بررسی مشکلات و موانع توسعه صنعت گردشگری در شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران

چکیده:
پژوهش حاضر به منظور تبیین عوامل، مولفه ها و موانع توسعه صنعت گردشگری در شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران با روش پیمایشی و تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام گردشگران داخلی و خارجی در سه ماه اول سال 1388 می شود که به ترتیب 125512 و 105112 نفر بودند. براساس فرمول کوکران، 118 نفر از گردشگران خارجی و 119 نفر از گردشگران ایرانی و درمجموع 237 نفر به عنوان حجم نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک و به طورتصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه را تکمیل کردند. نتایج آزمون تحلیل عاملی تاییدی بیانگر آن است که از مجموع 28 گویه، چهار عامل ساخته شده است. عامل های اول تا چهارم به ترتیب توانستند برنامه ریزی و سرمایه گذاری، ساختار زیربنایی، فرهنگی و آموزشی و اطلاع رسانی نامناسب را از واریانس و تغییرات مجموعه متغیرها تعیین کنند. درمجموع، این چهار عامل 8/66 درصد از عوامل یا مولفه ها و موانع و مشکلات موثر بر توسعه صنعت گردشگری را در شهر اصفهان تشکیل داده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
865 -880
لینک کوتاه:
magiran.com/p1509797 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.