فراوانی اضطراب حالت و وضعیتی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نظامی منتخب

چکیده:
مقدمه
با توجه به اهمیت سلامت روان در قشر فرهیخته دانشجو به ویژه دانشجویان نظامی که به دلیل وجود استرس و تنش در محیط نظامی سبب افزایش احساس ناامنی و کاهش کارایی و ایجاد اضطراب در دانشجویان می شود، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی اضطراب حالت و وضعیتی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نظامی منتخب انجام شده است.
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 130 دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نظامی منتخب به شیوه سرشماری انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی پژوهشگر ساخته و پرسشنامه 40 سوالی اضطراب حالت- صفت اشپیل برگر بود. برای تحلیل داده ها از برنامه نرم افزاری SPSS ویرایش 18 و از آمار توصیفی استفاده شد.
یافته ها
نتایج این مطالعه نشان داد که 5/ 98% از دانشجویان دارای اضطراب حالت متوسط رو به بالا تا بسیار شدید و 5/ 98% نیز دارای اضطراب صفت متوسط رو به بالا تا بسیار شدید بودند بین متغیر ساکن بودن در خوابگاه با اضطراب حالت و صفت ارتباط معنا داری مشاهده شد. به طوری که میزان اضطراب در دانشجویان خوابگاهی بالا تر بود.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به شیوع بالای اضطراب در دانشجویان و احتمال تشدید این مشکل در دوران مسئولیت پذیری، انجام روش های غربالگری و مطالعات وسیع تر در سطح دانشجویی جهت افزایش سلامت روان آنها ضروری به نظر می رسد. لذا پیشنهاد می شود، جهت کاهش اضطراب آنها از روش های مختلفی از جمله آرام سازی و اصلاح شرایط و محیط بهره برد.
زبان:
فارسی
صفحات:
68 -71
لینک کوتاه:
magiran.com/p1407850 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.