فهرست مطالب

تحقیقات نوین در گیاه پزشکی - سال ششم شماره 3 (پیاپی 17، پاییز 1393)
 • سال ششم شماره 3 (پیاپی 17، پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی شعبانی پور*، عزیزاله مختاری، فاطمه بیدرنامنی صفحه 201
  شته سبز گندم (F. Sitobion avenae) گونه ای مهم در آلودگی خوشه های گندم منطقه دهلران است. به منظور بررسی تراکم و پراکنش فضایی جمعیت شته سبز گندم روی خوشه های گندم (Triticum aestivum L.) طی دو فصل زراعی 1389 و 1390 از پنج مزرعه ی گندم پاییزه در اطراف دهلران، نمونه برداری هفتگی به عمل آمد. با استفاده از شاخص ها و مدل های مختلف، پراکنش فضایی مراحل مختلف نشو و نمایی شته ها با مطابقت داده ها با توزیع پویسون (تصادفی) و دوجمله ای منفی (تجمعی) برآورد شد. بر اساس مقادیر ضرایب تبیین و F، مدل تیلور برای برآورد پراکنش فضایی شته ها از مدل ایوائو مناسب تر بود و مقدار ضریب b از 102/ 1 برای ماده های بالدار تا 463/ 1 برای ماده های بدون بال نوسان داشت. سایر شاخص های پراکنش و مدل های توزیع فضایی نیز حاکی از تجمعی بودن پراکنش جمعیت شته ها روی خوشه ها و برازش آن با توزیع دو جمله ای منفی در بسیاری از مقاطع فصل زراعی بود. شته های بالغ بالدار در مقایسه با سایر مراحل نشوونمایی، برای نشان دادن پراکنش تصادفی تمایل بیشتری داشتند
  کلیدواژگان: گندم، شته، جمعیت، پراکنش فضایی
 • مهدی غیبی*، یزدانبخش طاهری صفحه 211
  کنه تارتن انجیر(Eotetranychus hirsti (Acari: Tetranychidae یکی از آفات مهم و خسارت زای درختان انجیر (Ficus carica L.) در ایران و بسیاری از مناطق جهان می باشد. تغذیه این آفت، در جعیت های پایین، باعث ایجاد لکه های شفاف و کم رنگ در برگ ها و در جمیت های بالا ایجاد لکه های زرد مایل به سبزو در نهایت ریزش برگ ها می شود. تاثیر غلظت های 0/3، 0/4 و 0/5 در هزار سم کنه کش جدید انویدوراسپید (spirodiclofen 222+abamactin، 18g/l)در مقایسه با کنه کش اسپیرودیکلوفن (Envidor®، 240 g/l) با دز 0/5 در هزار، بروموپروپیلات (Neoron®، 250g/l) با دز 1/5 در هزار و آبامکتین (Vertimec®، 18g/l) با دز 0/5 در هزار روی دو مرحله رشدی تخم و کنه بالغ انجیر در مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان استهبان مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایش ها در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و در پنج تکرار برای هر تیمار انجام شد و در تیمار شاهد از آب پاشی استفاده شد. تاثیر تیمارهای مختلف سموم روی جمعیت تخم و کنه بالغ انجیر با نمونه برداری تعداد 10 برگ از هر درخت و در فواصل یک روز قبل از سمپاشی، 1، 3، 5، 7، 10، 15، 20، 24 و30 روز بعد ازسمپاشی انجام گرفت. درصد تلفات توسط فرمول هندرسون-تیلتون محاسبه گردید. نتایج نشان داد پس از 5 روز، هر سه غلظت کنه کش انویدوراسپید و سم اسپیرودیکلوفن تاثیر مناسب تری نسبت به بروموپروپیلات و آبامکتین داشته و این روند تا روز 30 ادامه می یابد. در حالیکه میانگین تعداد تخم در درختان تیمار شده با سموم بروموپروپیلات و آبامکتین از روز 15 به بعد افزایش نشان داد و جمعیت معنی داری (به ترتیب 16/6 و 22/5) از تخم کنه روی برگ انجیر وجود داشت. سموم بروموپروپیلات و آبامکتین روی کنه بالغ انجیر، یک روز پس از سمپاشی اثر ضربه ای شدید داشتند و درصد تلفات به ترتیب 93/12 و 98/12 بود. غلظت های مختلف انویدوراسپید از روز سوم روی کنه بالغ اثر گذاشته و غلظت های 0/3، 0/4 و 0/5 در هزار ترتیب 94/99، 94/65 و 100 درصد تلفات نشان دادند. کنه کش اسپیرودیکلوفن از روز هفتم به بعد تاثیر بالایی نشان داد و در روز هفتم به 98/67 درصد رسید. درصد تلفات درختان تیمار شده با بروموپروپیلات و آبامکتین از روز پانزدهم به بعد کاهش یافت و در روز سی ام به ترتیب 47/13 و72/92 بود. در این تحقیق مشخص شد کنه کش انویدوراسپید از نظر کنترل تخم و کنه بالغ تارتن انجیر تاثیر بهتر و دوام بیشتری نسبت به سایر سموم کنه کش دارد و برای صرفه اقتصادی غلظت 0/3 در هزار پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: انجیر، کنه تارتن انجیر، کنترل شیمیایی، کنهکش
 • عابده انصاری، مهدی غیبی*، شهرام حسامی صفحه 225
  گل رز گیاهی درختچه ای است که دارای آفات متعددی از جمله شته رز Macrosiphum rosae می-باشد. کنترل شته ها بیشتر وابسته به استفاده از حشره کش های شیمیایی است. به دلیل استفاده های مکرر سموم، گونه های بسیاری از شته ها به بسیاری از ترکیبات شیمیایی مقاوم شده اند. بنایراین برای کنترل شته ها، استفاده از روش های جایگزین ضروری است. در این تحقیق، به منظور کاهش خسارت این آفت و اثرات نامطلوب آفت کش های شیمیایی در محصولات زینتی و زراعی، اثر غلظت های مختلف حشره کش آزادیراختین (Azadirachtin indicae) روی پارامترهای تولید مثلی شته رز M. rosaeمورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در شرایط دمایی Co1±25، رطوبت نسبی 60% و دوره نوریL:D) 16:8) ساعت انجام گرفت. پس از آزمون زیست سنجی، مقادیر LC10، LC25، LC50 و LC90 سم آزادیراختین روی شته رز، به ترتیب 5/ 0، 9/ 0، 62 /1 و 94/ 4 میلی لیتر بر لیتر محاسبه گردید. پارامترهای زیستی این حشره روی این غلظت ها برآورد گردید. بیشترین میزان طول عمر حشرات کامل شته رز در شاهد و کمترین آن در تیمار 9/ 0و 62/ 1 بود. امید به زندگی یک شته تازه متولدشده در شاهد و تیمارهای 5/ 0، 9/ 0، 62/ 1 و 94/ 4 میلی لیتر بر لیتر سم، به ترتیب 85/ 9 و 5/ 4، 22/ 3، 37/ 2 و 95/ 0روز بود که با افزایش غلظت سم، امید به زندگی شته رز کاهش می یابد. میزان باروری ناخالص (GRR) شته رز در شاهد و غلظت های 5/ 0، 9/ 0 و 62/ 1 میلی لیتر بر لیتر سم آزادیراختین به ترتیب 13/ 19، 73/ 8، 19/ 4 و66/ 3 عدد پوره بر شته ماده بود. نرخ خالص تولید مثل (R0) با احتساب مرگ و میر شته های تولیدمثل کننده، در شاهد و تیمارهای 5/ 0، 9/ 0 و 62/ 1 میلی لیتر بر لیتر آزادیراختین به ترتیب 95/ 12، 1/ 3، 3/ 1 و 02/ 1 پوره بر شته ماده زنده در مرحله سنی بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) در شاهد و تیمارهای 5/ 0، 9/ 0 و 62/ 1 میلی لیتر بر لیتر آزادیراختین به ترتیب 30/ 0، 18/ 0، 04/ 0 و 01/ 0 به دست آمد. این مقدار نشان دهنده اثر قاطع غلظت های حشره کش آزادیراختین روی رشد جمعیت شته رز می باشد. نتایج این آزمایش نشان دهنده اثر مثبت حشره کش مذکور روی پارامترهای تولیدمثلی و در نتیجه کنترل موثر این آفت کش روی شته رز می باشد.
  کلیدواژگان: شته رز، چریش، آزادیراختین، حشرهکش، دموگرافی
 • محمد تقی فصیحی*، زینت احمدزاده، نرجس خاتون کازرانی صفحه 241
  سفید بالک (Bemisia tabaci (Genn. یکی از مهم ترین آفات گوجه فرنگی در استان بوشهر می باشد که علاوه بر تغذیه از شیره گیاهی، باعث انتقال بیماری های ویروسی گوجه فرنگی می شود. این پژوهش به منظور کنترل این آفت در خزانه گوجه فرنگی با 5 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهرانجام شد. تیمارها شامل: استفاده از تله زرد چسبنده، پوشش آلومینیومی روی سطح زمین، پوشش پارچه توری 50 مش روی کرتها، محلول پاشی با روغن امولسیون شونده (1درصد)، حشره کش ایمیداکلوپراید (ml/l 0/8) و تیمار شاهد بودند. درپایان دوره خزانه و قبل از انتقال نشاء به زمین اصلی نمونه برداری از تیمارها انجام گرفت. برای این کار 5 بوته به طور تصادفی از هر کرت انتخاب و از هر بوته 3 برگچه برداشت شد. نمونه ها در آزمایشگاه در زیر بینوکولر بررسی و تعداد پوره های موجود در هر برگچه شمارش و ثبت گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه و تیمارها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که پوشش پارچه توری کرت ها کمترین تعداد پوره را داشت و پوشش آلومینیومی پشته ها، تله زرد چسبنده، محلول پاشی با روغن و حشره کش ایمیداکلو پراید در یک گروه قرار گرفتند. همه تیمارها با شاهد اختلاف معنی داری نشان دادند.
  کلیدواژگان: سفیدبالک، تله زرد چسبنده، پوشش آلومینیومی، پوشش پارچه ای، روغن، ایمیداکلوپراید، خزانه گوجه فرنگی
 • مهدی کبیری رئیس آباد*، بهنام امیری بشلی صفحه 251
  استفاده از ترکیبات گیاهی به جای حشره کش های شیمیایی رایج یکی از راه های حفاظت محیط زیست محسوب می شود. در این تحقیق سمیت حشره کش استامی پراید با سمیت حشره کش گیاهی تنداکسیر روی حشرات کامل، لاروسن یک، لارو سن چهار کفشدوزک(Oenopia conglobate (Coleoptera: Coccinellidae و شفیره و حشرات کامل زنبور(Psyllaephagus pistaciae (Hymenoptera: Encyrtidae، دو گونه از مهمترین دشمنان طبیعی پسیل معمولی پسته(Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae، بررسی شد. از روش قطره گذاری جهت انجام آزمایش های زیست سنجی استفاده شد. به منظور بررسی اثر حشره کش ها روی مراحل متحمل زنبور (لارو و شفیره درون پوره های مومیایی شده) دو آزمایش مزرعه ای در سالهای 1389 و 1390 در باغات پسته رفسنجان در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد حشره کش گیاهی نسبت به حشره کش شیمیایی تلفات کمتری را در دو گونه ذکر شده از دشمنان طبیعی پسیل معمولی پسته ایجاد می کند. بر اساس معیارهای IOBC در تقسیم بندی اثر سموم روی دشمنان طبیعی، حشره کش تنداکسیر و در بالاترین غلظت مورد استفاده روی لارو سن یک، چهار و حشره کامل کفشدوزک و حشره کامل زنبور به ترتیب در گروه سموم بی خطر، بی خطر، بی خطر، با خطر جزئی قرار گرفت. استامی پراید روی مراحل ذکر شده به ترتیب در گروه سموم با خطر متوسط، با خطر جزئی، با خطر جزئی، با خطر متوسط دسته بندی شد. نتایج آزمایش های مزرعه ای در دو سال نشان داد هر دو حشره کش ذکر شده در گروه سموم بی خطر روی مرحله مقاوم زنبور دسته بندی شدند. نتایج به طور کلی نشان داد حشره کش گیاهی تنداکسیر نسبت به حشره کش شیمیایی رایج مورد استفاده در باغات پسته، تلفات کمتری را در دو گونه از مهمترین دشمنان طبیعی پسیل پسته ایجاد می کند و می تواند به عنوان یکی از گزینه های جایگزین ترکیبات شیمیایی در برنامه مدیریت تلفیقی پسیل پسته مطرح باشد.
  کلیدواژگان: زیست سنجی، حشره کش گیاهی، Oenopia conglobata، Psyllaephagus pistaciae
 • زهرا تقی زاده*، صدیقه محمدی، حسین علایی صفحه 265
  با توجه به قابلیت بالای قارچ Trichoderma در کنترل بیولوژیک بسیاری از عوامل بیماری زا و با توجه به اینکه قارچ Fusarium solani، عامل پوسیدگی خشک سیب زمینی خسارات زیادی را به محصول وارد می سازد، در این تحقیق اثر هفت گونه از قارچ Trichoderma شامل چهار جدایهT. harzianum) 1، 2، 3، 4) و جدایه های T. virens، T. longibrachiatum، T. koningii علیه بیمارگر در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون بررسی اثر ترکیبات فرار جدایه های Trichoderma در جلوگیری از رشد پرگنه قارچ بیمارگر در حالت کشت Trichoderma، 48 ساعت قبل از کشت F. solani به روش پتری های روی هم انجام گرفت و مشخص شد که ترکیبات فرار کلیه جدایه های مورد آزمایش، از رشد میسلیومی قارچ بیمارگر جلوگیری به عمل آوردند و جدایه T. longibrachiatum بیشترین و جدایه یT. harzianum3 کمترین فعالیت آنتی بیوزی را در بازدارندگی از رشد میسلیوم قارچ F. solani داشته است. در بررسی تاثیر ترشحات مایع خارج سلولی جدایه های Trichoderma مشخص شد که ترشحات مایع جدایه های (T. harzianum (1، 2 به میزان پنج و ده میلی لیتر به ترتیب به میزان 9/76 و 14/28 درصد بیشترین تاثیر را در بازدارندگی از رشد میسلیومF. solani داشته است.
  کلیدواژگان: جدایه هایFusarium، Trichoderma، مکانیسم های آنتاگونیستی
 • حسین عظیمی* صفحه 279
  اثر قارچ کش های ایمینواکتادین تریس (بلکیوت® WP 40%) و سولفور (سولفولاک® WG 80%) در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار با عامل Golovinomyces cichoracearum طی سال های 91-1390 در شرایط مزرعه در کرج بررسی شد. تیمارهای آزمایش های دوزهای مختلف بلکیوت و سولفولاک به عنوان قارچ کش های هدف و کاراتان (دینوکاپ® EC 35%) و سولفور (تیوویت® WG 80%) به عنوان قارچ کش های مرجع و تیمار شاهد بدون سم پاشی بودند. آزمایش ها با نه تیمار و چهار تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شدند. برای هر کرت آزمایشی ده سطح فرضی به طور تصادفی انتخاب و شماره گذاری شد. سم پاشی کرت های آزمایشی با مشاهده اولین علائم بیماری آغاز و با فاصله 5، 7، 10 و 14 روز از هم تکرار گردید. سم پاشی تا رسیدن مقدار آلودگی تیمار شاهد به حداکثر آلودگی ممکن در الگوی هورسفال و بارات ادامه یافت. ارزیابی کرت های آزمایشی بر اساس شاخص شدت بیماری (DSI) و درصد پوشش بیماری (FPP) با قرار دادن هرکدام از سطوح فرضی در یکی از گروه های تعریف شده بر اساس الگوی اصلاح شده هورسفال و بارات قبل از هر سم پاشی و 14 روز بعد از آخرین سم پاشی انجام گرفت. میانگین سطوح فرضی برای هر کرت محاسبه شد. مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری و اثربخشی تیمارها نسبت به شاهد با استفاده از داده های پنج نوبت ارزیابی محاسبه شد. تجزیه واریانس داده ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام و میانگین ها به طریق آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه شدند. تجزیه واریانس مرکب دو سال اختلاف معنی داری را بین تیمارها در سطوح 5 و 1درصد نشان داد. مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمارهای ایمینواکتادین تریس 0/75 و یک کیلوگرم در هکتار بیشترین تاثیر را در کنترل بیماری داشته و توانسته اند بیماری را به ترتیب 89/46 و 90/74 درصد نسبت به شاهد بدون استفاده از قارچ کش کاهش دهند.
  کلیدواژگان: ایمینواکتادین تریس، سوفوور، جافیز، کاراتان
 • پروین یونسی*، حسن رضا اعتباریان، علی محمد روستایی صفحه 297
  بیماری پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum) یکی از مهم ترین بیماری های خیار می باشد. شدت بیماری با مدیریت تغذیه گیاه به خصوص میزان نیتروژن می تواند کاهش یابد. در این بررسی اثرات منابع نیتروژن از جمله نیترات پتاسیم و نیترات آمونیوم روی سطح رشدی قارچ F. oxysporum f. sp. cucumerinum در محیط PDA و اثر متقابل تغذیه گیاهی نیتروژن و بیماری پژمردگی فوزاریومی در برخی ارقام خیار به صورت کشت هیدروپونیک در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. اثرات سطوح مختلف منابع نیتروژن از جمله نیترات پتاسیم و نیترات آمونیوم روی سطح رشدی قارچ F. oxysporum f. sp. cucumerinum در محیط PDA در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار مطالعه شد. تجزیه واریانس سطح رشدی قارچ اختلاف معنی داری بین سطوح مختلف عناصر مورد استفاده نشان داد، بالاترین سطح رشدی قارچ در تیمار 1/ 0 گرم در لیتر نیترات پتاسیم بدست آمد. نیترات آمونیوم به طور معنی داری باعث کاهش رشد میسلیوم نسبت به شاهد شد. سطوح مختلف نیتروژن روی دو رقم خیار گلخانه ای سلطان و اکسترم در حضور قارچ عامل بیماری مطالعه شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که افزایش میزان نیتروژن (20 میلی اکی والانت در لیترNO3-) نسبت به شاهد آلوده (آب مقطر + قارچ عامل بیماری) باعث کاهش شدت بیماری گردید. نتایج به روشنی نشان داد که تغذیه خیار به وسیله عنصر غذایی نیتروژن روی بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار اثر دارد و اهمیت مدیریت تغذیه گیاه جهت کاهش شدت بیماری مشاهده شد.
  کلیدواژگان: خیار، بیماری پژمردگی فوزاریومی، تغذیه گیاه، نیتروژن
|
 • Mehdi Shabanipour*, Azizollah Mokhtari, Fatemeh Bidarnamani Page 201
  Sitobion avenae (F.) is an important species infesting wheat spikes in region Dehloran, Iran. To evaluate the spatial distribution of O. avenae on wheat, weekly samplings were carried out from five winter wheat fields around Dehloran throughout 2010-2011. Spatial distribution of different developmental stages and morphs of the aphid were described by fitting data to Poisson (random) and negative binomial (clumped) distributions. Based on R2 and F of regression analysis, Taylor’s power law provided a more adequate description of variance/mean relationships than Iwao’s patchiness regression model, and the b values ranged from 1.102 (alate adults) to 1.463 (apterous adults). Other distribution indexes and spatial distribution models showed the cumulative distribution of aphid population on clusters and fitting to negative binominal distribution in many section of season. Mature winged aphids were more likely to show a random distribution compared to other developmental stages.
  Keywords: wheat, aphid, spatial distribution, Population
 • Mehdi Gheibi*, Yazdanbakhsh Taheri Page 211
  Fig spider mite, Eotetranychus hirsti (Acari: Tetranychidae) is a serious pest of figs (Ficus carica L.) in Iran and other fig growing areas in the world. Under low mite infestation level, the leaves show small transparent patches while under high infestation the leaves with yellowish-green appearance drop down prematurely. Effects of three doses (0.3, 0.4, 0.5 per thousand liters) of new acaricide envidor speed (spirodiclofen 222+abamactin, 18g/l SC) evaluated in comparison with three other acaricides i.e. spirodiclifen (0.5 per thousand liters), bromopropylate (1.5 per thousand liters) and abamectin (0.5 per thousand liters) on egg and adult stages of fig spider on Ezmir variety of fig orchards in Agricultural Research Center (ARC) of Estahban-Fars, during 2014. Five replications for every treatment done through randomized complete block design. 50 leaves were plucked from each block at random and number of egg and adult of Eo. hirsti recorded through ten sampling interval, one day before, 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 24 and 30 days after chemical applications. The efficacy of the acaricides was calculated by Henderson and Tilton formula. The data were subjected to ANOVA and the means were analyzed by Duncan test. The results showed that after 5 days, three dose of envidor speed have a good effect than bromopropylate and abamectin. While the treated trees with bromopropylate and abamectin have a significant population of egg mite 16.6 and 22.5 eggs respectively, after 30 days. The mean number of eggs in treated trees with bromopropylate and abamectin increased after 15 days. Efficacy of bromopropylate and abamectin showed an absolute control on adult mite after one day and mean mortality was 93.12 and 98.12 percent, respectively. Different concentration of envidor speed showed high efficacy after 3 days and for 03, 0.4 and 0.5 mortality were 94.99, 94.65 and 100%, respectively. Spirodiclofen showed high efficacy after 7 days. The efficacy of bromopropylate and abamectin decreased after 15 days and were 47.13 and 72.43% after 30 days, respectively. The results showed that envidor speed has a longer and good effect on egg and adult form of fig spider mite.
  Keywords: Fig, Fig spider mite, Eotetranychus hirsti, Chemical Control
 • Abedeh Ansari, Mehdi Gheibi*, Shahram Hesami Page 225
  Rose flowers are as a shrubs plants which have several pests including rose aphid, Macrosiphum rosae. Aphids control more dependent on the use of chemical insecticides. Due to the frequent use of pesticides, many species of aphids have become resistant to many chemicals. So, the alternative method is needed to control aphids. In this study, in order to reduce pest damage and adverse effects of pesticides, the effects of Azadirachtin indicae on reproductive parameters of rose aphid were studied. Experiments were conducted in the laboratory condition, temperature 25 ± 1ºC, 60±5 % RH and photoperiod 16: 8 (L: D). After bioassay, the amount of LC10, LC25, LC50 and LC90 azadirachtin on rose aphid were calculated 0.5, 0.9, 1.62 and 4.94 ml/l, respectively. The data of fertility life table and reproductive parameters of rose aphid obtained on these concentrations. Maximum longevity of rose aphid was in the control and the minimums were in the 0.9 and 1.62 ml/l of the concentrations. Life expectancy in the first day of aphid, in control and 0.5, 0.9, 1.62 and 4.94 ml/l of azadirachtin concentrations was 9.85, 4.5, 3.22, 2.37 and 0. 95 days, respectively. The gross reproduction rate (GRR) of rose aphid in the control and 0.5, 0.9 and 1.62 ml/l of azadirachtin concentrations were 19.13, 8.73, 4.19 and 3.66 nymphs/female, respectively. The net reproductive rate (R0) with mortality of reproductive female, in the control and 0.5, 0.9 and 1.62 ml/l of azadirachtin concentrations was 12.95, 3.1, 1.3 and 1.02 nymphs, respectively. The intrinsic rate of natural increase (rm) in the control and 0.5, 0.9 and 1.62 ml/l of azadirachtin was 0.30, 0.18, 0.04, and 0.01 day-1, respectively. The results indicated a strong effect of azadirachtin on reproductive parameters of rese aphid.
  Keywords: rose aphid, neem, azadirachtin, insecticide, demography
 • Mohammad Taghi Fassihi*, Zinat Ahmadzadeh, Narjeskhaton Kazerani Page 241
  Bemesia tabaci is an important pests in tomato fields. Effect of some control methods for these insect was evaluated in tomato nursery. This experiment was conducted in Borazjan, Bushehr Agricultural and Natural Resource Research Center. The treatments consisted of; yellow sticky trap, aluminum mulch on soil, cloth net mulch on plots, oil (1%) and pesticide (Imidaclopride 0.8 ml/l) spray and control (without any control method). These treatments were laid in a RCBD (Randomized Block Design) with 3 replications. Number of whitefly nymphs on 15 leaflets was recorded. The treatments were compared with Duncan`s Multiple Range Test. The results indicated that cloth net mulch has the lowest number of whitefly nymph. All treatments were coefficient different with control.
  Keywords: whiteflies, tomato nursery, yellow sticky trap, aluminium mulch, Colth net mulch
 • Mahdi Kabiri Raeis Abad*, Behnam Amiri, Besheli Page 251
  The use of botanical insecticide instead of chemical insecticide is one way to preserving the enviroment. In this research, the effect of three concentrations of the botanical insecticide, Tondexir (pepper extract), on two natural enemies of the pistachio psyllid, the first and fourth instar larvae and adult of the Coccinellid Predator Oenopia conglobata. (Coleoptera: Coccinellidae), and the pupa and adult of the Parasitic Wasp Psyllaephagus pistaciae (Hymenoptera: Encyrtidae) were investigated. A topical bioassay was used in laboratory conditions. Two field experiments were conducted with Tondexir and acetamiprid on mummy pupae of Parasitoeid in completely randomized block design in 2010 and 2011 In Rafsanjan, Iran. On chemical insecticide, acetamiprid, have been used in comparison with Tondexir. The results showed that Tondexir is less effective than acetamiprid on two natural enemies of Pistachio psyllid. Consistent with the IOBC, Tondexir was categorized as being harmless on first instar larvae, harmless on fourth instar larvae, harmless on adult Predator and slightly harmful on adult PW. Acetamiprid was categorized as moderately harmful, slightly harmful and slightly harmful on the above stages of two insects. The result of fieldexperiments showed that two insecticides were categorized as harmless onmummy of Parasitoid. Overall, the results have shown that Tondexir has lesseffect than chemical insecticides on two natural enemies and can be used inpistachio orchards.
  Keywords: Lenthal effects, bioassay, botanical insecticide, Oenopia conglobata, Psyllaephagus pistaciae
 • Zahra Taghizadeh, Sedighe Mohammadi, Hosein Alaie Page 265
  Fusarium solani the causal agent of Fusarium dry rot of potato has a wide host range and worldwide distribution. Trichoderma is the most commonly used fungal biological control agent and have long been known as effective antagonists against plant pathogenic fungi. In present study volatile and non-volatile compounds produced from seven isolates of Trichoderma species including T. harzianum (1, 2, 3 and 4), T. virens, T. koningii and T. longibrachiatum were avaluated for their antagonistic effects in vitro against F. solani. The volatile compounds produced form all antagonistic isolates showed mycelial inhibition of the test fungi. T. longibrachiatum and T. harzianum 3 revealed the highest and the lowest antibiosis activity against mycelial growth, respectively. Investigating the effect of non-volatile compounds at 5 and 10 ml concentration showed that the highest inhibitory percentage on mycelium growth of the pathogen caused by T. harzianum 1 (14.28%) and T. harzianum 2 (9.76%) respectively.
  Keywords: Antagonistic mechanisms, Trichoderma, Fusarium isolates
 • Parvin Younesi*, Hasan Reza Etebarian, Mohammad Ali Roustaee Page 297
  Cucumber wilt disease caused by Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum is one of the most important diseases of cucumber. Disease severity can be decreased by plant nutrition management, especially nitrogen level. In this study, the effects of nitrogen sources such as KNO3 and NH4NO3 on the growth of fungus (Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum) on PDA medium and interaction between plant nutrition (N) and cucumber Fusarium wilt disease on some cultivar of cucumber in greenhouse hydroponic culture were investigated. The effects of nitrogen sources such as KNO3 and NH4NO3 were investigated on growth area of F.oxysporum f. sp. cucumerinum on PDA medium by a completely randomized design with 4 replications. Variance analysis of growth area of the fungus showed significant effect on the different factors used in this experiment. The highest area growth of fungus was obtained at 0.1 g/l for KNO3. Ammonium nitrate (NH4NO3) significantly reduced the mycelial growth compared to the control treatment. Effects of different N levels were investigated on two greenhouse cucumber cultivars (exterem and soltan) at the presence of fungus (F. oxysporum f. sp. cucumerinum). A completely randomized design with 4 replications was used for this experiment. The results showed that increasing of nitrogen level (20 meq/l NO3-) compared to the control treatment (distilled water + fungus) decrease the disease severity. The results showed that cucumber nutrition with nitrogen affects the F. oxysporum f. sp. cucumerinum. Also the importance of plant nutrituin management for decrease of disease severity was shown.
  Keywords: Cucumber, Fusarium wilt, Plant nutrition, Nitrogen, Potassium nitrate