بررسی نقش کود حیوانی و میزان مصرف علف کش بر درجه پایداری تریفلورالین در خاک

پیام:
چکیده:
استفاده گسترده از علف کش ها در جهان نقش مهمی در آلودگی آب و خاک دارد. از این رو شناخت رفتار علف کش ها در جهت کاهش اثرات سوء زیست محیطی ضروری است. به همین منظورآزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، با هدف بررسی تاثیر کود حیوانی و مقدار کاربرد علف کش بر پایداری تریفلورالین انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل کاربرد کود حیوانی در دو سطح (0 و 25 تن در هکتار) و کاربرد علف کش تریفلورالین در سه سطح 48/ 0، 96 /0 و 92 /1 کیلوگرم ماده موثره در هکتار بود. نمونه گیری از خاک دو ساعت، 7، 14، 28، 48، 90 و 120 روز پس از کاربرد انجام و بقایای علف کش توسط دستگاه HPLC اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که رفتار منتهی به کاستی تریفلورالین از میزان اولیه خود پیرو روند معادله کینتیک مرتبه اول بود که در آن میزان سم در برابر زمان بطور نمایی کاهش یافت. بیشترین سرعت محو شدن (032/ 0 میلی گرم در کیلوگرم خاک در هکتار) در تیمار عدم کاربرد کود و میزان 48 /0 و 96 /0 کیلوگرم در هکتار ماده موثره علف کش و کمترین سرعت محو شدن (012/ 0 میلی گرم در کیلوگرم خاک در هکتار) در تیمار کاربرد کود و مصرف 92/ 1 کیلوگرم در هکتار تریفلورالین دیده شد. بیشترین نیمه عمر (75/ 57 روز) به تیمار کاربرد کود و میزان مصرف 92/ 1 کیلوگرم و کمترین نیمه عمر (38/ 21 روز) به تیمار عدم کاربرد کود و میزان مصرف 48/ 0 کیلوگرم در هکتار اختصاص داشت. بر اساس یافته های این آزمایش پایداری تریفلورالین با افزایش میزان مصرف علف کش و کاربرد کود حیوانی افزوده شد. احتمالا کاربرد کود حیوانی موجب افزایش جذب تریفلورالین به خاک شده و از این طریق احتمال تبخیر آن کاهش یافته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
42 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p1410735 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!