رابطه اخلاق با رفتار مدیریت سود و تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر آن

پیام:
چکیده:
زمینه
رفتار غیراخلاقی مدیریت سود می تواند عامل شکست اخلاقی در شرکت ها باشد. از این رو، پژوهش حاضر بر آن شد تا رابطه اخلاق با رفتار مدیریت سود را مورد بررسی قرار دهد.
روش
پژوهش حاضر در جرگه پژوهش های توصیفی- پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری در برگیرنده دو گروه است: مدیران مالی شرکت های خصوصی بزرگ استان یزد و نیز دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد. نمونه های آماری این تحقیق 110 نفر از مدیران شرکت خصوصی و نیز 180 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری در نظر گرفته شدند که به صورت تصافی انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری و در تجزیه و تحلیل آنها از تکنیک تحلیل عاملی، آزمون همبستگی اسپیرمن، آزمون تی و تحلیل واریانس استفاده شد.
یافته ها
نتایج نشان داد: بین اخلاق آرمان گرایی و نسبی گرایی تفاوتی وجود ندارد و فرضیه های آنها تایید نمی شود. طبق فرضیه دوم (وضعیت جمعیت شناختی) جنسیت و اصول اخلاق حرفه ای در شغل رابطه معناداری با مدیریت سود نشان نداده و فرضیه های آنها تایید نمی شود. ولی وضعیت فعلی (مدیر مالی، دانشجو)، تحصیلات، سن، مدت زمان اخذ مدرک دانشگاهی، اصول اخلاق حرفه ای در دانشگاه، تجربه حسابداری، رابطه معناداری با مدیریت سود نشان دادند و مورد تایید واقع شدند.
نتیجه گیری
رفتار غیراخلاقی مدیریت سود، چه در بین نسبی گراها و آرمان گراها، می تواند عامل شکست اخلاقی در شرکت ها و ورشکستگی باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
119
لینک کوتاه:
magiran.com/p1455810 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.