ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش تحلیل وظایف تکراری و اجرای برنامه های مداخله ارگونومی در یک شرکت تولیدی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اختلالات اسکلتی عضلانی مرتبط با کار یکی از بزرگترین نگرانی های بهداشت حرفه ای امروز است. هدف این مطالعه ارزیابی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش تحلیل وظایف تکراری ART و اجرای برنامه مداخله ارگونومی و تاثیر آنها برکاهش سطح ریسک بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه مداخله ای60 نفر از کارگران خط تولید به طور تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک و با روش تحلیل وظایف تکراری ART از کارگران گردآوری شدند. در ایستگاه کاری 39 نفر از کارگران مداخله انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شد.
یافته ها
ارزیابی اولیه نشان داد که (7/ 21%) در سطح پایین ریسک، (3/ 8%) در سطح متوسط ریسک و (30%) در سطح ریسک بالا قرار داشتند. بعد از انجام مداخلات، ارزیابی مجدد انجام شد. فراوانی افراد در سطح ریسک پایین قبل از مداخلات ارگونومی (70/ 30%) بود و بعد از انجام مداخلات به (85/ 53%) افزایش پیدا کرد. فراوانی افراد در سطح ریسک متوسط قبل از مداخلات ارگونومی (10/ 64%) بود و بعد از انجام مداخلات به (59/ 3%) کاهش یافت. و فراوانی افراد در سطح ریسک بالا قبل از مداخلات ارگونومی (2/ 5%) بود بعد از انجام مداخلات به (56/ 2%) تغییر یافت و تفاوت معنادار بودن مداخله مشاهده شد (05/ 0< Pvalue).
نتیجه گیری
سطح ریسک ارزیابی اولیه ارگونومیکی اکثر فعالیت ها در سطح قابل قبولی نیست و بیشتر افراد در سطح خطر متوسط قرار داشتند. با توجه به این نکته که در صنعت مونتاژ کشور کارگران بسیاری از اختلالات اسکلتی عضلانی رنج می برند، با اقدامات کنترلی مدیریتی و مهندسی کم هزینه می توان سطح خطر را کاهش داد.
زبان:
فارسی
صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1428728 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.