پیش بینی علائم اختلال های شخصیت بر پایه طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیت

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف از پژوهش حاضر، تعیین نقش طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیت در پیش بینی علائم اختلال های شخصیت خوشه ب می باشد.

روش

روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری این پژوهش را 430 نفر از دانشجویان دانشکده های دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تشکیل دادند که به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه چند محوری بالینی میلون (MCMI-III)، طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ- فرم کوتاه (YSQ-SF) و پرسشنامه شخصیتی نئو- فرم کوتاه (NEO-FFI) بود. داده ها از طریق رگرسیون چندگانه به روش همزمان و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج بیانگر همبستگی معنادار طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیتی با اختلال های شخصیت خوشه ب بود. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که، طرحواره گرفتار/ خودتحول نیافته مهم ترین پیش بینی کننده اختلال شخصیت نمایشی می باشد. طرحواره معیارهای سرسختانه بیشترین نقش را در پیش بینی شخصیت خودشیفته ایفا می کند. همچنین طرحواره بی اعتمادی مهم ترین پیش بینی کننده اختلال های شخصیت ضد اجتماعی و مرزی بود. در نهایت صفت روان آزردگی، بیش از سایر صفات شخصیت، قدرت پیش بینی اختلال های شخصیت خوشه ب را داشت.

نتیجه گیری

با توجه به یافته ها می توان بیان کرد که طرحواره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیت نقش مهمی در پیش بینی علائم اختلال های شخصیت دانشجویان دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1411204 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.