فهرست مطالب

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای
سال دهم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رسول جنتی* صفحات 145-155
  سابقه و هدف

  شاخص اصلی در مهندسی رزیلینسی، شاخص تعهد مدیریت است. در این مطالعه، یک روش ارزیابی ریسک نیمه کمی مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای شاخص تعهد مدیریت، در ارزیابی سطح رزیلینسی دو بیمارستان منتخب، پیاده سازی شد.

  مواد و روش ها

  در ابتدا، ابزارهای ارزیابی شامل پرسش نامه تحلیل سلسله مراتبی 17 سوالی، فرم ارزیابی ریسک تعهد مدیریت 4 سوالی و فرم ارزیابی ریسک تعهد مدیریت تلفیقی با ایمنی، بهداشت و محیط زیست 2 سوالی طراحی شد و روایی آن ها، مشخص شد. سپس در دو بیمارستان الغدیر تبریز و خاتم الانبیا بندرعباس وابسته به فراجا توزیع شدند و با روش های مربوطه ی آماری، تحلیل شدند.

  یافته ها

  در ارزیابی پرسش نامه ی تحلیل سلسله مراتبی فازی، مشخص شد که سطح رزیلینسی از وزن 15.25 در سال 1398 به وزن 36.37 در سال 1399 افزایش یافته است. هم چنین سطح آمادگی اجتماعی، اشتراکی و ریسک رزیلینسی در دو بیمارستان مورد بررسی به ترتیب 0.97، 0.17، 0.03، 0.96، 0.11 و 0.04 بود. هم چنین مقدار آمادگی تجمعی بعد تعهد مدیریت مبتنی بر ایمنی، بهداشت و محیط زیست این دو بیمارستان به ترتیب 0.81 و 0.74 بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس این نتایج پیشنهاد می شود بیمارستان های منتخب، بر پارامترهای تاثیرگذار معرفی شده در ابزارهای ارزیابی این مطالعه، تمرکز بکنند تا سطح رزیلینسی این مراکز افزایش یابد.

  کلیدواژگان: مهندسی رزیلینسی، مدیریت بحران، ارزیابی ریسک، تعهد مدیریت
 • کمال الدین عابدی* صفحات 156-166
  زمینه و هدف

  آلودگی های هوای داخل ساختمان ها در میان پنج ریسک مهم سلامت محیط زیست قراردارند. در سالهای اخیر، نگرانی ها در ارتباط با هوای داخل ساختمانها افزایش یافته است. در این مطالعه مروری، به بررسی مطالعات انجام شده در حوزه تصفیه کننده های قابل حمل هوا پرداخته شده است.

  مواد و روش ها

  بعد از تعیین کلمات کلیدی و انجام جستجوهای جامع در پایگاه های اینترنتی با در نظر گرفتن معیار ورود و خروج، بررسی های کاملی به منظور دریافت آخرین یافته ها و روند کلی مطالعات به دقت انجام گرفت.

  یافته ها

  دستگاه های قابل حمل تصفیه هوا تنوع بسیار زیادی یافته اند و بر اساس نوع فناوری مورد استفاده تقسیم بندی می شوند. استانداردهای زیادی برای ارزیابی عملکرد این دستگاه ها در کشورهای مختلف توسعه یافته اند، اما هیچ کدام همه جنبه های عملکردی را در بر نمی گیرند. اثربخشی حذف VOCs توسط این دستگاه ها بسته به نوع فناوری و سایر فاکتورهای اثرگذار بین 20 تا 80 درصد و اثربخشی آنها در حذف ذرات معلق به طور میانگین بین 70 تا 95 درصد بوده است. به علاوه، کارایی این دستگاه ها در کنترل کووید-19 در مواردی که فیلتر شبه هپا با گرید 13 و بالاتر استفاده شده است، بالای 80 درصد گزارش شده است.

  نتیجه گیری

  دستگاه های مجهز به فیلتراسیون هپا در کنترل ذرات معلق محیط های داخلی بسیار موثر تشخیص داده شده اند. استفاده از دستگاه های مجهز به فناوری های UVGI، پلاسما و ازن، به دلیل تولید محصولات فرعی خطرناک باید بسیار با احتیاط همراه باشد.

  کلیدواژگان: دستگاه های قابل حمل تصفیه هوا، فرایندهای تصفیه، استانداردهای عملکرد، آلودگی های هوای محیط های داخلی
 • رامین رحمانی، محسن علی آبادی*، رستم گلمحمدی، محمد بابامیری، مریم فرهادیان صفحات 167-178
  مقدمه و هدف

  رانندگان اتوبوس با عوامل زیان آوری از قبیل صدا و ارتعاش مواجهه دارند که ممکن است منجر به افزایش سطح استرس شغلی در آن ها شود. این مطالعه با هدف ارزیابی استرس شغلی رانندگان اتوبوس های شهری در مواجهه روزانه با صدا و ارتعاش انجام شده است.

  روش اجرا:

   این مطالعه مقطعی با مشارکت 103 نفر از رانندگان اتوبوس های شهری همدان در سال 1399 انجام شد. از دستگاه های Svan 104  و Svan 106  برای ارزیابی مواجهه روزانه رانندگان با صدا و ارتعاش تمام بدن و دست-بازو استفاده شد. استرس شغلی از طریق پرسشنامه فیلیپ ال رایس اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نسخه 24 نرم افزار SPSS در سطح معناداری 0/05 کمک گرفته شد.

  نتایج

  میانگین مواجهه رانندگان با صدا برابر با 3/5±79/50 دسی بل و میانگین شتاب معادل ارتعاش تمام بدن و دست-بازو به ترتیب برابر با 0/16± 0/62و 06/0±0/44 متر بر مجذور ثانیه بود. بیشتر رانندگان (4/87 درصد) دارای استرس شغلی شدید بودند. بین امتیاز استرس شغلی و  مواجهه با صدا همبستگی مثبت و معناداری مشاهده شد. در حالی که مواجهه با ارتعاش تمام بدن و دست -بازو، همبستگی معناداری با امتیاز استرس شغلی نداشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به بالا بودن شیوع استرس شغلی شدید در بین رانندگان اتوبوس های شهری و همبستگی معناداری که بین مواجهه با صدا و استرس شغلی مشاهده شد توصیه می شود که با سرویس های دوره ای و جایگزینی اتوبوس های فرسوده، تدابیری برای کاهش سطح مواجهه رانندگان با صدا اندیشیده شود.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، صدا، ارتعاش تمام بدن، ارتعاش دست-بازو، رانندگان اتوبوس
 • ادریس سلطانی، محدثه حسینی، ایرج صالحی، مصطفی میرزایی علی آبادی، متینا عسکری* صفحات 179-191
  سابقه و هدف

  افراد شاغل در شغل هوشبری به دلیل پیشرفت های صورت گرفته در تکنیک های بیهوشی و جراحی و همچنین ظهور تجهیزات مدرن و داروهای جدیدتر و نیز افزایش وظایف، مسیولیت ها و انتظارات از آن ها در معرض خطرات قابل ملاحظه ای می باشند؛ لذا پژوهش حاضر در این راستا و باهدف ارایه الگویی جهت ارزیابی ریسک خطرات موجود در این شغل انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک مطالعه توصیفی است.ابتدا با استفاده از منابع مختلف شامل مصاحبه با سه خبره دارای دانش کافی پیرامون موضوع و بررسی مقالات ریسک های شغل هوشبری استخراج گردید. در ادامه معیارهای مطالعه شامل شدت، احتمال و فرکانس مواجهه تعیین و وزن این معیارها با روش Analytic hierarchy process (AHP) محاسبه شد. درنهایت ریسک های مختلف با استفاده از روش CoCoSo اولویت بندی شد.  

  یافته ها

  بر اساس نتایج تعیین وزن معیارها با روش AHP مشخص شد معیار شدت با وزن 43/0 به عنوان مهم ترین معیار و معیار فرکانس مواجهه با وزن 27/0 کم اهمیت ترین معیار در این مطالعه می باشند. همچنین بین ریسک های موردبررسی استنشاق گازهای بیهوشی هنگام ماسک گیری و پر کردن vaporizer (R5) خطرناک ترین ریسک و تماس پوست با اسکراب یا خون، ترشحات بیمار و یا بافت های آلوده وی(R1) و نیدل استیک شدن حین رگ گیری و اسپاینال بیمار (R12) به ترتیب به عنوان دومین و سومین ریسک پرخطر در شغل هوشبری انتخاب شدند.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه معیار شدت به عنوان مهم ترین معیارو استنشاق گازهای بیهوشی هنگام ماسک گیری، پرکردن vaporizer به عنوان مهم ترین ریسک شغل هوشبری تعیین شدند. همچنین مشخص شد روش پیشنهادی می تواند جهت ارزیابی ریسک و اولویت بندی خطرات شغلی در شغل هوشبری مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، هوشبری، منطق فازی، روش AHP، روش کوکوسو
 • علیرضا حیدری*، شقایق هادیان، فریده کوچک، زهرا خطیرنامنی صفحات 192-201
  سابقه و هدف

  مخاطرات شغلی در پرستاران، منجر به افزایش غیبت از محل کار، مراجعه بیشتر به پزشک، کاهش ارایه خدمات، اتلاف ساعات کاری و ناتوانی می گردد. همچنین، جو ایمنی نامناسب می تواند یکی از دلایل بروز حوادث شغلی باشد. هدف این مطالعه، تعیین شیوع و علل مخاطرات شغلی و جو ایمنی موجود از دیدگاه پرستاران بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی و در بیمارستان های آموزشی درمانی شهرستان گرگان انجام شد. 267 نفر از پرستاران به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی در مطالعه شرکت کردند. داده ها به وسیله پرسش نامه های روا و پایاشده فراوانی مخاطرات شغلی، دلایل مخاطرات شغلی و جو ایمنی جمع آوری و با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، من ویتنی و کروسکال والیس تحلیل گردید.

  یافته ها

  در بعد آسیب های جسمی، 94 درصد پرستاران به عارضه اسکلتی عضلانی مبتلا شده بودند. 3/90 درصد ابراز نمودند که از طرف بیمار و همراهان با تهدید و حمله کلامی و فیزیکی مواجه شدند. حجم زیاد کارهای پرستاری (61 درصد)، اصلی ترین و بیشترین علت وقوع آسیب های شغلی در محل کار پرستاران بود. میانگین نمره جو ایمنی موجود 6/0 ± 10/3  بدست آمد.

  نتیجه گیری

  درصد بالایی از پرستاران، آسیب های جسمی و روانی ناشی از کار را گزارش نمودند و وضعیت جو ایمنی موجود در پرستاران، در وضعیتی نسبتا متوسطی قرار داشت. جهت کاهش آسیب های جسمی لازم است که مدیران پرستاری، روش های پیشگیری از آسیب و نحوه برخورد با این مشکل را مورد توجه قرار دهند.

  کلیدواژگان: مخاطرات شغلی، آسیب شغلی، جو ایمنی، پرستاران، بیمارستان
 • حامد یارمحمدی، مهدی جهانگیری*، مسلم علی محمدلو، مجتبی کمالی نیا، فاطمه افتخاریان صفحات 202-212
  سابقه و هدف

  ایمنی شغلی موضوعی بسیار مهم و قابل توجه است که به حفظ سلامت و ایمنی کارکنان و جلوگیری از وقوع حوادث و صدمات شغلی کمک می کند، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل کتاب های حوزه ایمنی شغلی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع کتاب سنجی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی کتب ثبت شده در سایت کتابخانه ملی از ابتدا تا پایان سال 1401 بود. داده ها با استفاده از نرم افزار های Excel و Minitab مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی ها استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تا پابان سال 1401 ، 2617 عنوان کتاب انتشار یافته، هم چنین روند رشد انتشار کتب طی 5 دهه گذشته در کل افزایشی بود. بیشتر کتب چاپ شده به ترتیب در دسته موضوعی کلیات ایمنی (7/17) ، حریق (9/11) و مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری(94/7) بود.

  نتیجه گیری

  به طور کلی، می توان نتیجه گرفت که ایمنی ، به عنوان یکی از مسایل حیاتی در حوزه صنعت و کار، مورد توجه جدی قرار گرفته است و کتاب های مختلفی در این زمینه توسط نویسندگان ایرانی نوشته شده است. پیشنهاد می شود نویسندگان کتب با انجام مواردی هم چون انجام تحقیقات منظم و مشاوره با متخصصین حوزه ایمنی شغلی، نیاز سنجی بوسیله ارتباط با صنعت، ارتباط با مخاطبین کتب و بازخورد از آنها و برنامه ریزی جهت بروز رسانی کتب انتشار یافته  کیفیت کتب منتشره ارتقای پیدا کند.

  کلیدواژگان: کتابسنجی، ایمنی شغلی، ایران
 • ادریس سلطانی، فرشید قربانی شهنا، مریم کریمی، نگار صفرپور خطبه سرا، مجید حبیبی محرز*، زهره کرمی، مهدی اصغری کاشف صفحات 213-221
  سابقه و هدف

  کمبود ماسک در شرایط بحرانی مانند همه گیری مشکلات فراوانی ایجاد می کند. یکی از این راهکارهای موجود در این شرایط استفاده مجدد از ماسک ها پس از ضدعفونی می باشد. مطالعه حاضر باهدف بررسی تاثیر روش های مختلف ضدعفونی بر کارایی، افت فشار و کیفیت ماسک های پزشکی مورداستفاده توسط کادردرمان و تعیین کارایی فیلتراسیون آنها انجام شد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه ی حاضر 4 مدل ماسک پزشکی مورداستفاده کادر درمان انتخاب و وارد مطالعه شد.سپس ماسک ها با روش های ضدعفونی توصیه شده توسط مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری شامل روش های گرمایی، اتوکلاو، پرتو فرابنفش، غوطه وری در الکل 70 درصد و روش غوطه وری در هیپوکلریت سدیم ضدعفونی گردیدند ودرنهایت تاثیر هر روش ضدعفونی برروی کارایی، افت فشار و کیفیت ماسک ها با استفاده از سامانه آزمایشی تعیین گردید.

  یافته ها

  بر اساس نتایج حاصل از مطالعه،ضدعفونی ماسک ها با روش های گرمایی،اتوکلاو،تابش فرابنفش،غوطه وری در هیپوکلریت سدیم و غوطه وری در الکل 70 درصد به ترتیب باعث تغییر کارایی به میزان 58/5، 83/9، 15/8، 34/13و 38/20 درصد و تغییر افت فشار به میزان 12/9، 7، 92/6، 75/183و 13/16 پاسکال می شوند. همچنین فاکتور کیفیت ماسک ها پس از ضدعفونی در روش های گرمایی و اتوکلاو برخلاف سایر روش ها افزایش یافت.به علاوه بررسی کارایی فیلتراسیون مشخص نمود سه نوع از چهار نوع ماسک موردبررسی دارای کارایی کمتر از 85 درصد بودند.

  نتیجه گیری

  ضدعفونی ماسک های پزشکی با استفاده از روش گرمایی به دلیل کمترین تغییر در کارایی، افزایش ناچیز افت فشار و دردسترس بودن به عنوان بهترین روش ضدعفونی تعیین شد.همچنین روش غوطه وری در الکل 70 درصد به دلیل کاهش کارایی، افزایش افت فشار و تخریب ساختار ماسک ضعیف ترین روش ضدعفونی ماسک های پزشکی بود.

  کلیدواژگان: ماسک حفاظت تنفسی، ضدعفونی ماسک، کادر درمان
 • زهرا قلی، مهران قلعه نوی، مصطفی پویا کیان*، داود کرمانی صفحات 222-231

  زمینه و هدف:

   فعالیتهای ایمنی بر کاهش ریسک محیط کار تمرکز دارند و تعداد خیلی کمی از فعالیتها بر افزایش فرهنگ سازمانی و ایمنی تمرکز کرده اند . هدف این مطالعه بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و ایمنی در یکی از شرکتهای خودرو ساز بزرگ کشور می باشد.

  مواد و روش ها :

  پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی بود که در یک مقطع زمانی خاص و در سال 1395 انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان سالنهای رنگ و بدنه تشکیل داده که ، 255 نفر با استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه محدود انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه دارای سه بخش اطلاعات می باشد که به ترتیب، سوالات مربوط به ویژگی های دموگرافیک، فرهنگ سازمانی و فرهنگ ایمنی کارکنان را دربر می گرفت. به منظور بررسی فرهنگ سازمانی،پرسشنامه  29 سوالی براساس شاخص های دهگانه مدل رابینز (Robbins, 2001) درنظر گرفته شد که در مطالعات قبلی روا و پایا شده و برای فرهنگ سازمانی از پرسشنامه فرهنگ سازمانی 37 سوالی استفاده گردید.

  یافته ها 

  از بین شاخص های فرهنگ سازمانی در سازمان مورد مطالعه، شاخص کنترل (با نمره میانگین 10.76) وضعیت بهتری نسبت به سایر مولفه ها و شاخص سیستم پاداش (با نمره میانگین 6.24) وضعیت نامطلوبی نسبت به سایر مولفه ها داشتند. همچنین  از نظر فرهنگ ایمنی با میانگین 130 نشانگر فرهنگ ایمنی مثبت در این شرکت می باشد. رابطه فرهنگی ایمنی و برخی ابعاد فرهنگ سازمانی معنی دار بود.

  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی، فرهنگ سازمانی، اعمال ناایمن، خودروسازی، نمونه برداری رفتار ایمنی
|
 • Rasoul Jannaty* Pages 145-155
  Background and Objective

  The main index in resilience engineering is the management commitment index. In this study, a semi-quantitative risk assessment method based on the fuzzy hierarchical analysis method for management commitment index was implemented in evaluating the resilience level of two selected hospitals.

  Materials and methods

  At first, evaluation tools including a 17-question hierarchical analysis questionnaire, a 4-question management commitment risk assessment form and a 2-question integrated management commitment risk assessment form with safety, health and environment were designed and their validity was determined. became. Then they were distributed in two hospitals of Al-Ghadir Tabriz and Khatam Al-Anbia Bandar Abbas affiliated to Faraja and were analyzed with relevant statistical methods.

  Results

  In the evaluation of the fuzzy hierarchical analysis questionnaire, it was found that the level of resilience has increased from 15.25 in 2018 to 36.37 in 2019. Also, the level of social readiness, sharing and resiliency risk in the two investigated hospitals were 0.97, 0.17, 0.03, 0.96, 0.11 and 0.04, respectively. Also, the cumulative readiness value of management commitment based on safety, health and environment of these two hospitals was 0.81 and 0.74, respectively.

  Conclusion

  Based on these results, it is suggested that the selected hospitals focus on the effective parameters introduced in the evaluation tools of this study in order to increase the resilience level of these centers.

  Keywords: resilience engineering, crisis management, risk assessment, management commitment
 • Kamaladdin Abedi* Pages 156-166
  Background and objective

  Indoor air pollutants are among the five most important environmental health risks. In recent years, concerns regarding indoor air in buildings have increased. In this review, studies conducted on portable air cleaners have been investigated.

  Materials and methods

  After determining the keywords and conducting comprehensive searches in the internet databases, taking into account the entry and exit criteria, a complete review was carried out in order to obtain the latest findings and the general trend of the studies.

  Findings

  Portable air cleaner devices are very diverse and are divided based on the type of technology used. Many standards have been developed to evaluate the performance of these devices in different countries, but none of them cover all aspects of performance. The effectiveness of these devices on removing VOCs is between 20 and 80% depending on the type of technology and other influencing factors, and their effectiveness of removing suspended particles is between 70 and 95% on average. Furthermore, their efficiency in controlling Covid-19 is reported to be above 80% in cases where HEPA filters with grade 13 and above are used.

  Conclusion

  Devices equipped with the HEPA filtration process have been found to be very effective in controlling indoor suspended particles. The use of devices equipped with UVGI, plasma and ozone technologies should be accompanied by caution due to the production of dangerous by-products.

  Keywords: Portable air cleaners (PACs), purification processes, performance standards, indoor air pollution
 • Ramin Rahmani, Mohsen Aliabadi*, Rostam Golmohammadi, Mohammad Babamiri, Maryam Farhadian Pages 167-178
  Background and Objectives

  Bus drivers are exposed to harmful agents such as noise and vibration which may led to increasing the level of job stress among them. The aim of this study was to evaluation of job stress among urban bus drivers with respect to daily noise and vibration exposures.

  Methods

  This cross-sectional study carried out with participation of 103 urban bus drivers in Hamadan, 2020. The drivers' exposure to noise and vibration were measured using Svan 104 and Svan 106, respectively. The job stress was measured through Phillippe L. Rice questionnaire. Data analysis preformed using SPSS 24 and the significant levels of 0.05.

  Results

  The mean exposure of drivers with noise was 79.50±3.51 dB. Their exposure with whole body vibrations (WBV) and hand-arm vibrations (HAV) were 0.62±0.16 and 0.44±0.06 m/s2, respectively. Most drivers (87.4 percent) had sever job stress. A significant positive correlation was observed between noise and job stress; whereas, there was no significant correlation between WBV and HAV with job stress. 

  Conclusion

  Regarding high prevalence of severe job stress among bus drivers and the positive correlation between noise and job stress, it is highly recommended that the noise exposure were subside through periodic services and maintenance as well as applying new buses instead of the old ones.

  Keywords: Job stress, noise, whole body vibration, hand-arm vibration, bus drivers
 • Edris Soltani, Mohadeseh Hosseini, Iraj Salehi, Mostafa Mirzaei Aliabadi, Matina Askari* Pages 179-191
  Background and purpose

  Anesthesiology experts are exposed to significant risks due to advancements in anesthesia techniques and surgery, as well as the emergence of modern equipment and newer drugs, along with increased responsibilities and expectations. Therefore, the present study was conducted with the aim of providing a model for assessing the risks and hazards existing in this profession.

  Materials and methods

  Initially, various sources, including interviews with experts and reviews of articles, were used to extract occupational risks in the field of nurse anesthetist. Subsequently, the study criteria, including consequence, probability, and exposure, were determined, and the weighting of these criteria was calculated using AHP.Finally, the prioritization of different risks was determined using CoCoSo.

  Results

  Based on the results of determining the weights of criteria using the AHP, it was identified that the consequence with a weight of 0.43 is the most important criterion, while the exposure criterion with a weight of 0.27 is the least important criterion in this study. Also, among the investigated risks, inhaling anesthetic gases while wearing a mask, filling a vaporizer(R5) was selected as the most dangerous risk, followed by skin contact with scrubs or blood, patient's secretions or infected tissues(R1), needle sticking during venipuncture,patient's spinal anesthesia(R12), which were selected as the second and third most dangerous risks in anesthesiology experts job, respectively.

  Conclusion

  In this study it was established that the proposed method can be used for risk assessment and prioritization of occupational hazards in the job of a nurse anesthetist as well as other professions

  Keywords: risk assessment, Anesthesiology, fuzzy logic, AHP method, CoCoSo method
 • Alireza Heidari*, Shaghayegh Hadian, Farideh Kouchak, Zahra Khatirnamani Pages 192-201
  Background and Objective

  occupational hazards in nurses are very high, which leads to increased absenteeism from the workplace, more visits to the doctor, reduced service provision, loss of working hours and disability. Improper safety climate can be one of the causes of occupational accidents. This study was conducted to determinate the prevalence, causes of occupational hazards and the existing safety climate in Gorgan educational hospitals from the nurses' point of view.

  Materials and Methods

  This was a cross-sectional study and was conducted in teaching hospitals of Gorgan city. 267 nurses participated in the study by stratified random sampling. The data were collected using valid and reliable questionnaires on the frequency of occupational hazards, causes of occupational hazards, and safety climate and were analyzed using Spearman, Mann-Whitney, and Kruskal-Wallis correlation coefficient tests.

  Results

  In terms of physical injuries, 94% of nurses had suffered from musculoskeletal disorders. 90.3% expressed that they were threatened and verbally and physically attacked by the patient and his companions. The large amount of nursing work (61%) was the main and most common cause of occupational injuries in the workplace of nurses. The average score of the existing safety climate was 3.10 ± 0.6.

  Conclusion

  A high percentage of nurses reported physical and mental injuries caused by work, and the safety atmosphere among nurses was relatively moderate. To reduce physical injuries, nursing managers must pay attention to injury prevention methods and how to deal with this problem.

  Keywords: Occupational hazards, Occupational injury, Safety climate, Nurses, Hospital
 • Hamed Yarmohammadi, Mahdi Jahangiri*, Moslem Alimohammadlou, Mojtaba Kamalinia, Fatemeh Eftekharian Pages 202-212
  Background and Objective

  Occupational safety is an important and significant issue that helps maintain the health and safety of employees and prevent occupational accidents and injuries. Therefore, the present study was conducted with the aim of reviewing and analyzing books related to occupational safety.

  Materials and methods

  The current research employed a descriptive and bibliometric methodology. The research population included all the books registered on the National Library website from the beginning to the end of 1401. Data were analyzed using Excel and Minitab software. Descriptive statistics and frequency distribution tables were used for data analysis.

  Results

  The results indicated that a total of 2,617 book titles were published by the end of 1401. Furthermore, the trend of book publishing over the last five decades has been generally increasing. The majority of the published books were in the subject categories of general safety (17.7), fire (11.9) and crisis management, and emergency response (7.94).

  Conclusion

  Generally, it can be concluded that safety is a crucial concern in the industry and workplace, and Iranian authors have devoted significant attention to this field by writing various books. To enhance the quality of published books, authors are advised to conduct regular research, consult with experts in the field of occupational safety, assess industry needs through communication, engage with book audiences and gather feedback, and plan for updates to their published works.

  Keywords: Bibliography, Occupational safety, Iran
 • Edris Soltani, Farshid Ghorbani Shahna, Maryam Karimi, Negar Safarpour Khotbesara, Majid Habibi Mohraz*, Zohreh Karami, Mehdi Asghari Kashef Pages 213-221
  Background and aim

  This study was conducted with the aim of determining the effect of different disinfection methods on the efficiency,pressure drop and quality of medical masks used by medical staff. Also,the filtration efficiency of medical masks was investigated in the present study

  Materials and methods

  In the present study, 4 models of medical masks used by the treatment staff were selected. Then the masks were disinfected with the disinfection methods recommended by the disease control and prevention centers, including heat methods, autoclave, ultraviolet rays,immersion in 70% alcohol and immersion in sodium hypochlorite.Finally,the effect of each disinfection method on The efficiency, pressure drop and quality of the masks were checked using the test system

  Results

  Based on the results obtained from the study,disinfecting masks using thermal methods, autoclaving, ultraviolet radiation, immersion in sodium hypochlorite, and immersion in 70% alcohol caused changes in efficiency by 5.58%,9.83%,8.15%,13.34%,and20.38%, respectively and Additionally, changes in pressure drop were observed at the rates of12.9, 7, 6.92,183.75,and16.13 Pa respectively.Moreover,the quality factor of masks improved after disinfection in thermal methods and autoclaving,in contrast to other methods.Furthermore, the assessment of filtration efficiency indicated that three out of four types of masks examined had efficiencies lower than 85%

  Conclusion

  Disinfection of medical masks using the heat method was chosen as the best disinfection method due to the least change in efficiency,a slight increase in pressure drop, and availability,and the 70% alcohol immersion method was chosen as the weakest disinfection method due to the decrease in efficiency,increase in pressure drop,and destruction of the mask's structure

  Keywords: respiratory protection mask, Disinfection of masks, Medical services staff
 • Zahra Gholi, Mehran Ghalenoei, Mostafa Pouyakian*, Davood Kermani Pages 222-231

  goal of safety activities are focused on reducing the risk of the workplace, and very few activities are focused on increasing the organizational culture and safety. The purpose of this study is to examine the relationship between organizational culture and safety in one of the largest automobile companies in the country.

  Materials and Methods:

   The current research was a correlational study that was conducted at a certain point in time in 2015. The statistical population of this research is made up of the employees of paint and body salons, 255 people were selected using the limited population sampling formula. The data collection tool in this research is the questionnaire, which has three sections of information, which respectively included questions related to demographic characteristics, organizational culture, and employee safety culture. In order to investigate the organizational culture, a 29-question questionnaire was considered based on the ten indicators of the Robbins model (Robbins, 2001), which was validated and reliable in previous studies, and a 37-question organizational culture questionnaire was used for organizational culture.

  findings

  Among the indicators of organizational culture in the studied organization, the control index (with an average score of 10.76) had a better status than other components and the reward system index (with an average score of 6.24) had an unfavorable status compared to other components. Also, in terms of safety culture, with an average of 130, it indicates a positive safety culture in this company. The cultural relationship between safety and some dimensions of organizational culture was significant.

  Keywords: Safety culture, organizational culture, unsafe practices, automobile manufacturing, safety behavior sampling