عوامل مرتبط با استفاده ازگوشی حفاظتی در کارگران کارخانه شوگا براساس تئوری انگیزش محافظت درسال 1390

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
افت شنوایی ناشی از صدا جزو ده بیماری عمده ناشی از کار است. هدف این مطالعه تعیین عوامل مرتبط با استفاده از گوشی حفاظتی درکارگران کارخانه شیشه و گاز شوگای یافت آباد تهران براساس تئوری انگیزش محافظت است.
روش بررسی
دراین پژوهش مقطعی،60 نفر از کارگران مواجه با صدای بالاتر از 85 دسی بل، به روش تصادفی از بین دو شیفت کارخانه انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه مشتمل بر6 سوال دموگرافیک، 8 سوال آگاهی،20 سوال ادراکات،2سوال عملکرد و 7 سوال ارتقایی بود. اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون محتوا و پایایی آن از طریق آزمون مجدد و آزمون آلفا کرون باخ کسب شد. داده ها در نرم افزار (SPSS (15 با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی تجزیه وتحلیل شد.
یافته ها
40/4% از کارگران مورد بررسی همیشه و4/ 44% از آنان گاهی از گوشی حفاظتی استفاده می کردند. 2/ 19% کارگران اصلا از گوشی حافظتی استفاده نمی کردند. میان نمرات حساسیت درک شده با خودکارآمدی (r=.41، p=.001)، کارآیی پاسخ درک شده (r=.44، p=.03) و انگیزش محافظت (r=.5، p=.002)، میان نمرات کارآیی پاسخ درک شده با ارزیابی کنار آمدن (r=.34، p=.01)و میان نمرات انگیزش محافظت با رفتار(r=.56، p=.03) همبستگی مثبت معنادار و میان نمرات هزینه های درک شده با ارزیابی کنارآمدن همبستگی منفی معنادارمشاهده شد(r=-.84، p=.002).
نتیجه گیری
درصد استفاده از گوشی حفاظتی ناکافی است و برای افزایش این درصد، برنامه ریزی مداخلات موثر براساس تئوری انگیزش محافظت برای بهبود ادراکات شدت، حساسیت، هزینه های درک شده، خودکارآمدی وکارآمدی پاسخ درک شده پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1419457 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!