بررسی تاثیر برنامه آشناسازی خانواده محور برمیزان رضایت مندی از مراقبت ها در بیماران مبتلا به اختلال شریان کرونر

پیام:
چکیده:
اهداف
بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه به دلیل وجود تجهیزات و رویه های ناآشنا برای بیمار و خانواده وی اضطراب زا است. این سر در گمی و نا آشنایی، احتمالا باعث ایجاد نارضایتی در بیماران می شود. لذا این مطالعه با هدف «بررسی تاثیر برنامه آشناسازی خانواده محور برمیزان رضایت مندی از مراقبت ها در بیماران مبتلا به اختلال شریان کرونر در بخش مراقبت های ویژه قلبی» انجام شد.
روش ها
در این کارآزمایی بالینی، با توجه به معیارهای ورود مطالعه، هشتاد بیمار بستری مبتلا به اختلال شریان کرونر بستری در بخش های مراقبت های ویژه قلبی با نمونه گیری در دسترس و با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. برای گروه آزمون، برنامه آشناسازی خانواده محور اجرا شد. در روز ترخیص از بخش مراقبت های ویژه، رضایت مندی بیماران از مراقبت ها با استفاده از ابزار رضایت مندی بیماران در هر دو گروه بررسی شد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS17 و آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، فیشر و تی مستقل، داده ها تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
با استفاده از آزمون تی مستقل و باp<0.0001 بیماران گروه آزمون نسبت به گروه شاهد رضایت مندی بیشتری را نشان دادند.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج این مطالعه، برای ارتقای کیفیت مراقبت های ارایه شده و افزایش رضایت مندی بیماران، آشناسازی خانواده محوردر ابتدای بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه قلبی توصیه می شود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
143 -148
لینک کوتاه:
magiran.com/p1452556 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.