نگاهی به شبهات خطاناپذیری علم حضوری و پاسخ آنها

نویسنده:
پیام:
چکیده:
تقسیم علم به حضوری و حصولی از مهم ترین تقسیمات علم در معرفت شناسی اسلامی است. معرفت شناسان معتقدند علم حضوری به سبب آنکه مواجهه با خود معلوم است و واسطه ای در کارش نیست، ارزش معرفت شناختی مطلق دارد و راهیابی خطا در آن ممکن نیست. از طرفی شبهات بسیاری در این باره مطرح شده است تا به نحوی خطاناپذیری در این نوع علم انکار گردد. مقاله حاضر با تکیه بر نفی واسطه از علم حضوری و تاکید بر خطاناپذیری آن به رفع شبهات مطرح شده می پردازد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1524600 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!