فهرست مطالب

مدیریت بازرگانی - پیاپی 26 (زمستان 1394)
 • پیاپی 26 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • هاشم آقازاده، امیر خانلری، هاله اکبرپور صفحات 761-782
  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه عوامل ارزش ویژه مشتری با عملکرد گروه هتل های پارسیان صورت گرفت و سه عامل ارزش ویژه، ارزش ویژه برند و ارزش ویژه ارتباط، متغیرهای ارزش ویژه مشتری معرفی شده اند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و براساس روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام مسافران هتل های پارسیان (تعداد نامحدود) است که 384 نفر براساس نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنان توزیع شد. فرضیه ها با استفاده از روش معادلات ساختاری تحلیل مسیر بررسی شدند. تحلیل داده ها نشان داد بین ارزش ویژه مشتری و عملکرد گروه هتل های پارسیان رابطه مثبت و قوی وجود دارد. از بین سه متغیر معرفی شده نیز ارزش ویژه و ارزش ویژه برند رابطه مثبت با عملکرد مالی و غیرمالی دارد و اثرگذاری ارزش ویژه برند بیشتر از سایر متغیرهاست. همچنین، برخلاف وجود رابطه مثبت بین ارزش ویژه ارتباط و عملکرد مالی، ثابت شده است که این متغیر با عملکرد غیرمالی رابطه ای ندارد.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه، ارزش ویژه ارتباط، ارزش ویژه برند، ارزش ویژه مشتری، عملکرد مالی و غیرمالی، هتل
 • مصطفی ابراهیم پور ازبری، محسن اکبری، فاطمه رفیعی رشت آبادی صفحات 783-804
  امروزه تمایز برندها با روش های سنتی برای شرکت ها دشوار شده است، زیرا برندسازی دیگر فقط سهم شرکت در بازار نیست، بلکه به سهم شرکت در ذهن و خاطره مشتری نیز اطلاق می شود و این محور اصلی بازاریابی تجربی است. در این پژوهش، با استفاده از مدلی تحقیقاتی، تاثیر بازاریابی تجربی بر تعهد به برند با درنظرگرفتن متغیرهای میانجی دلبستگی به برند، اعتماد به برند و وفاداری به برند، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و الگوریتم حداقل مربعات جزئی بررسی شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود. پاسخ پرسشنامه ها از میان 115 نفر از بازدیدکنندگان کمپین تبلیغاتی شرکت کاله در منطقه آزاد انزلی جمع آوری شد. روایی پرسشنامه از طریق مبانی نظری و نظر خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. یافته های پژوهش نشان دادند بازاریابی تجربی در دلبستگی مشتری به برند، وفاداری مشتری به برند و اعتماد مشتری به برند تاثیرگذار است و موجب تعهد مشتری به برند می شود.
  کلیدواژگان: اعتماد به برند، بازاریابی تجربی، تعهد به برند، دلبستگی به برند، وفاداری به برند
 • عبدالله اسدزاده، حسین رحمان سرشت صفحات 805-822
  با توجه به نقش کلیدی بنگاه های مادر در هدایت کسب وکارهای تابعه و حجم عظیم سرمایه های تحت مدیریت، اشراف بر تحولات محیط بیرونی در کنار درک کافی از کسب وکارهای تابعه نقش تعیین کننده ای در موفقیت کلی گروه دارد. درنتیجه، این ضرورت احساس می شود که مطالعات حوزه هوشمندی- که از دیرباز بر شرکت های تک کسب وکاره متمرکز بود- باید اکنون در تطابق با اقتضائات محیطی شرکت های مادر و نیازهای اطلاعاتی آنها ظهور یابد که در این پژوهش با عنوان هوش مادری یا هوشمندی بنگاه مادر معرفی شده است و شناسایی ابعاد و مولفه های آن مدنظر است. جامعه آماری پژوهش را در بخش کیفی، خبرگان دانشگاهی و اجرایی و در بخش کمی، مدیران و کارشناسان شرکت های هولدینگ و دیگر افراد مطلع تشکیل می دهند. در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. درنهایت، نتایج تحقیق وجود 33 مولفه موثر بر ایجاد هوش مادری را در قالب شش گروه (عامل) تایید کرد.
  کلیدواژگان: بنگاه مادر، شرکت هولدینگ، هوش رقابتی، هوش مادری، هوشمندی بنگاه مادر
 • منوچهر انصاری، مهدی شریفی، نفیسه انصاری صفحات 823-840
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد چهارگانه مدل استالفوت و یو، بر خلاقیت آگهی های تلویزیونی از نظر کارگردانان و ایده پردازان تبلیغات در ایران بود که با روش پیمایشی- تبیینی انجام گرفت؛ بنابراین، 90 نفر متخصص تبلیغات از میان 135 کارگردان و ایده پرداز به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد و روایی محتوایی آن با کسب نظرهای افراد متخصص تایید شد. روایی سازه نیز با روش تحلیل عاملی تاییدی به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های نرمال بودن داده ها، آزمون T و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد بدیع بودن، سودمندی، عاطفی بودن و طنزآمیزبودن ابعادی تاثیرگذار بر خلاقیت آگهی های تلویزیونی هستند. ضمن آنکه تاثیر این ابعاد بر خلاقیت یکسان نیست و بداعت با بالاترین و طنزآمیزبودن با پایین ترین تاثیر ارزیابی شده اند. سودمندی و عاطفی بودن نیز در رده های دوم و سوم قرار گرفته اند. با توجه به نتایج، مدل مذکور در ایران تایید شده است و می تواند به عنوان ابزاری برای پیش بینی خلاقیت آگهی های تبلیغاتی به کار رود.
  کلیدواژگان: آگهی های تبلیغاتی تلویزیونی، تبلیغات، خلاقیت، مدل چهارگانه استالفوت و یو
 • جواد بهنامیان، راضیه عسگری صفحات 841-864
  در بازارهای رقابتی امروزی، با گرایش شرکت ها به سمت مشتری مداری، مدیریت ارتباط با مشتری نیز پیچیده تر شده است. پرسش اصلی مطرح در این زمینه، چگونگی شناسایی مشتریان کلیدی و سودآور شرکت است. به این منظور، شرکت ها کوشیدند تا با بخش بندی مشتریان به گروه های مختلف براساس معیارهایی ویژه، ویژگی های رفتاری آنها را شناسایی و تحلیل کنند. با این کار زمینه ای مناسب برای تخصیص بهینه منابع محدود، به کارگیری راهبرد های مناسب بازاریابی و درنهایت مدیریت سودآوری در کنار مدیریت ارتباط با مشتری فراهم شد. رسالت تحقیق حاضر بخش بندی مشتریان شرکت سیماچوب با هدف به حداکثررساندن ارزش عمر مشتری برای شرکت در کنار سودمندی مشتری است؛ بنابراین، بعد از شناسایی و آماده سازی داده های مسئله با روش داده کاوی، مسئله با دو الگوریتم ژنتیک NSGAII و NRGA حل و سپس نتایج آن تحلیل می شود.
  کلیدواژگان: الگوریتم های فراابتکاری چندهدفه، بخش بندی مشتریان، داده کاوی
 • محمد حقیقی، طاهر روشندل اربطانی، علی صالحی صفحات 865-880
  پژوهش حاضر به منظور تبیین عوامل، مولفه ها و موانع توسعه صنعت گردشگری در شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران با روش پیمایشی و تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام گردشگران داخلی و خارجی در سه ماه اول سال 1388 می شود که به ترتیب 125512 و 105112 نفر بودند. براساس فرمول کوکران، 118 نفر از گردشگران خارجی و 119 نفر از گردشگران ایرانی و درمجموع 237 نفر به عنوان حجم نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک و به طورتصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه را تکمیل کردند. نتایج آزمون تحلیل عاملی تاییدی بیانگر آن است که از مجموع 28 گویه، چهار عامل ساخته شده است. عامل های اول تا چهارم به ترتیب توانستند برنامه ریزی و سرمایه گذاری، ساختار زیربنایی، فرهنگی و آموزشی و اطلاع رسانی نامناسب را از واریانس و تغییرات مجموعه متغیرها تعیین کنند. درمجموع، این چهار عامل 8/66 درصد از عوامل یا مولفه ها و موانع و مشکلات موثر بر توسعه صنعت گردشگری را در شهر اصفهان تشکیل داده اند.
  کلیدواژگان: اصفهان، صنعت گردشگری، گردشگر
 • عظیم زارعی، مهدی دهقانی سلطانی، حسین فارسی زاده، رسول غلامزاده صفحات 881-900
  در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، نگرش مصرف کنندگان به ادراک از خلاقیت پیامک های تبلیغاتی، یکی از موضوعات مطرح در حوزه بازاریابی است و هنوز شناخت چندانی درباره آن وجود ندارد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ادراک از خلاقیت پیامک های تبلیغاتی بر نگرش و واکنش مصرف کنندگان به پیامک های تبلیغاتی ارسالی به تلفن همراه آنهاست. جامعه آماری این تحقیق کاربران تلفن همراه در شهر تهران و حجم نمونه 385 نفر است که به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزئی آزمون شد. نتایج بیانگر آن است که ادراک از خلاقیت پیامک تبلیغاتی بر نگرش و واکنش رفتاری مصرف کنندگان به پیامک های تبلیغاتی ارسالی به تلفن همراه آنان تاثیر مثبت معناداری دارد، درحالی که ادراک از خلاقیت پیامک تبلیغاتی به صورت غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی نگرش نیز بر واکنش رفتاری مصرف کنندگان تاثیر می گذارد.
  کلیدواژگان: ادراک از خلاقیت تبلیغات، تبلیغات موبایلی، نگرش، واکنش رفتاری
 • امیر مانیان، محمدحسین رونقی صفحات 901-920
  فناوری اطلاعات بزرگ ترین نوآوری عصر جدید محسوب می شود، زیرا تاثیرهای اجتماعی، اقتصادی و علمی اثربخشی داشته است. بازاریابی اینترنتی جنبه های فنی و خلاقانه اینترنت مانند طراحی، توسعه، تبلیغات و فروش را درهم می آمیزد. این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی جامع برای پیاده سازی بازاریابی اینترنتی انجام گرفت. با استفاده از روش فراترکیب، بیش از 450 مقاله در حوزه بازاریابی اینترنتی ارزیابی شد که با استفاده از تحلیل محتوا ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هریک با کمک روش کمی آنتروپی شانون تعیین شد. براساس یافته ها، مشخص شد کدهای راهبردهای بازاریابی، اینترنت و تجارت الکترونیک، راهبردهای کسب وکار و رفتار مصرف کننده آن لاین بیشترین ضریب اهمیت را دارند. درنهایت، پس از طی گام های پژوهش چارچوب نهایی پیاده سازی بازاریابی اینترنتی ارائه شد.
  کلیدواژگان: آنتروپی شانون، بازاریابی اینترنتی، پیاده سازی، فراترکیب
 • روزبه میرزایی، حکیمه نصیری، سید ابوالقاسم میرا صفحات 921-940
  با توجه به ارتباط انگیزه های گردشگری با انتخاب مقصد سفر، کسب دانش در زمینه پیش بینی الگوهای آتی رفتار سفر گردشگران نقش حیاتی دارد. هدف این پژوهش تحلیل عوامل انگیزشی موثر بر تصمیم گیری گردشگران اروپایی در انتخاب ایران به عنوان مقصد سفر است. با تحلیل عاملی نظرهای 404 گردشگر اروپایی، چهار دسته عامل کششی شامل جذابیت امنیت و آسودگی خاطر، جذابیت بازاریابی، جذابیت جست وجوی تنوع و جذابیت فرهنگ و تاریخ مقصد شناسایی شدند. برای گردشگران اروپایی کسب دانش و یادگیری تاریخ و میراث فرهنگی عامل انگیزشی مهمی است، اما آنها در پی وجود امنیت در مقصد و همچنین برمبنای تبلیغات دهان به دهان به سفر به ایران ترغیب می شوند. حضور فعال در فضای مجازی، ارائه اطلاعات مرتبط با گردشگری ایران و تلاش برای ارائه تصویر واقعی از کشور، موجب جذب تعداد بیشتری از گردشگران اروپایی می شود. به این منظور، باید به سه جنبه اصلی مقاصد گردشگری شامل بهبود روابط سیاسی با سایر کشورها، حفاظت از منابع فرهنگی و طبیعی و ارائه خدمات و تسهیلات گردشگری توجه شود.
  کلیدواژگان: انتخاب مقصد، انگیزه های گردشگری، ایران، عوامل کششی و رانشی، گردشگران اروپایی
 • محمود نادری بنی، مرضیه ادیب زاده، عادله دهقانی قهنویه صفحات 941-966
  در سال های اخیر، خرید الکترونیکی افزایش یافته است. افرادی که از این کانال ارتباطی برای بازاریابی و فروش کالاها استفاده می کنند، دریافته اند مصرف کنندگان فقط به تحویل به موقع کالاها توجه نمی کنند، بلکه آنها به دنبال محصولاتی جدید و متنوع هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نوآوری بر قصد خرید الکترونیکی دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری است. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش 350 نفر از دانشجویان هستند. برای سنجش اطلاعات از پرسشنامه 32 گویه ای با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد و به منظور تحلیل داده ها، روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS 2 استفاده شد. نتایج بیان می کند نوآوری در خدمات و محصولات بر رضایت مصرف کنندگان تاثیر مثبت و معناداری دارد و رضایت مصرف کننده، اعتماد او را در پی دارد. همچنین، نتایج پژوهش اثر مثبت و معنادار اعتماد مصرف کنندگان را بر قصد خرید تایید کرد.
  کلیدواژگان: اعتماد مصرف کننده، خرید الکترونیکی، رضایت مشتری، نوآوری خدمات، نوآوری محصولات
 • محسن نظری، مهدی اشکانی، بابک هزاوه حصار مسکن صفحات 967-984
  انصاف قیمتی و تاثیر آن بر رفتار مصرف کننده از جمله مسائل مهم در قیمت گذاری سازمان هاست که ممکن است تاثیرهای مهمی بر ادراک مصرف کنندگان از سازمان داشته باشد. در این پژوهش، ضمن بررسی تاثیر ویژگی های شناختی بر انصاف قیمتی ادراک شده، تاثیر انصاف قیمتی بر وفاداری، تمایل به پرداخت و رفتارهای شکایتی و تلافی جویانه مشتریان در صنعت خدمات اینترنت پرسرعت بررسی شد. جامعه آماری شامل مشتریان اینترنت پرسرعت است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شدند و از طریق مدل معادلات ساختاری و با نرم افزارهای SPSS و PLS2 Lisrel تجزیه و تحلیل شدند. نتایج با تایید پنج فرضیه پژوهش نشان داد چنانچه مشتریان قیمت را منصفانه تلقی کنند، به صورت گسترده، مثبت و دهان به دهان شرکت مورد نظر را به دیگران تبلیغ و پیشنهاد می کنند. علاوه براین، آنها تمایل می یابند از خدمات شرکت موردنظر حتی در شرایط افزایش قیمت ها استفاده کنند، اما درک بی انصافی در قیمت به رفتارهای تلافی جویانه یا شکایت آمیز منجر می شود. این پژوهش به مدیران کمک می کند تصمیمات مناسبی درمورد قیمت بگیرند.
  کلیدواژگان: انصاف قیمتی، تمایل به پرداخت، قیمت گذاری، وفاداری
 • محمد جواد نیکبخت، اصغر مشبکی، سید حمیدخداداد حسینی صفحات 985-1004
  مطالعه حاضر تاثیر عوامل درون‍فروشگاهی (محرک بیرونی) و آنی‍گرایی در رفتار خریدار (محرک درونی) را برای خرید آنی بررسی کرده است. برای برازش مدل از روش تحلیل مسیر و برای بررسی وضعیت فرضیه های تحقیق از مدل‍یابی ساختاری استفاده شد. خریداران فروشگاه های زنجیره ای شهر تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند که با استفاده از روش نمونه‍گیری کوکران نمونه 384 نفری تعیین شد که پس از توزیع 450 پرسشنامه، 417 پرسشنامه تکمیل شد. روایی پرسشنامه با نظر خبرگان و بارهای عاملی تاییدی سنجیده شد و ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده نیز بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه بود. نتایج نشان داد محیط درون‍فروشگاهی، طراحی فروشگاه، اندازه فروشگاه به عنوان عوامل بیرونی و فوریت در رفتار، هیجان طلبی و نبود تفکر پیش از عمل به عنوان عوامل درونی بر خرید آنی تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: آنیگرایی در رفتار خریدار، خرید آنی، عوامل درون فروشگاهی
|
 • Hashem Aghazade, Amir Khanlari, Haleh Akbarpour Pages 761-782
  The purpose of this research was to investigate the relationship between customer equity and the performance of Parsian International Hotels Corporation. For this reason it’s an applied and descriptive research. A review of the current literature revealed three key determinants of customer equity: (1)value equity, (2) brand equity and (3) relationship equity. In order to examine the proposed hypothesis Structural Equation Modeling (SEM) was run using a sample of 384 guests of Parsian hotels.The main data were obtained from a questionnaire. The results demonstrate that value equity and brand equity are positively correlated with financial and non-financial performance of Parsian hotels. Also it was found that despite positive relationship between relationship equity and financial performance, this factor is not correlated with non-financial performance.
  Keywords: value equity, Brand Equity, relationship equity, customer equity, financial, non, financial performance
 • Mostafa Ebrahimpour Azbari, Mohsen Akbari, Fatemeh Rafiei Rasht Abadi Pages 783-804
  It’s very difficult to differentiate the brands for companies in these days. Because branding is not just market share but also share in mind and share in heart that is the core of experiential marketing. In this research using a research model and applying SEM and PLS, the effect of experiential marketing on brand commitment with the mediating role of brand attachment, brand trust and brand loyalty are investigated. 115 participants in live experience of Kaleh in Anzali Free Zone are surveyed through the questionnaire that its validity and reliability are secured. The results show that experiential marketing has a positive impact on brand attachment, loyalty, trust and commitment of customers.
  Keywords: brand trust, experiential marketing, brand commitment, brand attachment, brand loyalty
 • Abdollah Asadzadeh, Hossein Rahmanseresht Pages 805-822
  Due to key role of parent companies in directing subsidiaries and their huge under-management investments, awareness of changes in external environment as well as sufficient feel of subsidiaries are very crucial in group overall success. So it is essential that the research area of intelligence which was conventionally centralized around single-business companies emerges this time with regard to parent companies environmental implications and their interrelated information needs called in this article as Parental Intelligence or Corporate Parent Intelligence which studying its dimensions and elements are targeted here. The population of the study in qualitative segment includes academics and executive proficients and in quantitative segment includes experts and managers of parent companies and other knowledgeable individuals. The qualitative method used is content analysis and confirmatory factor analysis is exploited in quantitative area. The results of research ultimately confirmed 32 elements in 6 groups contributing to Parental Intelligence.
  Keywords: Competitive Intelligence, Corporate Parent, Environmental Intelligence, Holding Company, Parental Intelligence
 • Manouchehr Ansari, Mahdi Sharifi, Nafiseh Ansari Pages 823-840
  This study intends to recognize the factors affecting advertising creativity based on Stuhlfout and Yoo’s model and according to the ideas of creative directors in Iran. The research methodology was causal survey method. Data were collected from a sample of 90 experts, selected out of 135 based on simple random sampling. The questionnaire prepared by help of different standard questionnaires and advertising professionals. Reliability of the research instrument estimated based on Coronbach Coefficient Alpha and its content validity obtained based on the comments of experts. The construct validity assessed by use of confirmatory factor analysis. Results of T-tests, Tests of Normality and Structural Equation Model, revealed that the four dimentions of novelty, utility, affect and humor influence the creativity of TV advertisements in Iran. They were also classified in different levels according to their importance. That is, novelty was perceived as the most important dimension and humor as the least important one. Utility and affect got the third and fourth ranks.
  Keywords: Advertising, Creativity, Creative Advertisement, Stuhlfout, Yoo's model of creativity in advertising
 • Javad Behnamian, Razieh Asgari Pages 841-864
  In today's competitive markets, with orientation companies towards customer satisfaction, customer relationship management (CRM) is more complicated. The main question is how to identify profitable and key customers of company. Companies can segmenting their customers into different groups based on the specific criteria by identify and analyzing the characteristics of their behavior. These provide the optimal allocation of limited resources, implementation marketing strategies and management of profitably of customers alongside CRM. The aim of this study is to customers segmentation of Sima-choob company with bi-objective, i.e., maximize customer’s value and customer’s profitably. Therefore, after the identification and preparation of the data for problem using data mining techniques, two solving algorithm namely NSGAII and NRGA are proposed.
  Keywords: Customer Segmentation, Data Mining, Multi, objective metaheuristic algorithms
 • Mohammad Haghighi, Taher Roshandel, Ali Salehi Pages 865-880
  Study was to identify factors, components and barriers to tourism development in the city as a tourist with the approach and methods of survey. The population of the study, all domestic and foreign tourists three months of the year 88 125 512 and 105 112 people respectively are included. According to Cochran formula, 118 and 119 of the Iranian tourists and foreign tourists as the sample size and sample a total of 237 patients, randomly selected. Results of confirmatory factor analysis indicated that a total of 28 items, the first four factors: (Planning and Investment 9/41), (second factor: infrastructure, 1/11), (Factor III: Cultural and Educational 4 / 9), and (fourth factor: insufficient information 4/4 percent) 8/66 change of variables to determine the variance.
  Keywords: Tourism, Tourist, Isfahan
 • Azim Zarei, Mahdi Dehghani Soltani, Hossein Farsizadeh, Rasoul Ghollamzadeh Pages 881-900
  Consumer's attitude about perception of creativity in advertising SMS is one of issues proposed in information technology and marketing era that is not so much identified yet. The purpose of this study is modeling conception in advertisement and its effect on consumer's behavioral reaction and attitude about advertising SMS to their cell phones. Statistical population of this research is cell phone users in Tehran city that their behavioral reactions and attitudes were tested by gathering 385 questionnaires from sample members who were selected by random sampling method. According to purpose, this research is applicable and according to its gathering method, it is surveying- descriptive. The model using structural equation modeling and tested approach is partial least squares. Results show that conception of creativity in advertisement SMS has positive and significant effect on consumer's behavioral reactions and attitude about advertising SMS sent to their cell phones, while conception of creativity in advertising SMS influences indirectly by attitude mediating variable on consumer's behavioral reactions.
  Keywords: Perception of advertisement creativity, Cell phone advertisement, Attitude, Behavioral reaction
 • Amir Manian, Mohammad Hossein Ronaghi Pages 901-920
  Information technology has been considered the greatest innovation of the new era because it has a lot of fruitful social economic and scientific impacts. E-marketing joins creative and technical aspects of the Internet, including: design, development, advertising and sales. This research aims to design an e-marketing framework by using Meta-synthesis method. In order to design and explain a comprehensive model, all dimensions of E-marketing have been identified through systematic literature review using Meta-Synthesis method. Then the importance and priority of each proposed dimension was determined using Shannon quantitative method based on content analysis. The results reveal marketing strategies, E-commerce & Internet, business strategies and consumers behavior are the major criteria in E-marketing implementation.
  Keywords: E, marketing, Implementation, Meta, Synthesis, Shannon Entropy
 • Roozbeh Mirzaei, Hakimeh Nasiri, Seid Abolghasem Mira Pages 921-940
  There is a relationship between tourism motivation and destination choice, acquiring knowledge about this is so important in predicting the future patterns of tourists’ behaviour. The main purpose of this study is to analyse the motivational factors influencing European tourists’ decision making process to choose Iran. A sample of 404 tourists were studied, the data were analysed using factor analysis. The mentioned factors were categorized in four pull factors groups named “Attractiveness of safety and peace of mind”, “Attractiveness of marketing”, “Attractiveness of seeking diversity”, and “Attractiveness of culture and history of the destination”. The results show acquiring knowledge and learning about history and cultural heritage is a notable motivational factor, also tourists are persuaded to travel to Iran for feeling safe and secure and relying on their friends’ recommendations. Using social media professionally for providing tourism information about Iran and trying to give actual positive image of Iran will lead more European tourists to choose Iran. So, it is necessary to regard three main dimensions of tourism destinations such as improving international political relationships, conserving cultural and natural resources and offering tourism services and facilities.
  Keywords: Tourism Motivations, Destination Choice, Push, Pull factors, European Tourists, Iran
 • Mahmood Naderi, Marzie Adibzade, Adele Dehghani Pages 941-966
  Electronic shopping has increased in recent years increasingly. People who use this channel as an instrument of marketing and selling of goods, Understand that consumers do not only focus on timely delivery of goods. But they are also looking for new and different products. Thus, the marketers and companies must understand the innovative elements that effective on consumer purchases. In the present study the impact of innovation on intention of shopping on students Degrees Masters and PhD is examined. This study is a descriptive and applies survey. The population of this is research 350 students. Evaluation of data used the questionnaire of 32 items with 5-choice Likert range. And to analyze data has been used Smart PLS software. The obtained results indicate that innovation in services and product innovation has a positive and significant effect on Consumer Satisfaction and Consumer Satisfaction will lead to consumer Confidence. The results also confirmed the positive and significant effect of consumer confidence on Electronic purchase intention.
  Keywords: consumer confidence, customer satisfaction, Electronic Purchase, product innovation, service innovation
 • Mohsen Nazari, Mahdi Ashkani, Babak Hazaveh Hesar Maskan Pages 967-984
  Factors influencing price fairness and its impact on consumer behavior is one of the most important topics in pricing which can have significant impact on consumers in their attitude toward the organization. In this paper, the impact of price fairness on loyalty, willingness to pay and complain and revenge intention of customers in internet access services industry has been tested. The data have been analyzed using SPSS and Lisrel. The results show that if the customers find out that increasing the prices is out of the control of the organization, they accept it and will advertise it through word of mouth in social media and among friends. Furthermore, they will continue using the services despite slight increase in prices. However, if they consider the prices unfair, it will result in complain and revenge intention. This paper helps managers to make apt decisions in time of price change.
  Keywords: Loyalty, Price Fairness, Pricing, Willingness to Pay
 • Mohammad Javad Nikbakht, Asghar Moshabaki, Hamid Khodadad Hosseini Pages 985-1004
  This study is a try to explore effects of buyer impulsivity and in-store environment factors on impulse buying in chain stores. Path analyses technique was used for analyzing the model and structural equation model and t-value test for evaluating hypothesis. Statistical society of this study is consumers of chain stores in Tehran. By Cochran method 384 people were selected as a sample.450 questionnaire were distributed and 417 questionnaire were completed. Questionnaire with Likert scale is our main tool for gathering data. The validity of questionnaire was measured by expert ideas and also loading factor the validity of questionnaire. But for getting reliability coefficient alpha (Cronbach) was used. According to the result, the effect of in-store environment, store design and store size as outside factors and lack of premeditation, urgency and sensation seeking as inside factors on impulse buying were proved.
  Keywords: impulse buying, In, store environment, Buyer impulsivity