پراکنش فضایی جمعیت شته غلات Hom.، Aphididae) Sitobion avenae) در مزارع گندم دیم دهلران

پیام:
چکیده:
شته سبز گندم (F. Sitobion avenae) گونه ای مهم در آلودگی خوشه های گندم منطقه دهلران است. به منظور بررسی تراکم و پراکنش فضایی جمعیت شته سبز گندم روی خوشه های گندم (Triticum aestivum L.) طی دو فصل زراعی 1389 و 1390 از پنج مزرعه ی گندم پاییزه در اطراف دهلران، نمونه برداری هفتگی به عمل آمد. با استفاده از شاخص ها و مدل های مختلف، پراکنش فضایی مراحل مختلف نشو و نمایی شته ها با مطابقت داده ها با توزیع پویسون (تصادفی) و دوجمله ای منفی (تجمعی) برآورد شد. بر اساس مقادیر ضرایب تبیین و F، مدل تیلور برای برآورد پراکنش فضایی شته ها از مدل ایوائو مناسب تر بود و مقدار ضریب b از 102/ 1 برای ماده های بالدار تا 463/ 1 برای ماده های بدون بال نوسان داشت. سایر شاخص های پراکنش و مدل های توزیع فضایی نیز حاکی از تجمعی بودن پراکنش جمعیت شته ها روی خوشه ها و برازش آن با توزیع دو جمله ای منفی در بسیاری از مقاطع فصل زراعی بود. شته های بالغ بالدار در مقایسه با سایر مراحل نشوونمایی، برای نشان دادن پراکنش تصادفی تمایل بیشتری داشتند
زبان:
فارسی
در صفحه:
201
لینک کوتاه:
magiran.com/p1451032 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.