فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 3 (شهریور 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سعیده سعیدی تهرانی، پونه سالاری، منصوره مدنی، کبری جودکی * صفحات 1-14
  پزشکان در طول طبابت خود ممکن است با تقاضاهایی روبه رو شوند که جنبه ی درمان نداشته و برخاسته از ملاحظات فرهنگی و عرفی جامعه است و اثر فیزیولوژیک قابل ملاحظه ای بر روی فرد متقاضی ندارد. با توجه به این که پزشک در چنین مواردی نیز باید بیش ترین منفعت را برای بیمار در نظر بگیرد و نمی تواند ملاحظات فرهنگی و عرفی جامعه را نادیده بگیرد با چالش مواجه می شود. این مساله که پزشک تا چه حد نسبت به برآورده کردن این درخواست ها وظیفه دارد و چه ملاحظاتی را باید در نظر بگیرد، چالش اخلاقی مهمی را ایجاد می کند. یکی از این موارد چالش برانگیز ترمیم پرده ی بکارت (هایمن) است.دراین نوشتار با توجه به تقاضای فراوان این درخواست ها به بیان ملاحظات اخلاقی و نظرات موافق و مخالف پرداخته می شود و با توجه به اهمیت مسائل فقهی در جامعه ی اسلامی، مسائل فقهی مرتبط با این موضوع بررسی خواهد شد و پس از آن نیز از منظر حقوقی به موضوع نگریسته می شود. با جمع بندی نظرات موافقان و مخالفان حوزه ی اخلاق پزشکی و آرای فقها و قوانین کشور به نظر می رسد در موارد خاص و شرایط ویژه انجام این عمل نه تنها غیر اخلاقی نیست بلکه در تعهدات اخلاقی پزشک قرار می گیرد
  کلیدواژگان: ترمیم پرده ی بکارت، هایمنورافی، هایمنوپلاستی، پرده ی بکارت، تدلیس در نکاح
 • جنت مشایخی، منصوره مدنی *، سعیده سعیدی تهرانی صفحات 15-26
  براساس اصل احترام به اتونومی، از اصول چهارگانه ی اخلاق پزشکی، می توان حالتی را متصور شد که بیمار حق مشارکت خود در تصمیمات درمانی را حتی برای مسائلی که در آینده برایش رخ خواهد داد، حفظ می کند. بدین معنا که بیمار، در زمانی که هنوز ظرفیت تصمیم گیری دارد، سندی تنظیم می کند و طی آن سند، برای زمانی که به علت کاهش سطح هوشیاری ظرفیت تصمیم گیری خود را از دست داده است، تمام حالات را برای درمان خود پیش بینی کرده و درباره ی آن تصمیم گیری می کند، یا جانشینی برای خود مشخص می کند که وی با توجه به نگرش ها و علایق بیمار، بهترین تصمیم های ممکن را با داشتن اختیار کافی برای بیمار اخذ کند. این سند که راهنمای پیشینی مراقبت نام دارد، دارای فواید و اشکالاتی است و از دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با مرور غیرسیستماتیک کتابخانه ای و اینترنتی، به طرح این موضوع نوین پرداخته است تا ضمن معرفی اجمالی آن، برخی از ابعاد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و امکان بومی شدن آن را از برخی ابعاد، به ویژه از منظر معارف اسلامی بررسی کند. از منظر معارف اسلامی، به دلیل حرمت فوق العاده ای که اسلام برای حیات قائل است، پزشک همواره موظف است که هر کاری را که در توان دارد، و انجام آن را بیهوده نمی داند، برای حفظ حیات انسان ها انجام دهد. اگر این وظیفه ی پزشک، با امتناع بیمار روبه رو شود، حتی در مواردی که امتناع بیمار، به طور اولیه، مصداق اضرار به نفس بوده و مورد نهی شرع است، باز هم به دلایل متعددی، پزشک باید به خواسته ی بیمار احترام گذاشته و البته ضمن پرهیز از هرگونه دخالت مستقیمی مثل اقدام فعالانه در قطع دستگاه، از درمان اجباری بیمار خودداری کند. ولی در مورد راهنمای پیشینی مراقبت، که بیمار فعلا توان تصمیم گیری ندارد و تصمیم بیمار در گذشته، با وظیفه ی پزشک در نجات جان بیمار در تعارض قرار گرفته است، با وجود یک نهی اولیه، دلیلی نداریم که براساس آن حق بیمار را به زمان عدم هشیاری او تعمیم دهیم. بنابراین، براساس مبانی مذهبی کشور ما، عمل کردن براساس تصمیمات قبلی بیمار، فقط در محدوده ای می تواند معتبر باشد که با وظایف لازم الاجرای پزشک در تعارض قرار نگیرد. ضمنا چنین سندی فعلا نمی تواند در نظام حقوقی ما جایگاهی داشته باشد و به رسمیت شناخته شدن چنین سندی، نیاز به بررسی های حقوقی اساسی دارد.
  کلیدواژگان: راهنمای پیشینی، دستور عدم احیا، مرگ مغزی، اسلام
 • رقیه مهدوی سرشت، فروزان آتش زاده شوریده *، فریبا برهانی، احمدرضا باغستانی صفحات 27-39
  امروزه، پرستاران نظام سلامت با معضلات اخلاقی پیچیده ای مواجه هستند. این امر شرایطی را مهیا می کند که انجام کار صحیح اغلب با ارزش ها و باورهای سایر ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی مغایرت دارد. در این شرایط حفظ تعهد خود به بیماران، نیازمند شجاعت اخلاقی قابل توجهی است که در این میان، حساسیت اخلاقی می تواند در توسعه ی بروز شجاعت اخلاقی نقش مهمی ایفا کند. مطالعه ی کنونی با هدف بررسی همبستگی شجاعت اخلاقی و حساسیت اخلاقی پرستاران شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393 صورت گرفت. در این مطالعه ی توصیفی- همبستگی، 260 پرستار به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. از پرسشنامه های جمعیت شناختی، حساسیت اخلاقی Han و همکاران و شجاعت اخلاقی Sekerka و همکاران برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روایی صوری و محتوای پرسشنامه ی حساسیت اخلاقی و مقیاس شجاعت اخلاقی به روش کیفی بررسی شد و برای بررسی پایایی آن ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری توسط آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS نسخه ی 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق نتایج، میانگین نمره ی شجاعت اخلاقی پرستاران 56/10 ± 36/90 و بیش ترین شجاعت اخلاقی در بعد عامل اخلاقی بود. میانگین نمره ی حساسیت اخلاقی پرستاران 78/17±99/60 و بیش ترین حساسیت اخلاقی در بعد احترام به بیمار بود. تحلیل آماری نشان داد شجاعت اخلاقی با حساسیت اخلاقی از نظر آماری همبستگی مثبت دارد (15/0=r، 05/0>P). شجاعت اخلاقی واحدهای پژوهش بر حسب سن، سابقه ی کاری پرستاران و نوع استخدام متفاوت بود. اما شجاعت اخلاقی پرستاران با توجه به جنس، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و نوبت کاری آنان متفاوت نبود. نتایج مطالعه ی کنونی حاکی از همبستگی مثبت معنی دار آماری شجاعت اخلاقی با حساسیت اخلاقی است. به نظر می رسد ارتقاء سطح آگاهی پرستاران از اصول اخلاقی و افزایش حساسیت اخلاقی، باعث گسترش رفتارهای شجاعانه ی اخلاقی در پرستاران می شود.
  کلیدواژگان: شجاعت اخلاقی، حساسیت اخلاقی، پرستاران
 • مهدی عقیلی، راضیه اکبری *، علی کاظمیان صفحات 40-49
  یکی از مباحث مهمی که امروزه در زمینه ی ارتباط پزشک و بیمار مطرح می شود بحث بیان حقیقت از سوی پزشکان به بیماران است. تحقیق حاضر به بررسی رفتار پزشکان در زمینه ی بیان حقیقت به بیماران سرطانی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده پرداخته است. به این منظور پرسشنامه ای بر اساس ادبیات تحقیق و نظر متخصصان طراحی شد که شامل 24 سوال بود. تعداد 161عدد پرسشنامه ی قابل تحلیل از متخصصان مرتبط با بیماری سرطان به دست آمد. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود و در کنفرانس ها و همایش های مرتبط با سرطان جمع آوری شد. نتایج اولویت بندی گویه های تحقیق نشان داد، در زمینه ی نگرش، بیش تر پزشکان بر این اعتقاد بودند که حق اولیه ی بیمار این است که اطلاعاتی در مورد بیماری خود داشته باشد و مشارکت خانواده در گفتن حقیقت به بیمار بسیار کارآمد و پرفایده است. توان پیش بینی تئوری رفتار برنامه ریزی شده برای پیش بینی رفتار حقیقت گویی پزشکان R2=0.92 بود. نتایج نشان داد که بیش ترین تاثیر را کنترل رفتار ادراک شده (تجربیات خود فرد) و هنجارهای ذهنی (افراد اثرگذار بر فرد) بر تمایل پزشکان بر بیان حقیقت دارند. کنترل رفتار ادراک شده با ضریب β=0.90 بر تمایل تاثیر داشت و نگرش تاثیر معنی داری بر تمایل به حقیقت گویی نداشت. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود از متخصصان برجسته در راستای آموزش متخصصان تازه کار استفاده شود و گایدلاین آموزشی برای آن ها تدوین شود و جهت ارتقای رفتار پزشکان، لازم است متولیان بهداشت و درمان کشور اقدامات اصلاحی بهبود نگرش و هنجارهای ذهنی پزشکان را در دستور کار قرار دهند
  کلیدواژگان: حقیقت گویی، سرطان، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، نگرش، کنترل رفتار ادراک شده
 • علی صدرالهی، زهرا خلیلی * صفحات 50-61
  حساسیت اخلاقی ویژگی ای است که شخص را به شناخت کشمکش های اخلاقی و برداشت خود از موقعیت های آسیب پذیر و آگاهی از نتایج اخلاقی در تصمیم گیری خود در مورد دیگران قادر می سازد. گرفتن تصمیمات اخلاقی و آگاهی از دلایل انتخاب یک تصمیم، جزء جدایی ناپذیر کار پرستاران است. عوامل مختلفی در حساسیت اخلاق حرفه ای پرستاران دخیل است. هدف این مطالعه بررسی حساسیت اخلاقی حرفه ای و عوامل مرتبط در پرستاران غرب گلستان بود. مطالعه ی توصیفی حاضر از نوع مقطعی بود که در سال 1393 بر روی 288 پرستار شاغل در مراکز دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی غرب استان گلستان با روش نمونه گیری در دسترس سهمیه ای انجام شد. ابزار مطالعه پرسشنامه ی اطلاعات دموگرافیک و استاندارد حساسیت اخلاق حرفه ای پرستاران بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ی 16، آمار توصیفی و تحلیلی در سطح معنی داری 05/0>P تجزیه و تحلیل شد.تعداد 229 نفر (5/79%) از کل شرکت کنندگان مطالعه زن بودند. میانگین سن جامعه 4/6±2/31 سال و میانگین حساسیت اخلاق حرفه ای 9/13±48/63 بود. حساسیت اخلاقی در 51 نفر (7/17 درصد) در سطح پایین، 182 نفر (8/63 درصد) متوسط و در 53 نفر (4/18 درصد) در حد بالابود. بالاترین رتبه دارای اهمیت مربوط به بعد استفاده از دانش حرفه ای (83/4=Mean Rank) بود. نتایج آزمون ضریب همبستگی Spearman ارتباط معنی داری بین حساسیت اخلاق حرفه ای پرستاران با سن (005/0=P، 152/0-=r) و نتایج آزمون Mann Vitney U اختلاف معنی دار معکوس (001/0=P) بین امتیاز حساسیت اخلاق حرفه ای و متغیر سابقه ی شرکت در کارگاه های اخلاق پرستاران نشان داد. وجود حد متوسط در حساسیت اخلاقی پرستاران غرب گلستان لزوم توجهات بیش تر در زمینه ی بهبود و ارتقا مباحث اخلاقی در پرستاری را ایجاب می کند. لذا لازم است نسبت به مسائل اخلاقی مربوط به حرفه ی خود حساس و آشنا باشند.
  کلیدواژگان: پرستار، حساسیت اخلاقی، بیمارستان
 • معصومه صیدی، فاطمه چراغی *، طیبه حسن طهرانی صفحات 62-76
  اشتباهات دارویی یکی از شایع ترین نوع خطاهای پزشکی هستند که برای بیمار مخاطره انگیز است. یکی از روش های تعیین میزان امنیت بیمار در بیمارستان ها سنجش شیوع خطا های دارویی است. استفاده از تجربیات و نظرات افراد خبره می تواند منبع مهمی برای جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی در زمینه ی راهکارهای پیش گیری از خطا های دارویی باشد. هدف از این مطالعه تبیین راهکارهای پیش گیری از خطاهای دارویی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان بود. در این مطالعه ی کیفی 10 پرستار با تجربه ی فعالیت در بخش های بیمارستانی بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف و با حداکثر تنوع فعالیت در بخش ها، انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه ی نیمه ساختارمند جمع آوری، ضبط و پس از گوش دادن بر روی کاغذ نگاشته شد و سپس در کامپیوتر تایپ و ذخیره شد. داده های گردآوری شده با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از ادغام موارد مشابه به 43 کد فرعی، 11 کد اصلی و3 درونمایه شامل: عوامل انسانی، اداره ی اصول مدیریتی و مدیریت ساختار سازمانی خلاصه شد. نتایج این تحقیق منجر به ارائه ی تجربیات پرستاران در زمینه ی راهکارهای پیش گیری از خطای دارویی پرستاران شده است. با برنامه ریزی صحیح، سازماندهی نیروها در بخش و وجود سیستم جامع کنترل و نظارت بر فرایند دارودرمانی و گسترش چارت سازمانی بیمارستان ها، وجود تجهیزات پزشکی و شرایط محیطی مطلوب می توان از عوارض خطرناک و شاید جبران ناپذیر خطاهای دارویی پیشگیری کرد
  کلیدواژگان: راهکار های پیش گیری، خطاهای دارویی، پرستاران، تحقیق کیفی
 • سکینه محبی امین *، مهدی ربیعی، امیر حسین کیذوری صفحات 77-86
  در سال های اخیر اعتقاد بر این است که آموزش پزشکی باید شامل برنامه های درسی اخلاقی با هدف ایجاد مهارت های تصمیم گیری بالینی و اخلاق حرفه ای و نهادینه کردن مجموعه ای از ارزش ها در پزشکان باشد. هدف این پژوهش ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامه ی درسی اخلاق پزشکی از دیدگاه دانشجویان است.تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی است. جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل 157 دانشجوی پزشکی عمومی که درس اخلاق پزشکی را انتخاب کرده اند با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 113 دانشجو انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه با مجموع 34 گویه استفاده شد. کیفیت درونی برنامه ی درسی اخلاق پزشکی با توجه به عناصر 9 گانه ی الگوی Frances Klein و کیفیت بیرونی آن بر اساس الگوی Kirk Patrick مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش روایی پرسشنامه، از روایی محتوا استفاده شده است و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مقدار پایایی پرسشنامه ی کیفیت درونی 93/0 و پرسشنامه ی کیفیت بیرونی 91/0 محاسبه شد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (t تک نمونه ای) استفاده شد.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که از دیدگاه دانشجویان وضعیت کیفیت درونی برنامه ی درسی اخلاق پزشکی در تمام عناصر 9 گانه نامطلوب است. کیفیت بیرونی برنامه ی درسی اخلاق در مولفه های دانش و نگرش در سطح متوسط قرار دارد و مولفه ی مهارت نامطلوب ارزیابی شده است. در مجموع، کیفیت درونی و بیرونی برنامه ی درسی اخلاق پزشکی در وضعیت نامطلوب قرار دارد. با توجه به وضعیت نامطلوب کیفیت درونی و بیرونی باید به بازنگری و طراحی مجدد برنامه ی درسی اخلاق پزشکی پرداخت.
  کلیدواژگان: برنامه ی درسی اخلاق پزشکی، کیفیت درونی، کیفیت بیرونی
 • میثم شیخ طلیمی، صادق شریعتی نسب، رضا عمانی سامانی * صفحات 87-97
  رازداری اصلی اخلاقی است که در مجموعه ی قوانین کیفری مورد حمایت قرار گرفته است. با این وجود، رعایت این اصل برای پزشک در فرض ابتلاء مراجعه کننده به بیماری های مقاربتی با چالش هایی خاص مواجه می شود. از یک سو رعایت این اصل، تکلیف پزشک محسوب می شود اما از سویی دیگر حفظ راز ممکن است سایر اشخاص به ویژه نزدیکان بیمار را در معرض خطر ابتلاء قرار دهد؛ از این رو، هشدار به شریک جنسی از مناقشه برانگیزترین موضوعات مطرح در رازداری پزشکی است. افزون بر این، دولت ها جهت انجام مطالعات پژوهشی و اتخاذ سیاست های پیش گیری از شیوع این امراض، اقدامات تقنینی برای گزارش الزامی موارد ابتلا انجام داده اند. سبک این کار ویژه از ارسال کامل هویت و محل اقامت فرد مبتلا که حقوق کشور هایی مانند اوکراین، ایالات متحده و استرالیا در این دسته قرار می گیرند تا گزارش بدون ارائه ی اطلاعات حساس نظیر نام و نشانی که کشورهایی نظیر تایلند، فرانسه و ایران از این قبیل هستند را شامل می شود. بر خلاف نظام قانونی دولت های گروه نخست، در حقوق ایران هم چون نظام حقوقی فرانسه، بر وظیفه ی قانونی پزشکان به حفظ راز تاکید شده ضمن این که تکلیف پزشکان بر هشدار به شریک جنسی فرد مبتلا از آن افاده نمی شود. صرفا طبق شروطی خاص و تفسیری مضیق با توسل به علل موجه جرم شامل رضایت فرد، قاعده اضطرار هنگامی که خطر ابتلا قریب الوقوع باشد و برخی احکام خاص قانونی، می توان اجازه ی نقض راز را به اشخاص در معرض سرایت دریافت.
  کلیدواژگان: رازداری، بیماری های مقاربتی، هشدار به شریک جنسی، گزارش الزامی
|
 • Saeedeh Saeeditehrani, Pooneh Salari, Mansure Madani, Kobra Joodaki * Pages 1-14
  During their professional life، physicians may face demands for procedures that do not entail significant medical benefits for the applicants، but rather originate from cultural and common considerations of the society. In such cases، physicians are sometimes forced to ignore cultural concerns in order to fulfill their ethical and professional responsibilities and provide healthcare services based on patients’ interests and beneficence. This can create ethical challenges and lead to physicians’ inability to act on their patients’ requests. One case in point is the request for hymenorrhaphy. In this article، we aimed to discuss the different opinions، ethical considerations and legal issues concerning hymenorrhaphy، and to investigate the Islamic aspects of the problem. In view of all existing debates and considerations، it appears that the reconstruction of hymen is an ethical and professional measure in certain situations.
  Keywords: hymenorrhaphy, hymenoplasty, hymen, reconstruction of hymen, misrepresentation in marriage
 • Jannat Mashayekhi, Mansure Madani *, Saeedeh Saeedi Tehrani Pages 15-26
  According to the principle of respect for autonomy، which is one of the essential precepts of medical ethics، patients are entitled to the right of self-determination for a hypothetical future when they may lose the decision-making capacity. Thus، when still adequately competent to make decisions، a person can prepare a document and predict their therapeutic options and state their wishes for the possible time of lack of decision making capacity، or assign a surrogate who will make the best decision considering the attitudes and interests of the patient. This document، called advance directive، has advantages and disadvantages، and has been investigated from different perspectives. The present study addresses this new issue through non-systematic internet and library review of resources، and aims to investigate some aspects of this subject and examine the possibility of its naturalization from certain viewpoints، particularly from the Islamic perspective. In Islam، life is highly respected and physicians are obliged to do their best to protect human life. In cases where patients refuse the suggested treatments، even when it harms them fundamentally، the physician is obliged to respect their wishes for several reasons. Nevertheless، physicians should avoid any direct measure that may end up in the patient’s death. As regards advance directives، the patient no longer has the capacity to make decisions and has done so formerly، which may be in conflict with the physician’s responsibility to save the patient’s life under present circumstances. In such cases، despite a preliminary injunction، there is no reason to extend the patient''s right to the time of their consciousness. Therefore، based on the religious principles observed in Iran، acting on the patient''s previous decisions can only be valid as long as they do not conflict with the physician’s responsibilities. Furthermore، advance directives currently do not have a place in our legal system and the recognition of such documents is contingent upon further studies، including legal and cultural reviews.
  Keywords: advance directive, DNR order, brain death, Islam
 • Mehdi Aghili, Razieh Akbari *, Ali Kazemian Pages 40-49
  Truth-telling is considered as an important topic of modern discussion regarding the physician-patient relationship. The present study examined the behavior of physicians in disclosing the truth to patients. For this purpose، a total of 161 cancer specialists were selected using the simple random sampling technique. Research instrument consisted of a 24-item questionnaire based on expert opinion and the review of related literature. The results of item prioritization indicated that the participants ranked the following two items as highest in terms of attitude: «It is the basic right of patients to know about their condition»، and «Relatives'' participation in disclosing the truth to patients is rather beneficial». Research results also showed a positive and significant correlation between attitude and truth-telling tendency. Furthermore، multiple regression analysis by SMART-PLS software demonstrated that perceived behavioral control (self-efficiency) has the greatest impact on physicians'' tendency toward truth-telling. The prediction power of planned behavior theory in predicting physicians'' truth-telling behavior was established at 92 percent. Based on these findings، it is recommended to employ experts and adopt relevant guidelines to train novice physicians. Moreover، Iranian health officials are advised to take corrective measures to improve physicians'' attitudes and subjective norms.
  Keywords: truth, telling, cancer, theory of planned behavior, attitudes, perceived behavioral control
 • Ali Sadrollahi, Zahra Khalili * Pages 50-61
  Moral sensitivity is an attribute that enables people to recognize moral conflicts، forms their perceptions of complex situations، and makes them aware of the ethical consequences of their decisions. Moral decision-making and identification of related motives is an integral part of the nursing profession. Many factors are involved in nurses’ sensitivity to professional ethics، and the present study aimed to survey professional moral sensitivity and associated factors among the nurses in West Golestan province of Iran. This cross-sectional descriptive study was conducted in 2014 on 288 nurses employed in public health centers affiliated with West Golestan University of Medical Sciences through convenience sampling. Research instrument was a demographic data questionnaire and the Moral Sensitivity Scale for Nurses. Data were analyzed by SPSS 16. Descriptive statistics and a significance level of P<0. 05 were used for data analysis. A total of 229 (79. 5%) of the study subjects were female. The mean age of the study population was 31. 2 ± 6. 4 years، and their moral sensitivity score was 63. 48 ± 13. 9. The level of moral sensitivity was reported as low in 51 subjects (17. 7%)، moderate in 182 subjects (63/2%)، and high in 53 subjects (18/4%). The highest rating pertained to application of professional knowledge (mean rank=4. 83). Results of the Spearman correlation test showed a significant relationship between the nurses’age and their professional moral sensitivity (r=0. 152، P=0. 005). Moreover، the Mann-Whitney U test showed a significant difference between nurses’ professional moral sensitivity and history of participation in ethics workshops (P=0. 001). The moral sensitivity of nurses in West Golestan province was established as moderate، indicating the importance of attention to professional ethics and raising nurses’ awareness of sensitive moral issues related to their profession.
  Keywords: moral sensitivity, nurse, hospital
 • Masoomeh Seidi, Fatmeh Cheraghi *, Taibeh Hasan Tehrani Pages 62-76
  Medication errors are among the most common medical errors that place patients at risk، and their prevalence is considered a measure of patient safety in hospitals. Using the experiences and opinions of experts is an important source of information for developing strategies to prevent medication errors. The aim of this study was to define strategies for the prevention of medication errors in hospitals of Hamedan University of Medical Sciences. This qualitative study was conducted on 10 nurses with experience of working in various hospital wards، selected through purposive sampling using the maximum variation technique. Semi-structured interviews were used to collect record and transcribe the data، which were then typed and stored on the computer. The collected data were analyzed using content analysis. After combining similar cases، we were able to develop 11 main categories، 43 sub-categories، and 3 themes: human factors، administrative principles and organizational structures. Our findings present the experiences of nurses regarding strategies related to the prevention of medication errors. Proper planning، coordination of human resources within wards، development of a comprehensive system to monitor prescription charts، suitable hospital equipment and favorable environmental conditions are some factors that can prevent the dangerous and perhaps irreversible consequences of medication errors.
  Keywords: strategies for prevention, medication errors, nurses, qualitative research
 • Sakineh Mohebbi Amin *, Mehdi Rabiei, Amir Hossein Keizoori Pages 77-86
  In recent years، the general consensus is that medical education should comprise ethics courses focusing on clinical decision-making skills and professional ethics in order to institutionalize a set of values in physicians. The purpose of this study was to evaluate the internal and external qualities of the medical ethics curriculum from the perspective of students. This was a survey research on a study population of 157 medical students who were taking the medical ethics course. A sample of 113 students were selected by simple random sampling، and data collection tool consisted of two researcher-made questionnaires. In this research، the internal quality of the curriculum was evaluated according to the following 9 elements as proposed by Francis Klein: objectives، content، learning activities، learning strategies، instructional material، resources، grouping، time، location، and evaluation. The external quality of the curriculum was assessed based on Kirkpatrick’s model with attention to students'' views on achievement of course objectives in terms of knowledge، skills and attitudes. Data analysis was performed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (one-sample t-test). Based on the findings، the students viewed the internal quality of the medical ethics curriculum as undesirable in terms of the above-mentioned nine elements. Students also believed that the external quality of the ethics curriculum was at an average level in the knowledge and attitudes components، and undesirable in the skills component. Overall، our findings indicate that from the perspective of students، the quality of the medical ethics curriculum is low and the course needs to be reviewed and redesigned.
  Keywords: medical ethics curriculum, internal quality, external quality
 • Maysam Sheykh Talimi, Sadegh Shariati Nasab, Reza Omani Samani * Pages 87-97
  Confidentiality has long been protected in criminal law as an important ethical principle. With regard to the issue of sexually transmitted diseases، however، health care providers are faced with certain challenges. On the one hand، it is their obligation and duty to respect patient confidentiality، and on the other hand، the possibility of transmission of infection to sexual partners is a rather significant phenomenon. Therefore، health care providers have a crucial role in terms of the conflict of interests and legal duties with respect to sexually transmitted diseases. Medical mandatory reporting to state authorities accompanied by personally identifiable information of the infected person is another controversial issue in the field of confidentiality، which will be discussed in this article by studying various trends in statutes and precedents. It seems that throughout the world، there are two major trends in this respect: in some states، principles of confidentiality are observed even if the patient is infected by sexually transmitted diseases، unless it is inevitable for the safety of third parties such as sexual partners in a narrow implementation of Acts. States like Iran، France and Thailand are examples of such governments. In some countries، however، partner notification and compulsory notification by personally identifiable information of patients are mandatory for epidemiologic reasons. The United States، Australia and Ukraine are some of the countries that fall within this category. In Iranian legal system، the duty to respect confidentiality is emphasized and partner notification cannot be considered as a legal duty and therefore it is not legally permitted. Merely in emergency condition and under a narrow interpretation of law and by resort to patients informed consent، necessity and explicit law permission، breaching of confidentiality is justified.
  Keywords: confidentiality, sexually transmitted diseases, partner notification, medical mandatory reporting