تاثیر دو روش آموزش CBL و سنتی بر یادگیری، نگرش، رفتار و تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی: ادغام تئوری و عمل

پیام:
چکیده:
آموزش مهارت های ارتباطی، مسوولیت پذیری، احترام، آگاهی از خود و تفکر انتقادی از شاخص های مهم تغییر رفتارهای یادگیری در روش های نوین است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر دو روش آموزش CBL (یادگیری مبتنی بر زمینه) و سنتی بر یادگیری، نگرش، رفتار و تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1393 بود. این مطالعه، یک پژوهش نیمه تجربی قبل و بعد با گروه کنترل می باشد. واحدهای پژوهش، دانشجویان ترم آخر پرستاری بودند. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه CBL و سنتی تقسیم شدند. روش جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ی استاندارد ارزشیابی رفتار و نگرش دانشجو بود که قبل و بعد از مداخله توسط دانشجویان تکمیل شد. در گروه CBLمیانگین نمره ی رفتار، نگرش و تفکر انتقادی پس از مداخله افزایش یافت، ولی در گروه سنتی ارتباط آماری معناداری بین میانگین نمره ی رفتار، نگرش و تفکر انتقادی دانشجویان قبل و بعد از مطالعه به دست نیامد، ولی میانگین نمره ی یادگیری بعد از مداخله در گروه CBL و سنتی نسبت به قبل از مطالعه افزایش یافته بود که از نظر آماری معنا دار بود. با توجه به نتایج این مطالعه که نشان داد به کارگیری روش CBL از نظر افزایش احترام، خودآگاهی و خودارزشیابی، مهارت های ارتباطی، مسوولیت پذیری، تفکر انتقادی و افزایش انگیزش و نمره ی یادگیری نسبت به روش های سنتی مفید می باشد؛ بنابراین نتیجه می گیریم که این روش ها منجر به افزایش انگیزه ی یادگیری در دانشجویان، به کارگیری تئوری در بالین و ارتقای مراقبت از بیمار می شوند.
زبان:
فارسی
صفحه:
198
لینک کوتاه:
magiran.com/p1447859 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.