بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی مربیان بهداشت مدارس استان هرمزگان

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه
رضایت شغلی و تعهد سازمانی را می توان پیش نیازهای کارایی درونی و بیرونی سازمان دانست و این مطالعه با هدف بررسی میزان ارتباط مربیان بهداشت مدارس استان هرمزگان انجام شد.
روش کار
تحقیق حاضر از نظر روش تحلیل داده ها، توصیفی - همبستگی است. از بین مربیان بهداشت استان هرمزگان با روش نمونه گیری تصادفی 115 نفر انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنانه رضایت شغلی و تعهد سازمانی بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و از روش های آمار توصیفی و رگرسیون استفاده گردید.
نتایج
یافته های پژوهش نشان داد بین رضایت شغلی با مولفه های تعهد سازمانی از جمله تعهد مستمر، عاطفی و هنجاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (504 /0r=). 50% تغییر در رضایت شغلی متاثر از تعهد سازمانی می باشد.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان می دهد که بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی می تواند رهنمودهای ارزشمندی را در زمینه افزایش انگیزه مربیان بهداشت و تبدیل نیروهای بالقوه آنان به نیروی بالفعل ارائه دهد. رضایت شغلی به عنوان متغیر مهمی برای پیش بینی تعهد سازمانی در مربیان بهداشت نقش مهمی ایفا می کند
زبان:
انگلیسی
صفحات:
45 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p1427873 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.