مطالعه تاکسونومی جلبک های سبز-آبی براساس نشان ویژه سازی مورفولوژی، فیزیولوژی و مولکولی در اکوسیستم های خشکی استان یزد

چکیده:
استان یزد یکی از استان های خشک و کم آب واقع در بخش مرکزی ایران است که عمدتا از خاکی شور و قلیایی برخوردار بوده و مطالعات اندکی بر میکروفلور اکوسیستم های خشکی آن انجام شده است. با توجه به وجود گزارش هایی مبنی بر آلودگی خاک این استان به عناصر سنگین و نیز با در نظرگیری قابلیت جلبک ها در جذب عناصر آلاینده محیطی، در این مطالعه استفاده از جلبک های سبز-آبی به عنوان یکی از شاخص های مناسب جهت سنجش آلودگی محیطی مد نظر قرار گرفت. به همین منظور در کنار ارزیابی میزان آلودگی خاک منطقه به سرب و کادمیوم، کشت، جداسازی، خالص سازی و شناسایی نمونه های جلبکی موجود در خاک هفت ایستگاه مختلف مطالعاتی انجام شد. همچنین، بخشی از نمونه های جلبکی خالص سازی شده جهت نشان ویژه سازی مورفولوژیک و فیزیولوژیک انتخاب شدند. در این بخش، فاکتورهایی شامل قابلیت جذب سرب و سنجش رنگریزه ای (رنگریزه های کلروفیلی، کاروتنوییدی و فیکوبیلی پروتئین ها) جهت نشان ویژه سازی فیزیولوژیک مد نظر قرار گرفت. در نتیجه مطالعه حاضر، گونه های جدیدی شامل: Kamptonema sp.، Kamptonema animale، Leptolyngbya breviarticulataبرای فلور خاک های ایران گزارش می شوند و گونه tenuisOscillatoriaبه واسطه برخورداری از بیشترین توان جذب سرب به عنوان نشانگر زیستی معرفی می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
152 -163
لینک کوتاه:
magiran.com/p1507660 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!