آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار در خصوص دریافت ید و ارتباط آن با وضعیت ید مصرفی در دوران بارداری

پیام:
چکیده:
مقدمه
مطالعات پیشین نشان داده اند، مادران باردار به دلیل افزایش نیاز به ید، از جمله گروه های در معرض خطر کمبود ید می باشند. بنابراین هدف از مطالعه ی حاضر بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار در خصوص دریافت ید و نمک یددار و ارتباط آن با وضعیت تغذیه ای ید آنان بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه ی مشاهده ای- تحلیلی، 100 مادر باردار ساکن جنوب تهران از پنج مرکز بهداشتی- درمانی به صورت تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ی اطلاعات عمومی و دموگرافیک و پرسش نامه ی سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در زمینه ی مصرف نمک یددار بود. وضعیت تغذیه ای ید شرکت کنندگان با تهیه ی نمونه ی ادرار مادر و نمک مصرفی خانوار ارزیابی شد.
یافته ها
میانگین سن شرکت کنندگان 58/5±16/27 سال بود. میانگین و انحراف معیار نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد مادران به ترتیب 8/20±5/62، 3/12±2/85، 3/14±7/64 و میانه ی (دامنه ی بین چارکی) ید نمک مصرفی و ید ادرار مادران به ترتیب (6/29-6/20)9/25 گاما و (160-0/60) 109 میکروگرم در لیتر بود. 74 درصد مادران از نمک های حاوی 40-20 گاما ید مصرف می کردند و 29 درصد آنان غلظت ید ادرار 150 ≤ میکروگرم در لیتر داشتند. بین عملکرد مادران و غلظت ید ادرار آنان )01/0، p<28/0 (r= و هم چنین میزان ید نمک و غلظت ید ادرار شرکت کنندگان (01/0P<، 24/0=r) ارتباط معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری
اگرچه مادران دچار کمبود ید بودند، اما میزان آگاهی، نگرش و عملکرد آنان در خصوص دریافت ید و نمک یددار مطلوب بود. بررسی سایر عوامل فردی و اجتماعی موثر بر وضعیت تغذیه ا ی ید مادران باردار توصیه می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
469 -476
لینک کوتاه:
magiran.com/p1511533 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.