تعیین نقش درمانگر در انتقال و تثبیت گفتار روان برای افراد لکنتی در خارج از محیط درمان

پیام:
چکیده:
هدف
در درمان لکنت، حفظ، انتقال و تعمیم الگوی روانی گفتار از مهمترین مراحل است و بهطور وسیعی بهعنوان چالشی در درمان لکنت میباشد. بسیاری از افراد لکنتی الگوی روانی گفتار را در کلینیک کسب مینند ولی در انتقال آن به محیطها و موقعیتهای جدید ناتوان هستند.
روش کار
مطالعه از نوع مداخلهای میباشد. 10 آزمودنی از میان مراجعین لکنتی شهر مشهد انتخاب شدند که الگوی روانی گفتار را در کلینیک به طور کامل کسب کرده بودند ولی در حفظ و تعمیم آن به محیطهای دیگر مشکل داشتند. دوره درمان شامل جلسه ارزیابی اولیه و 4 جلسه درمانی دو ساعته میباشد. در جلسه ارزیابی شدت لکنت مراجع با استفاده از آزمون SSI-3، تعداد هجاهای لکنتشده و همچنین موقعیتهای دشوار مراجع مشخص شد. محقق در طی 4 جلسه درمانی، مراجع را در موقعیتهایی که ازساده به دشوار طراحی شده بود همراهی نمود. در هر جلسه محقق استفاده از الگوی روانی گفتار را متذکر شده و موقعیتهایی که فرد از الگو استفاده کرده را یادداشت نمود. در پایان هر جلسه، مکالمه آخر بهمنظور محاسبه تعداد هجاهای لکنتشده در نظر گرفته شد. نتایج با استفاده از نرمافزار SPSS تحلیل شد.
یافته ها:با توجه به آزمون ویلکاکسون استفاده از الگوی روانی گفتار (05/ 0>006/ 0) افزایش یافتهاست. هجاهای لکنتشده با توجه به فاصله اطمینان (t= 3.373، P< 0.05) و همچنین بین شدتلکنت آزمودنیها قبل و بعد از درمان (05/ 0>008/ 0) تفاوت معنادار وجود داشتهاست. بنا بهنظر مراجعین مواجهه با موقعیتهای دشوار آسان شدهبود.
نتیجه گیری:بهنظر میرسد، درمانگر در طی این 4 جلسه تاثیر مثبتی بر انتقال و تعمیم الگوی روانی گفتار به محیطها و موقعیتهای دشوار و همچنین در کاهش سطح دشواری موقعیتها داشتهاست. بنابراین به درمانگران گفتار و زبان توصیه میشود از این شیوهی درمانی بهعنوان تسهیل روند تعمیم و تثبیت الگوی روانی استفاده نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1468946 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!