بررسی میزان پسماند تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابلسر با تاکید بر بازیافت کاغذ در سال 1392

پیام:
چکیده:
مقدمه
بازیافت مواد، بعد از کاهش تولید دومین اولویت در استراتژی های مدیریت مواد زائد می باشد. یکی از مواد قابل بازیافت در مواد زاید، کاغذ می باشد. مراکز بهداشتی درمانی به عنوان یکی از منابع تولید کاغذهای باطله هستند. لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان پسماند تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابلسر با تاکید بر بازیافت کاغذ می باشد.
روش ها
این مطالعه - مقطعی در سال 1392 در 12 مرکز بهداشتی درمانی شهرستان بابلسر به صورت میدانی انجام شد. پسماند و کاغذ های باطله تولیدی مراکز بهداشتی درمانی در پایان وقت اداری، تفکیک و توسط یک ترازو با دقت 1 /0± گرم، توزین شد.
نتایج
نشان داد که در جامعه مورد مطالعه سالانه 875/ 9 تن زباله تولید می گردد که از این مقدار 47/ 1 تن کاغذ می باشد. بیشترین و کمترین میزان کاغذ باطله تولیدی در بین مراکز بهداشتی درمانی به ترتیب مربوط به ستاد و عربخیل می باشد. از نظر سرانه تولید به ازای هر پرسنل و مراجعه کننده عزیزک و شهید فرجی به ترتیب با 80/ 34 و 71/ 10 گرم در روز حداکثر سرانه تولید و مرکز باقرتنگه و بهنمیر با 92/ 9 و 8/ 1 گرم کمترین سرانه تولید را دارند.
نتیجه گیری
با توجه به نقش مهمی که زباله در آلودگی محیط زیست دارد، بازیافت کاغذهای باطله مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابلسر مانع از هدر رفتن سرمایه ملی و آسیب به محیط زیست می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1461845 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!