واکاوی صلاحیت حرفه ای مورد نیاز کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران

پیام:
چکیده:
کارشناسان ترویج فعال در عرصه عملیاتی، باید دارای یک سری صلاحیت های ضروری باشند تا بتوانند برنامه های آموزشی با کیفیت، مرتبط و مهم را به جامعه روستایی ارائه کنند. در همین راستا، تحقیق حاضر به منظور واکاوی مولفه های صلاحیت حرفه ای کارشناسان فعال در عرصه عملیاتی ترویج کشاورزی استان مازندران انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی به تعداد 290 نفر بوده است. نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب و با استفاده از جدول کرجسی-مورگان 165 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن بر اساس نظر متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تایید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب KMO و آماره بارتلت مورد بررسی و تایید گردید (737/0KMO=). نتایج تجزیه تحلیل داده های تحقیق نشان داد که هفت عامل استخراج شده (پژوهشگری، فنی-تخصصی، آموزشگری، مدیریتی، شخصیتی، ارتباطی، تکنولوژی های مجازی)، در حدود 691/63 درصد مقدار کل واریانس مربوط به صلاحیت های حرفه ای کارشناسان سطح عملیاتی ترویج کشاورزی در استان مازندران را تبیین می نماید. با توجه به یافته ها، جهت آشنایی با روش های علمی پژوهش، نیازسنجی، برنامه ریزی و ارزشیابی، اجرای کارگاه های آموزشی ضمن خدمت برای کارشناسان، ضروری به نظر می رسد، همچنین بهبود مهارت های عملی مروجان در انواع کشت محصولات کشاورزی و کار با نرم افزارهای کاربردی کشاورزی در برنامه های سازمان جهاد کشاورزی توجه ویژه گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
201 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p1498750 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.