پیش بینی کنترل خشم بر اساس سبک های هویت در نوجوانان دختر

پیام:
چکیده:
هدف از این پژوهش پیش بینی کنترل خشم (کنترل رفتار، فکر و احساس پرخاشگرانه) بر اساس سبک های هویت (سردرگم اجتنابی، اطلاعاتی و هنجاری) در دختران نوجوان و روش پژوهش توصیفی همبستگی بود. 110 دانش آموز دختر از دبیرستان های منطقه 14 آموزش و پرورش شهر تهران با روش تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و دو پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی و کنترل خشم را تکمیل کردند. داده ها به روش رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که سبک هویت سردرگم اجتنابی می تواند به طور معنادار رفتار و فکر و نمره کل کنترل خشم را پیش بینی کند (05/ 0=P)، اما سبک های هنجاری و اطلاعاتی قادر به پیش بینی کنترل خشم نیستند. می توان نتیجه گرفت که سبک هویت سردرگم اجتنابی در تبیین رفتار و فکر پرخاشگرانه نقش پیش بینی کننده مهمی دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1438646 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.