ارتباط سازگاری زناشویی با سبک های تفکر در زنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا شهر تبریز، 1393

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
ناباروری جوامع مختلف را درگیر نموده و پیامدهای روانی- اجتماعی متعددی را به دنبال دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت سازگاری زناشویی و ارتباط آن با سبک های تفکر در زنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا شهر تبریز از شهریور تا آبان ماه سال 1393 انجام شد.
مواد و روش ها
این مطالعه ی مقطعی، برروی 160 زن نابارور 49-15 ساله انجام گرفت. نمونه های پژوهش بر اساس روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شدند. پرسشنامه های فردی-اجتماعی، سازگاری زناشویی (DAS) و سبک تفکر استرنبرگ به روش خود ایفایی تکمیل گردیدند. از آزمون پیرسون جهت تعیین ارتباط سازگاری زناشویی با نمره سبک های تفکر استفاده گردید.
یافته ها
میانگین ± انحراف معیار نمره کلی سازگاری زناشویی زنان نابارور مورد مطالعه 22/3 ± 100/0 (از محدوده ی نمره قابل کسب 0 تا 151) بود. بین سازگاری زناشویی با سبک تفکر قانون گذار (r=0/47) و سبک تفکر قضائی (r=0/34) همبستگی متوسط و با سبک تفکر اجرایی (r=0/28) همبستگی ضعیف وجود داشت (P<0/001).
نتیجه گیری
یافته های مطالعه نشان داد که همبستگی معنی دار و مستقیمی بین سبک های تفکر با سازگاری زناشویی وجود داشت و بیشترین همبستگی بین سبک تفکر قانون گذار با سازگاری زناشویی بود. نتایج این مطالعه می تواند توسط مشاوران جهت آشنا کردن زنان نابارور از سبک تفکر خود، تاثیر آن بر سازگاری زناشویی و حمایت روانی از طریق تعدیل یا تغییر سبک تفکر فعلی در جهت ارتقای سازگاری زناشویی این گروه از زنان مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
964 -972
لینک کوتاه:
magiran.com/p1505581 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.