تجربه معنوی زنان از ابتلا به بیماری تالاسمی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه
نظر به اینکه مطالعات اندکی با توجه به زمینهی فرهنگی با موضوع تجربه معنوی زنان از ابتلا به بیماری تالاسمی به ویژه در حوزه مداخلات حرفه ای صورت گرفته است، مطالعه حاضر با هدف شناخت و توصیف تجربه معنوی زنان از ابتلا به بیماری تالاسمی انجام شد.
روش
در این مطالعه که با رویکرد کیفی و از نوع پدیدارشناسی انجام شد، بیست ویک نفر از زنان مبتلابه تالاسمی با استفاده از نمونه گیری هدفمند مورد مصاحبه قرار گرفتند. تکنیک گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاری و تحلیل کیفی داده ها با استفاده از تحلیل مضمونی انجام گرفت.
نتایج
تجربه معنوی زنان از ابتلا به بیماری تالاسمی در قالب سه مضمون اصلی «باورهای معنوی» و «تجربه های درونی» و «اقدامات خیرخواهانه» و چهار زیر مضمون «ارتباط درونی با خدا»، «تجربه اوج»، «تجربه رنج» و «خدمت به همنوعان» طبقه بندی شد که در درون مایه تجربه معنوی جای گرفت.
بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از این پژوهش نشان از اهمیت تجربه معنوی زنان از ابتلا به بیماری تالاسمی دارد. معنویت، زنان مبتلا به تالاسمی را قادر میسازد کارکرد فردی، روانی و اجتماعی خود را بهبود بخشند. از این رو شایسته است مددکاران اجتماعی در ارائه مداخلات حرفه ای و مراقبت های همه جانبه از این بیماران به تجربه های معنوی این افراد توجه خاص داشته باشند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
14
لینک کوتاه:
magiran.com/p1436475 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!