بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و توزیع ژن های مقاومت به بتالاکتاماز در سویه های اشریشیا کلی مولد عفونت ادراری جدا شده از زنان و کودکان در شهرستان فارسان

چکیده:
زمینه و هدف
عفونت دستگاه ادراری از شایع ترین عفونت ها در زنان و کودکان است که در این میان باکتری اشریشیاکلی عامل اصلی عفونت بشمار می رود. مقاومت علیه آنتی بیوتیک های مورد استفاده، مشکل مهمی در پروسه درمانی می باشد. این مطالعه به منظور تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی و بررسی شیوع ژنهای مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها می باشد.
روش بررسی
مطالعه توصیفی-مقطعی از تعداد 95 بیمار زن و کودک مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به کلینیک شهرستان فارسان در سال 1392 انجام شده است. نمونه های باکتری پس از رشد در محیط بلاد آگار و EMB با استفاده از روش آنتی بیوگرام با روش Kirby-bauer و هاله عدم رشد مورد بررسی قرار گرفتند. سپس جهت تعیین شیوع ژنهای مقاومت CTX، CTX-M، TEM و B-SHV از روش PCR استفاده گردید.
یافته ها
از تعداد 95 نمونه اشرشیاکلی بیشترین مقاومت به ترتیب به آمپی سیلین(78/95%)، تری متوپریم-سولفامتوکسازول(10/62%)، نیتروفورانتوئین(10/42%) و بیش ترین حساسیت مربوط به آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین(31/46%) و سفتریاکسون(21/44%) گزارش گردید. همچنین نتایج PCR نشان داد CTX بیشترین و SHV-B کمترین شیوع در بین ژن های مقاومت را دارا می باشند.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد شیوع باکتری اشرشیاکلی تولید کننده ژن های مقاومت به بتالاکتاماز در حال افزایش است. همچنین در درمان اولیه عفونت های ادراری بهتر است از آنتی بیوتیک های آمپی سیلین، تری متوپریم-سولفامتوکسازول و نیتروفورانتوئین کمتر استفاده گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1505535 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.