بررسی ارتباط موقعیت های وسوسه انگیز با مراحل تغییر رفتار در افراد سیگاری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
وسوسه یکی از سازه های الگوی فرا نظریه ای است که می تواند باعث شکست در ترک سیگار گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی موقعیت های وسوسه انگیز مصرف سیگار و ارتباط آن با مراحل تغییر در افراد سیگاری صورت گرفت.
روش کار
تحلیل ثانویه بر روی 3 مطالعه جداگانه و در 1108 نفر که بصورت نمونه گیری آسان وارد مطالعه شده بودند، انجام گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه موقعیت های وسوسه انگیز مصرف سیگار ولیسر و همکاران و پرسشنامه مراحل تغییر پروچاسکا و همکاران بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS-17 به همراه آمار توصیفی و آزمون های غیر پارامتریک کروسکال والیس و من ویتنی استفاده گردید.
یافته ها
میانگین نمرات کل وسوسه افراد سیگاری 77/0±34/3 از 5 بود. میانگین و انحراف معیار نمرات موقعیت های مثبت اجتماعی برابر با 92/0±56/3، عواطف منفی بر ابر با 99/0±70/3 و موقعیت های عادتی برابر با 96/0±76/2 بود. بین مراحل تغییر مصرف سیگار و وسوسه مصرف سیگار ارتباط معنی داری وجود داشت، بطوری که میانگین نمرات وسوسه در افراد واقع در مراحل تفکر و آمادگی بطور معنی داری بیشتر از افراد واقع در مراحل عمل و نگهداری بود. بین سن شروع مصرف سیگار و نمره وسوسه ارتباط معنی داری مشاهده شد. میانگین نمرات وسوسه در افرادی که سیگار را در سن کمتر از 20 سالگی شروع کرده بودند، بطور معنی داری نسبت به افرادی که 20 سال و بالاتر از آن مبادرت به این کار کرده بودند، بیشتر بود.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افراد سیگاری بیشتر در موقعیت ها و عواطف منفی دچار وسوسه سیگار می شوند. همچنین میزان وسوسه در افراد واقع در مراحل تفکر و آمادگی بیشتر از دیگر مراحل بود. وسوسه سیگار با سن شروع مصرف سیگار ارتباط دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
439 -447
لینک کوتاه:
magiran.com/p1457099 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.