رابطه ی انعطاف پذیری منابع انسانی و شاخص های عملکردی در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مطالعه ی تاثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر شاخص های عملکردی بیمارستانها می تواند در بهبود عملکرد بیمارستان به نحو شایسته ای موثر واقع شود. هدف اصلی این پژوهش، تعیین رابطه ی انعطاف پذیری منابع انسانی و شاخص های عملکردی در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.
روش بررسی
پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1392 انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای-تخصیصی، تعداد 108 نفر از کارکنان پرستاری، اداری و مالی پنج بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، فرم شاخص های عملکردی بیمارستانها و پرسش نامه ی انعطاف پذیری منابع انسانی Snell و Wright بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به کمک شاخص های آمار توصیفی و آزمون های همبستگی انجام گرفت.
یافته ها
کارکنان بیمارستان های مورد مطالعه از انعطاف پذیری کمی برخوردار بودند. کلیه بیمارستان های مورد مطالعه از نظر درصد اشغال تخت و نسبت چرخش تخت در شرایط نامطلوبی قرار داشتند. میان انعطاف پذیری منابع انسانی و شاخص های عملکردی بیمارستانهای مورد مطالعه ارتباط معناداری مشاهده نشد.
نتیجه گیری
با توجه به انعطاف پذیری کم منابع انسانی بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی، اتخاذ خط مشی هایی به منظور هماهنگی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی با راهبرد های انعطاف پذیری و بهبود عملکرد کارکنان بیمارستان های تابعه دانشگاه آزاد اسلامی، می تواند در اعتلای وضعیت این بیمارستان ها به نحو بارزی موثر واقع شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
415 -424
لینک کوتاه:
magiran.com/p1508836 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!