بررسی ارتباط پلی مورفیسم rs1800624در ژن RAGE با بیماری مولتیپل اسکلروز در اصفهان

چکیده:
مقدمه
بیماری مولتیپل اسکلروز یک بیماری حاد سیستم عصبی مرکزی است که با تخریب غلاف میلین سلول های عصبی همراه است. تصور می شود که این بیماری یک بیماری چندعاملی است؛ بدین معنی که عوامل محیطی و ژنتیکی متعددی می توانند بر روی بروز و پیشرفت آن تاثیرگذار باشند. در این مطالعه هدف بررسی ارتباط چند شکلی تک نوکلئوتیدی rs1800624 واقع در ناحیه پروموتری ژن RAGE با بیماری مولتیپل اسکلروز در جمعیت اصفهان می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه کنترل مورد، برای تعیین ژنوتیپ از تکنیکTetra-primer ARMS PCR و پرایمرهای اختصاصی جدید، جهت تعیین فراوانی اللی و ژنوتیپی نشانگر rs1800624 استفاده شد. در این مطالعه تعداد 300 نفر شامل 150 فرد بیمار و 150 فرد سالم بررسی شدند. وجود یا عدم وجود ارتباط بین ژنوتیپ ها با بروز بیماری مولتیپل اسکلروز با نرم افزار SPSS و وجود تعادل هاردی- واینبرگ با نرم افزار GENPOP بررسی شد.
نتایج
نتایج به دست آمده نشان دادند که درصد فراونی ژنوتیپ های TT، TA و AA به ترتیب در افراد سالم 7/42، 6/46 و 7/10 و در افراد بیمار 44، 42 و 14 می باشد و جمعیت مورد مطالعه برای نشانگر rs1800624 در تعادل می باشد. تحلیل آماری نتایجبه دست آمده، نشان دهنده عدم ارتباط rs1800624 با بیماری مولتیپل اسکلروز در جمعیت اصفهان می باشد(5/0<(p.
نتیجه گیری
تحلیل آماری نتایج به دست آمده، نشان دهنده عدم ارتباط مارکر چند شکلی تک نوکلئوتیدی rs1800624 با بیماری مولتیپل اسکلروز در جمعیت اصفهان می باشد(5/0<(p.
زبان:
فارسی
صفحات:
923 -931
لینک کوتاه:
magiran.com/p1505069 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!