بررسی میزان رضایتمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جندی شاپور اهواز از دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی در سال 1393

پیام:
چکیده:
به دنبال رشد روزافزون فن آوری اطلاعات، روش های سنتی آموزش که در حال حاضر اجرا می شوند به تنهایی پاسخ گوی نیازهای آموزشی کارکنان سازمان های امروزی نمی باشند. این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی در آبان ماه سال 1393 و به منظور بررسی میزان رضایتمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پیرامون دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی در سه مقوله ی رضایت از محتوا، رضایت از روش ارائه ی دوره ها و رضایت از برنامه ی آموزش مجازی صورت گرفته است. از 1052 نفر جامعه ی مورد پژوهش، نمونه ای به حجم 211 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و برای جمع-آوری اطلاعات از پرسش نامه ی استاندارد شده که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده بود، استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمارهای توصیفی درصد فراوانی، مد، میانگین و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل در نسخه ی 21 نرم افزار آماری SPSS استفاده گردید. بیشترین میزان رضایتمندی از برنامه ی آموزش مجازی با میانگین رضایتمندی 4.17 (از حداکثر نمره ی 5) و با 80.65 درصد موافق و کمترین آن مربوط به رضایت از محتوای دوره های آموزشی با میانگین رضایتمندی 3.76 و با 69.43 درصد موافق بود. متغیرهای زمینه ای نظیر سابقه ی کار، نوع استخدام، مدرک تحصیلی و جنسیت، تاثیری بر رضایت کارکنان از شرکت در دوره های آموزش مجازی نداشت. لذا با توجه به رضایت قابل توجه کارکنان از دوره های آموزشی مجازی، لزوم برنامه ریزی جدی در خصوص استقرار نظامی متناسب، جهت پیاده سازی کامل این شیوه، ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحه:
253
لینک کوتاه:
magiran.com/p1447867 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.