حذف ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV) از پداژه های گلایل با استفاده از گرمادرمانی و کشت مریستم انتهایی

پیام:
چکیده:
: ویروس موزاییک زرد لوبیا (Bean yellow mosaic virus, BYMV)، از جنس Potyvirus و خانواده Potyviridae، باعث بیماری گونه های مختلف گلایل (Gladiolus spp.) در دنیا می گردد. در این تحقیق امکان تولید پداژه های عاری از ویروس با استفاده از روش های گرمادرمانی، کشت مریستم انتهایی و کشت مریستم انتهایی به صورت توام با گرمادرمانی مورد بررسی قرار گرفت. راندمان این روش ها در حذف BYMV از گیاهان حاصل از گرمادرمانی، کشت مریستم و کشت مریستم توام با گرمادرمانی با استفاده از آزمون های DAS-ELISA، IC-RT-PCR به ترتیب 38/15%، 04/78% و 66/86% برآورد گردید. گیاهچه های عاری از ویروس پس از ریشه دار شدن به محیط تشکیل پداژه انتقال داده شدند. براساس نتایج مشخص گردید که گرمادرمانی اثر فزاینده ای در میزان بقاء ریزنمونه ها در طول مراحل کشت مریستم (به جز مرحله باززایی) و سازگاری گیاهچه های حاصل دارد. تحلیل آماری داده ها نشان داد که گرمادرمانی تاثیر معنی داری در ویروس زدایی BYMV از پداژه های آلوده به این ویروس دارد. بنابراین کشت مریستم به صورت توام با گرمادرمانی به عنوان روشی موثر و کارآمد در تولید پداژه های گلایل عاری از این ویروس می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
533 -543
لینک کوتاه:
magiran.com/p1451457 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.