ارائه ی مدل عوامل موثر بر رفتار حقیقیت گویی پزشکان ایرانی به بیماران سرطانی با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده

پیام:
چکیده:
یکی از مباحث مهمی که امروزه در زمینه ی ارتباط پزشک و بیمار مطرح می شود بحث بیان حقیقت از سوی پزشکان به بیماران است. تحقیق حاضر به بررسی رفتار پزشکان در زمینه ی بیان حقیقت به بیماران سرطانی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده پرداخته است. به این منظور پرسشنامه ای بر اساس ادبیات تحقیق و نظر متخصصان طراحی شد که شامل 24 سوال بود. تعداد 161عدد پرسشنامه ی قابل تحلیل از متخصصان مرتبط با بیماری سرطان به دست آمد. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود و در کنفرانس ها و همایش های مرتبط با سرطان جمع آوری شد. نتایج اولویت بندی گویه های تحقیق نشان داد، در زمینه ی نگرش، بیش تر پزشکان بر این اعتقاد بودند که حق اولیه ی بیمار این است که اطلاعاتی در مورد بیماری خود داشته باشد و مشارکت خانواده در گفتن حقیقت به بیمار بسیار کارآمد و پرفایده است. توان پیش بینی تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای پیش بینی رفتار حقیقت گویی پزشکان R2=0.92 بود. نتایج نشان داد که بیش ترین تاثیر را کنترل رفتار ادراک شده (تجربیات خود فرد) و هنجارهای ذهنی (افراد اثرگذار بر فرد) بر تمایل پزشکان بر بیان حقیقت دارند. کنترل رفتار ادراک شده با ضریب β=0.90 بر تمایل تاثیر داشت و نگرش تاثیر معنی داری بر تمایل به حقیقت گویی نداشت. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود از متخصصان برجسته در راستای آموزش متخصصان تازه کار استفاده شود و گایدلاین آموزشی برای آن ها تدوین شود و جهت ارتقای رفتار پزشکان، لازم است متولیان بهداشت و درمان کشور اقدامات اصلاحی بهبود نگرش و هنجارهای ذهنی پزشکان را در دستور کار قرار دهند
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1446805 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.