمنی اکتسابی داشته و ارزیابی اثرات انتخاب طبیعی و رانش ژنی بر تنوع ژنوم MHC گونه های مختلف بسیار حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه تنوع ژنوم MHCگونه بومی و در معرض انقراض ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) که مورد حمایت برنامه های بازسازی ذخایر می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. ازاین رو تنوع جایگاه DAA ژن MHC کلاس α II در 50 نمونه ماهی آزاد دریای خزر با استفاده از روش SSCP بررسی شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که این ژن حداقل واجد 15 الل می باشد که الل های MHCScCa-DAA*03 و MHCScCa-DAA*10 دارای بیش ترین فراوانی می باشند. هم چنین هتروزایگوسیتی مشاهده شده (HO) ، مورد انتظار (He) و شاخص شانون به ترتیب برابر 0/82،0/80 و 2/037 می باشد. در جمع بندی باید بیان کرد، علی رغم تنوع بالای ژنوم MHC در ماهی آزاد دریای خزر، ولی با توجه به وضعیت حفاظتی در حال انقراض و دستکاری های انسانی، بسیاری از الل هایی که فراوانی پایین دارند در خطر از دست رفتن می باشند. ازاین رو توجه به حفظ تنوع این ژنوم طی برنامه های بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر حائز اهمیت می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p1402210 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.